2018

  Дарувальники

Сінчук Олег Миколайович, доктор технічних наук, професор, зав. кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті Криворізького національного університету.

Функціональна безпека електротехнічних систем та комплексів залізорудних підприємств. Традиції та новітні рішення : колективна монографія / М. О. Сінчук, А. В. Пироженко, М. Л. Барановська, О. О. Харитонов ; за ред. д-ра техн. наук, профес. О. М. Сінчука. – Кременчук : ЧП Щербатих А. В., 2018. – 190 с. – ISBN 978-617-639-184-5.

Розглянуто методи та засоби захисту від небезпечних значень електричних струмів та перенапруг в системах електропостачання залізорудних підприємств. Обґрунтовано та розроблено схеми і алгоритми керування пристроїв контролю ізоляції та захисного відключення дільничої  мережі до 1000 В в рудниковому нормальному виконанні.
Досліджено комплексне  застосування засобів обмеження напруг у розподільчих мережах: високоомних резисторів у нейтралі,  міжфазних ємностей і нелінійних обмежувачів перенапруг.
Автори сподіваються, що монографія буде корисна студентам електромеханічних і гірничих спеціальностей, а також спеціалістам гірничої промисловості, НДІ та КБ.


Туренко Григорій Григорович, криворізький письменник, поет і журналіст.

Туренко Г. Г. Подземное поднебесье : фантасмагория в шести правдоподобиях с прологом и эпилогом / Г. Г. Туренко, Ю. П. Олейник. Легенда о пропаших рудокопах : графический роман / И. А. Рукавицын. Кн. 1 “Zeitgeist KR” / Г. Г. Туренко, Ю. П. Олейник ; [пьеса издана в авт. ред. Г. Туренко ; продюсер проекта И. Рукавицын ; худож. И. Агеенко (сценич. эскизы) и С. Щепин (комикс) ; дизайн, тексты комикса и сценич. эскизов И. Рукавицын]. – Киев : Книга-плюс, 2018. – 208 с. – ISBN 978-966-460-106-8.

П’єса «Подземное Поднебесье» була написана приблизно два десятиріччя тому. Розповідається в ній про трагічні моменти історії міста Кривого Рогу. Відомий письменник, краєзнавець, член Національного союзу краєзнавців України Ігор Рукавицин став автором ідеї, консультантом і продюсером ілюстрованої частини книги та саме йому належить ідея створення аудіовистави по мотивам п’єси «Подземное Поднебесье» і графічного роману «Легенда о пропавших рудокопах». Незвичайний формат нової книги обов’язково пригорне увагу підростаючого покоління та молоді до історії нашого міста.


Калініченко Всеволод Олександрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри підземної розробки родовищ корисних копалин.

Topical issues of resource-saving techologies in mineral mining and processing : multi-authored monograph. – Petrosani, Romania : UNIVERSITAS Publishing, 2018. – 270 p. – ISBN 978-973-741-585-1.

The multi-authored monograph deals with urgent problems of introducing resource-saving technologies of mineral mining and processing and finds ways to solve them.

The book is intended for a broad mining audience of scholars, practitioners, postgraduates and students.


Стецкевич Віталій Вікторович, професор, докт., іст. наук, кер. проекту, наук. ред.

Кривий Ріг: пам’ять міста 1941-1945 рр. : у документах і матеріалах / [В. В. Стецкевич, В. О. Шайкан, Р. П. Шляхтич та ін.]. – Кривий Ріг : Видав. центр КНУ, 2018. – 478 с.

У науково-документальному виданні вміщено більше 250 джерел різного походження, у тому числі й офіційного, і серед таких – документи різноманітних органів як радянської влади та її державних установ і організацій, так і матеріали й документи окупаційних закладів; є у виданні й добірки матеріалів з періодичних видань, щоденники, спомини очевидців і перекази свідків подій, передруки з архівних першоджерел тощо; значна частина вміщених у збірнику документів і матеріалів уведені до наукового обігу вперше; усі вони розкривають маловідомі сторінки історії міста в роки навали, а почасти й відкривають геть нові, незнанні раніше епізоди війни. Видання розраховане на широкий загал дослідників і небайдужих до історії ріднокраю пошуковців.


