izmir travesti resimleritravesti

Нові надходження. Випуск 1. 2021

Бюлетень “Нові книги” січень-березень 2021 р.

001=111
M78
Modern world tendencies in the development of science. Vol. 2. – London : Sciemcee Publishin. – 308 p. – ISBN 978-1-9993071-4-1.


005
Т40
Тіль Пітер Від нуля до одиниці. Нотатки про стартапи, або як створити майбутнє / П. Тіль ; за участю Блейка Мастерса ; пер. з англ. Роман Обухів. – Київ : Наш формат, 2017. – 225 с. – ISBN 978-617-7279-14-2.

Ця книжка стане пусковим механізмом для тих, хто прагне мислити і створювати нове, а не копіювати відпрацьовані шаблони. Автор переконує: роблячи те, що знаємо, ми рухаємо світ від 1 до n, додаючи більше чогось уже знаного; проте щоразу, коли створюємо щось нове, ми ступаємо від 0 до 1. Тіль покроково описує дієвість експоненціального закону у світі стартапів, розкриває таємниці роботи із венчурним капіталом, а також розкриває інноваційні ідеї майбутнього, які змінять життя людей до непізнаваності.


005
П21
Паулі Гюнтер Синя економіка: 10 років, 100 інновацій, 100 мільйонів робочих місць / Г. Паулі ; [перекладач: А. Побережна ; ред. Л. Ярошенко]. – Taos : Risk reduction found., 2010. – 320 с. – На тит. л.: Доповідь Римського клубу.

Ця книга про перехід до нового типу мислення, що по суті є нескладним, якщо ми відмовимось від застарілих звичок і поглядів та приймемо нові. Це заклик до тих із нас, хто розуміє, що такі можливості надто унікальні, щоб пройти повз них. Можливості, які відкриваються перед нами, можуть принести зміни вже сьогодні. І це мусить відбутись сьогодні. Ґрунтовна екологія, пермакультура та збалансованість — це ті поняття, які посіяли перші зернята «зеленого» мислення. Такі ідеї навчали нас використовувати екологічні матеріали у будівництві та виробництві продуктів. Незважаючи на те, що ми почали усвідомлювати важливість збалансованих процесів, мало…


159.9
Б44
Бєльська Н. А. Діагностика самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею : метод. рекомендації / Н. А. Бєльська, М. Ю. Мельник, М. М. Новгородська ; Нац. академія педагогічних наук України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН, 2020. – 35 с. – ISBN 978-617-7734-28-3.

У методичних рекомендаціях подано профорієнтаційно-діагностичну тестову систему «Інтереси та здібності», що спрямована на двостороннє дослідження особистості: мотиваційної структури (професійних інтересів, схильностей) та структури задатків і здібностей. Це дає змогу здійснювати математично обґрунтоване прогнозування навчальної та професійної успішності особистості в різних сферах діяльності. Діагностичні методики було стандартизовано. Нормативні дані сформовані на українській виборці. Тестова система рекомендована для розв’язання проблеми професійної орієнтації та кар’єрного консультування обдарованих учнів ліцею.
Методичні рекомендації адресовано педагогам, психологам, працівникам освітніх закладів, які працюють з обдарованими дітьми й учнівською молоддю, а також науковим працівникам, аспірантам, викладачам психолого-педагогічних дисциплін.


351
П52
Полтавець А. А. Військово-цивільна адміністрація як суб’єкт публічного управління : монографія / А. А. Полтавець. – Київ : Дакар, 2019. – 143 с. – ISBN 978-617-7697-12-6.

У книзі здійснено ретроспективний аналіз основних аспектів становлення та розвитку військово-цивільних адміністрацій. Досліджено історію розвитку інституту військово-цивільних адміністрацій як в Україні так і на міжнародному рівні. Розрахованана працівників суду, адвокатів, правозахисників, студентів.


37
С83
Стратегії формування творчої особистості: методи, прийоми, форми : колективна монографія / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн, Є. Р. Борінштейн та ін. ; Нац. академія педагогічних наук України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2020. – 318 с. – ISBN 978-617-7734-29-0.

