Бібліотека вдячна!

newbooksШановні користувачі!

Бібліотека щиро вдячна за подаровані наукові та навчальні видання.

ДАРУВАЛЬНИКИ

Бондаренко Андрій Олексійович, доктор технічних наук, професор кафедри “Гірничих машин та інжинірингу” ВНЗ “Національний гірничий університет”.

Бондаренко А. О. гірничі машини для відкритих гірничих робіт : навч. посібник / А. О. Бондаренко ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2017. – 123 с. – ISBN 978-966-350-644-9

Розглянуто конструкцію, принцип дії, сферу застосування, основи технологічного розрахунку машин для виконання основних та допоміжних робіт з видобутку, транспортування й переробки твердих корисних копалин відкритим способом, зокрема: машин для буріння вибухових і розвідувальних свердловин; виймально-навантажувальних машин; виймально-транспортувальних машин; машин для вибійної переробки та перевантаження гірської маси; устаткування для гідравлічної механізації гірничих робіт; плавучих машин для розробки обводнених родовищ корисних копалин; а також видобувних комплексів для глибоководного видобутку твердих корисних копалин зі дна Світового океану і свердловинного гідровидобутку корисних копалин.


Войтко Сергій Васильович, професор, доктор економічних наук, професор кафедри теорії та практики управління, в. о. завідувача кафедри міжнародної економіки НТУУ “КПІ”.

Войтко С. В. РІС-контролери та MPLAB: програмування на асемблері: практ. посіб. / С. В. Войтко. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во “Політехніка”, 2017. – 160 с. – ISBN 978-966-622-821-8.

Наведено послідовність формування проекту, функції та основні прийоми роботи з програмною оболонкою MPLAB X IDE. Подано структуру програми на асемблері для мікроконтролерів PIC компанії Microchip/ Описано основні директиви та команди асемблера MPASM. Окреслено роботу з кодом, особливості компіляції, керування входами та виходами у середовищі MPLAB. Систематизовано підходи, правила та рекомендації до написання програм на асемблері. Наведено приклади програм і прийоми програмування.

Войтко С. В. Інтелектуальна власність для економістів : навч. посіб. для студ., які навчаються за економ. спец. / С. В. Войтко, І. О. Мікульонок. – Київ : НТУУ “КПІ” Вид-во “Політехніка”, 2016. – 192 с. – Бібліогр. : с. 135-136. – 70 пр. – ISBN 978-966-622-711-2.

Розглянуто інтелектуальну власність як право на результат творчої діяльності. Подано загальні відомості про об’єкти промислової власності, нетрадиційні об’єкти, об’єкти авторського права і суміжних прав. Описано майнові та немайнові права, розглянуто патентну інформацію та документацію. Приділено увагу трансферу технологій і ліцензуванню. наведено приклади використання об’єктів інтелектуальної власності.

Войтко С. В. Управління трудовими ресурсами : навч. посібник / С. В. Войтко, А. А. Мельниченко. – Київ : ТОВ НВП “Інтерсервіс”, 2016. – 160 с. – Бібліогр.:  с. 130. – ISBN 978-617-696-501-5.

Розглянуто понятійно-термінологічний апарат системи управління трудовими ресурсами. Розкрито трудовий потенціал, основні показники зайнятості населення, персоналу підприємства. Наведено показники продуктивності праці, оцінювання трудової діяльності. Охарактеризовано сутність, структуру, форми та системи, оподаткування та функції заробітної плати. Проаналізовано особливості функціонування діяльності мережевих компаній. Визначено особливості реалізації прав на об’єкти інтелектуальної власності та форми кадрового потеціалу. Окреслено причини та тенденції міжнародного руху робочої сили. Описано систему підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів і новітніх форм у забезпеченні ринку праці трудовими ресурсами.

Грінько І. М. Мотивація праці персоналу підприємтсв машинобудування : монографія / І. М. Грінько. – Київ : НТУУ “КПІ” Вид-во “Політехніка”, 2016. – 240 с. – Бібліогр.: с. 218-237. – 50 пр. – ISBN 978-966-622-749-5.

Досліджено сутність економічної категорії “мотивація”, систематизовано методи мотивації праці та диференційовано мотиваційні механізми. Уточнено класифікацію інструментів мотивації праці. Удосконалено наукові підходи щодо оцінки рівня мотивації праці. Удосконалено наукові підходи щодо оцінки рівня мотивації праці персоналу. Проаналізовано стан матеріального стимулювання працівників на підприємствах. Обґрунтовано взаємозв’язок між мотивацією праці персоналу машинобудівних підприємств та станом соціально-трудових відносин.