Степанюк Дмитро, голова координаційної ради суспільних організацій Кривбасу “Кривий Ріг – рідне місто”.

Степанюк Д. Вся жизнь – на пусковых стройках! : худ.-докум. повесть / Д. Степанюк, Б. Антопольский, В. Гаевский. – Житомир : ПП “Рута”, 2017. – 415 с. – (Жизнь замечательных криворожан).

Художественно-документальная повесть о легендарных людях на фоне легендарной эпохи. Строитель-созидатель Б. М. Антопольский, главный герой этой книги, вместе с соратниками создавал и для современников, и для благодарных потомков индустриальную мощь Кривбасса. В повести яркими художественными красками расписано немало белых пятен героического времени, когда Труд и Человек были главными народными ценностями.


Варава Лариса Миколаївна, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, зав. кафедри менеджменту і адміністрування.

Актуальні проблеми сучасного менеджменту : монографія / [Л. М. Варава, Є. В. Афанасьєв, І. А. Маркіна та ін. ; за заг. ред. Л. М. Варави]. – Кривий Ріг : Роман Козлов, 2018. – 203 с. – ISBN 978-617-7643-07-3. 

В сучасних умовах подолання вітчизняною економікою кризових явищ набуває стратегічного значення вирішення проблем підвищення ефективності управління на всіх рівнях. авторами монографії розглянуто важливе коло питань, пов’язаних з пошуком шляхів поліпшення управлінської діяльності як на рівні окремих підприємств, так і на рівні галузей і органів місцевого самоврядування. Результати наукових досліджень в майбутньому будуть сприяти забезпеченню їх успішного функціонування та сталої ефективності, вирішенню багатьох поставлених проблем.


Калініченко Всеволод Олександрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри підземної розробки родовищ корисних копалин.

Innovative development of resource-saving technologies for mining : multi-authored monograph. – Sofia : Publishing House “St. Ivan Rilski”, 2018. – 439 p. – ISBN 978-954-353-351-0.

The multi-authored monograph written by leading mining researchers suggests a complex approach to considering resourse-saving technologies in mining by comprising all stages of the process from mining to recultivation of lands disturbed by mining operations.

The book targets mining scholars, practitioners, lecturers, postgraduates and mining students.


Мельник Олександр Олександрович, заступник директора Криворізького міського історико-краєзнавчого музею, заслужений працівник культури України.

Мельник О. О. Антибільшовицький рух опору на Криворіжжі (1919-1923) / О. О. Мельник. – Кривий Ріг : Роман Козлов, 2018. – 295 с. – (Українська революція 1917-1921 : 100 років боротьби). – ISBN 978-617-7643-03-5.

На підставі нових документальних джерел у книзі висвітлюються питання організації антибільшовицького руху опору на Криворіжжі, тактика і бойові дії повстанців, система придушення народної боротьби проти становлення радянського тоталітарного режиму.

Розрахована на істориків, викладачів, студентів вищів, краєзнавців і широке коло читачів.


Безгинов Віктор, воїн-інтернаціоналіст, випускник Криворізького національного університету.

Поименная книга памяти воинов-интернационалистов Криворожья, погибших в афганской войне 1979-1989 годов / Криворожская организация Украинского Союза Ветеранов Афганистана. – Кривой Рог : Дионат, 2018. – 71 с. – ISBN 978-617-7553-41-9.

Известно, что ни одна война не обходится без потерь, тем более, человеческих, даже если это оказание интернациональной помощи соседней стране в защите завоеваний первых ростков ее демократии.

Эта книга – еще один памятник “афганцам” Криворожья, ушедшим от нас на протяжении продолжения афганской войны (25.12.1979 – 15.02.1989).


Плотніков Олександр Володимирович, доктор геологічних наук, професор, академік АГН України.

