Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство

01(075.8)
Ш35
Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство : навч.-метод. посібник / Г. М. Швецова-Водка. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Кондор, 2018. – 202 с.

Посібник містить навчально-методичні матеріали, які допоможуть студентам спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», спеціалізації «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» в організації самостійної роботи з курсу: програму курсу, плани семінарських занять зі списками літератури до кожної теми, методичні рекомендації для виконання практичних робіт, поради з написання курсових робіт тощо.

Залишити відповідь