Скоробогатова Н. Є. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. Є. Скоробогатова. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во “Політехніка”, 2017. – 248 с. – ISBN 978-966-622-829-4.

Розкрито концептуальні засади організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Наведено методику обліку необоротних активів, запасів, грошових коштів, дебіторської заборгованості, фінансових інвестицій, власного капіталу, довгострокових та поточних зобов’язань підприємства. Викладено методику складання форм фінансової звітності підприємства. Описано порядок складання консолідованої звітності, що подається за результатами діяльності групи підприємств. Методику обліку окремих елементів активів, капіталу та зобов’язань проілюстровано практичними прикладами. З метою закріплення здобутих знань до кожного розділу наведено завдання для самоперевірки.

Шеламова І. Д. Регіональна економіка : практикум : навч. посіб. /  І. Д. Шеламова, К. І. Антонюк. – Київ : Знання, 2013. – 423 с. – Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-617-07-0104-6.

У посібнику розкриваються найважливіші теоретичні та методологічні аспекти регіональної економіки, аналізуються особливості функціонування сучасної економіки України, оцінюється розвиток її економічних регіонів. Наведені у посібнику різноманітні завдання – питання для обговорення, тести, кросворди, ситуаційні вправи тощо – сприятимуть інтерактивному засвоєнню студентами теоретичного матеріалу, формуванню сучасного економічного мислення, навичок практичного застосування набутих знань з урахуванням особливостей регіональної економіки.


Голівер Надія Олексіївна,  канд. пед. наук, доцент, зав. кафедри іноземних мов. Відмінник освіти України.

Голівер Н. О. Англійська мова для гірничих інженерів : навч. посіб. / Н. О. Голівер, Т. В. Курбатова, В. О. Турський. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ “КНУ”, 2015. – 228 с.- ISBN 978-966-132-028-3.

 

Навчальий посібник призначено для студентів гірничих спеціальностей денної та заочної форм навчання. Метою посібника є розвиток вмінь та навичок практичного оволодіння англійською мовою в рамках напряму “Розробка корисних копалин”.

Посібник доступний в електронному вигляді на освітньому порталі ДВНЗ “Криворізький національний уніврситет” www.knu.edu.ua.

Голівер Н. О. Англо-український українсько-англійський довідковий словник для гірничих інженерів / Н. О. Голівер, Т. В. Курбатова, В. О. Турський. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ “КНУ”, 2016. – 56 с.- ISBN 978-966-132-028-3.

Словник призначено для студентів гірничих спеціальностей денної та заочної форм навчання, а також для працівників гірничої промисловості, які самостійно вивчають англійську мову.

Словник доступний в електронному вигляді на освітньому порталі ДВНЗ “Криворізький національний уніврситет” www.knu.edu.ua.


Сінчук Олег Миколайович, доктор технічних наук, професор, зав. кафедри “Автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті” Криворізького національного університету.

Сінчук І. О. Нормативно-правова база енергетики : навчальний посібник / І. О. Сінчук, С. М. Бойко, О. Є. Мельник ; під ред. О. М. Сінчука. – Кривий ріг, 2017. – 149 с. – ISBN 978-617-639-136-4.

У навчальному посібнику викладено основні положення про нормативно-правову базу енергетики, наведено основні законодавчі акти, що визначають правові, економічні та організаційні засади діяльності в електроенергетиці, енергозбереженні, на енергетичних об’єктах, впровадження альтернативних та відновлюваних джерел енергії.

Рекомендовано для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.05070108, 8.05070108 – “Енергетичний менеджмент”, 6.050702 – “Електромеханіка” та інших спорідненим спеціальностям при вивченні дисципліни “Нормативно–правова база енергетики” та інших дисциплін, де висвітлюються правові питання електропостачання та електроспоживання.

Гузов Е. С. Аспекти енергоефективності залізорудних підприємств [Текст] : монографія / Е. С. Гузов, І. О. Сінчук, В. П. Розен. – Кривий Ріг : [б. в.], 2017. – 239 с.- ISBN 978-617-639-121-0.

У монографії відображені питання стану та шляхів підвищення енергоефективності функціонування вітчизняних залізорудних підприємств. Наведено реальні показники енергоефективності, питомі рівні споживання електричної енергії, викладена запропонована методологія оцінки рівнів електроспоживання аналізованих видів підприємств.

Рекомендовано для наукових працівників, аспірантів та студентів, які навчаються за фахом електротехніка та електромеханіка.


Рукавіцин Ігор Анатолійович, краєзнавець, член НСКУ, автор ряду книг з історії Кривого Рогу та України, організатор міських і обласних виставок.