Рудько Г. І. Геологія окислених кварцитів зілізорудних родовищ Криворізького басейну / Г. І. Рудько, О. В. Плотніков, С. В. Радованов ; АГН України. – Київ, 2013. – 392 с. – ISBN 978-966-399-532-8.

Описано сучасні погляди на стратиграфію, тектоніку, магматизм, історію геологічного розвитку та корисні копалини Криворізької структури. Вказано місце окислених кварцитів у розрізах залізорудних родовищ. Наведено характериститку будови, мінерального й хімічного складу покладів. Розкрито зв’язок покладів окислених кварцитів із материнськими породами.

Для геологів, гірників, науковців, студентів геологічних і гірничих факультетів закладів вищої освіти.

Рудько Г. І. Геолого-економічна оцінка окислених залізистих кварцитів в залізисто-кременистих формаціях докембрію Українського щита : [монографія] / Г. І. Рудько, О. В. Плотніков, С. В. Радованов ; КНУ. – Київ, 2012. – 328 с.

Наведено наукові і методологічні засади геолого-економічної переоцінки родовищ окислених залізистих кварцитів з урахуванням геологічних, ресурсних і економічних аспектів. Визначено відповідність запасів окислених залізистих кварцитів у докембрійський залізисто-кременистих формаціях Українського щита вимогам діючих гірничодобувних залізорудних підприємств.

Монографія призначена для геологів, науковців, студентів геологічних, економічних та гірничих спеціальностей.


Пігулевський Петро Гнатович, доктор геологічних наук, професор; Свистун Володимир Кирилович, кандидат геологічних наук.

Пігулевський П. Г. Геофізичні дослідження процесівпідготовлення в промисловому Кривбасі : [монографія] / П. Г. Пігулевський, В. К. Свистун. – Харків : ФОП Мезіна В. В., 2018. – 210 с. – ISBN 978-617-7577-56-9.

У монографії розглянуті дослідження особливостей сучасного протікання процесів техногенного підтоплення. Наведені оптимальний комплекс геофізичних методів, методика їх проведення, інтерпретація всієї наявної геолого-геофізичної інформації, що дозволило сформувати новий підхід при вивченні сучасного екологічного стану літосфери в південному Кривбасі. Показано, що процеси техногенного підтоплення за останні десятиліття змінили свою сутність, а їх сучасне протікання потребує доопрацювання наявної системи гідротехнічного захисту геологічного та природного середовища.


Чубенко Вікторія Анатоліївна, доцент кафедри металургії чорних металів і ливарного виробництва Криворізького національного університету.

Бережний М. М. Набуття сталлю реологічних властивостей в осередку деформації при прокатуванні : монографія / М. М. Бережний, В. А. Чубенко, А. А. Хіноцька. – Кривий Ріг : ФО-П Чернявський Д. О., 2014. –148 с. – ISBN 978-617-7250-07-3.

У монографії зроблена спроба теоретичного дослідження перетворення твердої кристалічної сталі у в’язко-пластичний стан під дією зовнішнього тиску при прокатуванні штаби між гладкими валками. Виконано порівняння механізму прокачування газів і рідин та підвищення їх температури при цьому з механізмом прокатування стальної штаби між гладкими валками і підвищенням температури в осередку деформації внаслідок цього.

Результатом теоретично-розрахункових досліджень є обгрунтування і підтвердження величини раніше визначених температур в осередку деформації при поздовжньому прокатуванні прямокутної штаби.

Чубенко В. А. Технологія прокатного виробництва : навч. посіб. для студентів вишів / В. А. Чубенко, А. А. Хіноцька. – Кривий Ріг : ФО-П Чернявський Д. О., 2017. –170 с. – ISBN 978-617-7553-05-1.

У навчальному посібнику розглянуто процеси прокатного виробництва, технологічні операції з виготовлення напівфабрикату, сортового прокату, рейкобалкових та трубних профілів, листів та смуг на прокатних станах та машинах безперервного лиття заготовок, процеси гарячої та холодної деформації, валкової розливки сталі у ливарно-прокатні кліті. Наведено обладнання, що використовується для прокатування і схеми його розташування. Надано методику розрахунку режимів обтиснення та наведено приклади розрахунку.