Железорудное Криворожье – взгляд длиной в 135 лет. История в фотографиях и документах 1881–2016 / Ю. Г. Вилкул, Н. И. Ищенко, И. А. Рукавицын, Н. И. Ступник. – Киев : Книга-плюс, 2016. – 124 с. – ISBN 978-966-460-081-8.

Книга посвящена историческому пути Криворожского железорудного бассейна, пройденному за 135 лет с начала промышленной разработки руд. В настоящем издании использованы документы и фотоматериалы из фондов Днепропетровского национального исторического музея имени Д. И. Яворницкого, фондов Криворожского городского историко-краеведческого музея, фондов научно-исследовательского геолого-минералогического музея Криворожского национального университета и собрания ГО “Клуб шанувальників старовини” (г. Кривой. Рог).

Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся историей горного дела и Криворожским железорудным бассейном.

 Рукавицын И. А. Рудничная азбука начала ХХ века / И. А. Рукавицын ; под ред. И. А. Рукавицына. – Киев : Арт-Технология, 2015. – 66 с. – ISBN 978-966-97162-7-9.

Рудничная азбука – историко-краеведческое издание, посвященное рудничному делу на Криворожье начала ХХ столетия. Книга издана как традиционная азбука. Графические рисунки в ней изображают процессы добычи железной руды представителями ведущих горных профессий того времени, а также аутентичные устройства и горные инструменты, фотографии местных пород и минералов. Тексты содержат этнографический материал, комментарии к сюжетам миниатюр, пословицы и поговорки. Для детей среднего школьного возраста.

В книге использованы фотографии камней и минералов из коллекции ГНИ геолого-минералогического музея КТУ (г. Кривой Рог).

Рукавицын И. А. Криворожский альбом. Вип. 1. По фотографиям Эдуарда Фукса начала ХХ века / И. А. Рукавицын ; под общ. ред. И. А. Рукавицына. – Киев : Арт-Технология, 2015. – 112 с. – ISBN 978-966-97162-5-5.

Образотворческое (документально-художественное) издание, русский, английский язык.

Издание “Криворожский альбом” подготовлено по оригинальным фотонегативам, принадлежавшим фотографу-любителю Эдуарду Фуксу и хранящимся в двух музейных фондах и одном частном собрании. Автор выражает огромную благодарность Днепропетровскому национальному историческому музею им. Д. И. Яворницкого и лично его директору Н. И. Капустиной; научно-исследовательского геолого-минералогического музея Криворожского национального университета и лично и. о. ректора Н. И. Ступнику; председателю общественной организации “Клуб ценителей старины” К. В. Рукавицыной за предоставленную возможность работы с фотонегативами Эдуарда Фукса из их собраний.

 Рукавицын И. А. Криворожский альбом. Вип. 2. По фотографиям Эдуарда Фукса начала ХХ века / И. А. Рукавицын, И. Н. Ляшенко ; под общ. ред. И. А. Рукавицына. – Киев : Арт-Технология, 2015. – 112 с. – ISBN 978-966-97162-9-3.

Документально-художественное издание на русском и английском языках.

Издание “Криворожский альбом” продолжает знакомить читателя с видами Криворожья начала ХХ века, полученными при оцифрофке стеклянных негативов и фотоснимков из фондов Днепропетровского Национального исторического музея им. Д. И. Яворницкого ; научно-исследовательского геолого-минералогического музея Криворожского национального университета; Криворожского городского историко-краеведческого музея; собрания общественной организации ”Клуб шанувальників старовини” (г. Кривой. Рог).


Хруцький Андрій Олександрович, кандидатів технічних наук, доцент кафедри “Гірничих маших та обладнання”.

Хруцький А. О. Основи розробки проектних підсистем на базі SolidWorks API : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / А. О. Хруцький. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ “КНУ”, 2016. – 304 с.- ISBN 978-966-132-036-8.

Посібник присвячено основам розробки підсистем САПР на базі SolidWorks API. Розглянуто існуючі підходи до рішення деяких завдань і проблем інженерної діяльності з використанням програмного інтерфейсу та вбудованої мови програмування VBA.

Для підготовки студентів вишів машинобудівних спеціальностей, які мають досвід роботи з САПР SolidWorks, а також може бути корисним інженерно-технічним працівникам та конструкторам.

Хруцький А. О. Підвищення ефективності винесення шламу при пневмоударному бурінні свердловин у міцних породах : монографія / А. О. Хруцький. – Кривий Ріг : Видавничий центр “КНУ”, 2016. – 172 с.- ISBN 978-966-132-035-1.

Монографію присвячено дослідженню впливу конструктивних параметрів штирової коронки на процес очищення вибою свердловини. Адресовано вченим, аспірантам, інженерно-технічним працівникам гірничих спец.