Сінчук Ігор Олегович, доцент кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті Криворізького національного університету.

Сінчук І. О. Коментар до стану електроенергетики залізорудних підприємств як сегмента їх конкурентоспроможності : монографія / І. О. Сінчук. – Кривий Ріг, 2018. – 166 с. – ISBN 978-617-639-171-5.

У монографії викладено авторське бачення проблеми стану конкурентоспроможності гірничорудних підприємств України з підземними способами видобутку залізорудної сировини. Рекомендовано для енергетичних служб і служб енергоменеджменту гірничих підприємств, а також для аспірантів і студентів відповідних спеціальностей вишів.


Рукавіцин Ігор Анатолійович, приватний нотаріус, краєзнавець, член НСКУ, автор ряду книг з історії Кривого Рогу та України, колекціонер, дослідник, організатор міських і обласних виставок.

Кордевинер, Ж. Железорудное Криворожье на рубеже ХІХ–ХХ веков: европейский взгляд : [пер. с фр. и актуализация книги «Geologie de Krivoi-Rog et de Kertsch: production siderurgique de la Russie meridionale: avec 19 photogravures et 4 cartes (Contribution a l’etude de la crise industrielle du Donetz)] / Ж. Кордевинер ; [предисл., коммент., упорядочение и актуализация Н. И. Ищенко, И. А. Рукавицын, Н. И. Ступник ; пер. с фр. Н. И. Ступник, Е. П. Георгиева]. – Киев : Арт-Технология, 2017. – 160 с.- ISBN 978-966-97428-2-7.

Описание геологии и горнодобывающих предприятий Криворожского бассейна начала XX века. Перевод с французского и актуализация изданной в Париже и Брюсселе в 1902 году книги «Geologie de Krivoi-Rog et de Kertsch: production siderurgique de la Russie meridionale: avec 19 photogravures et 4 cartes (Contribution a l’etude de la crise industrielle du Donetz). Автор – Жюль Кордевинер – бельгийский горный инженер, возглавлявший с 1898 по 1901 год рудник общества “Рахмановка-Кривой Рог”. Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся историей горного дела на Криворожье, краеведением и иностранными инвестициями в Украину в конце XIX- начале XX века.


Лобов Вячеслав Йосипович, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики, автоматики і систем управління ДВНЗ “Криворізький національний університет”.

Винахідники України – еліта держави. Винаходи та інновації . Т. 5 / редкол.: М. А. Серб, М. М. Манько, Н. М. Мошинська. – Київ : Логос Україна, 2018. – 156 с. – Електронна версія книги розміщенна на сайті http://www.inventor.biz.ua/.- ISBN 978-966-1581-32-5.

Видання містить грунтовну та важливу інформацію: аспекти підвищення ефективності винахідницької та інноваційної діяльності в Україні, взаємозалежність інтелектуальної власності та розвитку економіки, захист інтелектуальної власності винахідників тощо. Значну частину довідково-іміджевого видання становлять відомості про творіння українських винахідників у різних сферах людської життєдіяльності, зокрема таких як медицина, будівництво й архітектура, машинобудування, хімічна й нафтогазова галузі, важка та легка промисловості, харчова промисловість та сільське господарство.


Попов Станіслав Олегович, професор кафедри автоматизації, комп’ютерних наук і технологій Криворожского национального университета

Попов С. О. Инструкция по нормированию показателей потерь, засорения и гранично-допустимого содержания железа в добытой карбонат-магнетитовой руде залежи “Дружба” шахте им. Фрунзе ЧАО “ЕВРАЗ Суха Балка” / С. О. Попов ; ЧАО “ЕВРАЗ Суха Балка”, ГВУЗ “КНУ”. – Кривой Рог : Дионат, 2017. – 88 с. – ISBN 978-617-7553-36-5.

Инструкция регламентирует порядок и методику нормирования показателей засорения и гранично-допустимого содержания железа в добытой карбонат-магнетитовой руде при отработке запаса залежи “Дружба” шахты им. Фрунзе.


Євтєхов Валерій Дмитрович, доктор геолого-минералогических наук, профессор, завідувач Кафедри геології і прикладної мінералогії Криворожского национального университета

Трунин А. Н., Холошин И. В. Пирогов Борис Иванович / М-во образования и науки Украины, Криворожский национальный университет ; под ред. В. Д. Евтехова. – Кривой Рог : [б. и.], 2017. – 135с. – (Выдающиеся геологи Криворожского национального университета).

В издании содержатся биографические сведения о выдающемся геологе, минерологе-теоретике и практике профессоре Б. И. Пирогове, основная часть жизни и творчества которого связана с Криворожским национальным университетом.


Жуков Сергій Олександрович, доктор технічних наук, профессор, зав. кафедри відкритих гірничих робіт Криворізького національного університету.

Енергетичні альтернативи та технологічні аспекти торфу : монографія / В. А. Стріха, С. О. Жуков, Л. В. Мельник, Р. В. Соболевський. – Рівне : НУВГП, 2017. – 293 с.

Монографія містить загальні відомості про фактори навколишнього середовища, які впливають на торфоутворення. У ній представлено особливості гідросистем, основні види торфу т а устрій більшості типів торфовидобувної та торфопереробної техніки, а також комплексів, конструктивні й експлуатаційні властивості, особливості застосування та перспективи розвитку. Подання багатьох об’єктів супроводжується коротким історичним нарисом. Для студентів гірничих спеціальностей вищих закладів освіти.


Сінчук Олег Миколайович, доктор технічних наук, професор, зав. кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті Криворізького національного університету.

Теоретические и практические аспекты строения архитектур современных тяговых электромеханических комплексов шахтных электровозов : коллективная монография : в 2 т. / О. Н. Синчук, Ф. И. Караманиц, В. Л. Дебелый, др ; под ред. О. Н. Синчука. – Кривой Рог : ЧП Щербатых А. В., 2018. – Т. 1 : Тяговые электромеханические комплексы постоянного тока. – 192 с.- ISBN 978-617-639-166-1. Т. 2 : Тяговые электромеханические комплексы переменного тока. – 184 с.- ISBN 978-617-639-167-8. В монографии изложены теоретические и практические аспекты тактики дальнейшего развития современных электроэнергоэффективных тяговых электромеханических комплексов для шахтных видов электровозов. В 1 томе особое внимание уделено новым разработкам тяговыхэлектромеханических комплексов на базе импульсных преобразователей напряжения питания тяговых электрических двигателей постоянного тока. Во 2 томе изложены результаты исследований по разработке современных тяговых электромеханичных систем и комплексов переменного тока для шахтных электровозов. Обоснована и предложена тактика подхода к выбору структур тяговых комплексов применительно к конкретному виду и типу шахтных электровозов.

Мониторинг параметров и защита тяговых электромеханических комплексов шахтных электровозов : монография / И. О. Синчук, В. О. Черная, А. В. Пироженко [и др.] ; под ред. д-ра. техн. наук, профессора О. Н. Синчука. – Кривой Рог : ЧП Щербатых А. А., 2017. – 144 с. – ISBN 978-617-639-164-7.

В монографии изложены теоретические и практические аспекты тактики строения тяговых электромеханических комплексов для шахтных видов электровозов с включением в их структуру подсистем контроля и защиты электрического оборудования от нештатных режимов функционирования. Особое внимание в монографии уделено разработкам бесконтактных способов контроля и защиты тяговых электрических двигателей от превышения температуры и скорости вращения.  Изложение материала иллюстрируется достаточным для более глубокого осмысления количества рисунков, схем, графиков, осциллограмм. Авторы уверены, что монография будет полезна студентам электромеханических и горных специальностей, а также работникам горной промышленности, НИИ и КБ, занимающихся разработкой и изготовлением тяговых комплексов электровозов, а также их эксплуатацией.

Напишіть відгук