У монографії досліджується проблема творчої особистості в умовах інформаційно-цифрової реальності, у якій послаблюється дія раціанальних детермінант, а традиційні природні та соціальні об’єкти заміщаються віртуальними. Перехід до нового виміру цивілізаційного буття активізує інтелектуальну діяльність, головним змістом якої є енергія творчості. Її результати дають змогу прогнозувати здійснення подальшого соціально-економічного процесу, розширювати відтворення життя, його соціалізації та олюднення.


37
С60
Сологуб А. І. Теорія і практика навчання творчо обдарованих старшокласників : монографія / А. І. Сологуб ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут обдарованої дитини. – Київ : Інфосистем, 2010. – 214 с. – ISBN 978-966-2249-26-2.

Розкрито теоретико-методологічні засади креативної освіти (КО). Проаналізовано гуманітарну освіту як систему гуманістичного навчання і виховання. Викладено основні філософські та психологічні поняття КО та концепцію діяльності креативного навчального закладу (КНЗ). Розглянуто питання психолого-педагогічного забезпечення діяльності закладу освіти обдарованих учнів. Висвітлено організацію і зміст діяльності КНЗ, результати втілення системи урочної навчально-дослідницької діяльності, застосування індивідуально-групового навчання в креативній педагогічній системі ліцею, досліджень з самоорганізації учнів-дослідників у системі КО, науково-методичної і науково-дослідницької роботи педагогів.


50
М29
Марушевський Г. Б. Інтеграція управлінських рішень для збалансованого розвитку : посібник / Г. Б. Марушевський. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2014. – 249 с.- ISBN 978-966-8670-99-2.

Розглянуто деякі аспекти інтеграції управлінських рішень для збалансованого розвитку. Посібник орієнтований на врахування досвіду ЄС та інших міжнародних організацій щодо здійснення інтегрованої політики, зокрема щодо інтеграції екологічної політики в галузеві політики, та надання рекомендацій для формування інтегрованої політики в Україні. Посібник розраховано на державних службовців природоохоронної галузі, фахівців органів державної влади та місцевого самоврядування, студентів і викладачів вищих навчальних закладів, а також усіх тих, кого цікавлять проблеми збалансованого розвитку, інтегрованої політики та інтеграції екологічної політики в галузеві політики.


50
Ш23
Шапарь А. Г. Днепр: прошлое, настоящее, будущее : монография / А. Г. Шапарь, О. А. Скрипник, А. В. Михеев ; под общ. ред. А. Г. Шапаря ; Институт проблем природопользования и экологии НАН Украины. – Днепр : Монолит, 2019. – 199 с. – ISBN 978-617-7369-48-5.

Для оценки значимости р. Днепр в мировом и национальном аспекте сделана попытка в разновременном срезе сконцентрировано осветить состояние и проблемы этого величайшего дара Природы. В этой связи монография условно разделена на три части: прошлое, настоящее и будущее. В первой части дано художественно-эстетическое видение прошлого великой реки, почти мифическое родство Природы и Человека в давно минувшие времена. Во второй части рассмотрены последствия действий давно прошедших и недавних поколений.Особенно обращено внимание на последствия зарегулирования стока равнинных рек, первые сигналы надвигающейся катастрофы и прогнозы будущего при сохранении существующего режима функционирования крупнейшего водотока. Показана беспечность нынешней власти в этой экстремальной ситуации и показана безальтернативность предположения о дерегуляции стока реки. В третей части в общих чертах рассмотрен оптимистический вариант будущего р. Днепр.


528
С74
Спутниковые методы поиска полезных ископаемых : сб. статей / Национальная академия наук Украины, Институт геологических наук, Центр аэрокосмических исследований Земли ; под ред. В. И. Лялько и М. А. Попова. – Киев : Карбон-Лтд, 2012. – 435 с. – ISBN 978-966-1692-09-0.

В книге представлены результаты научных исследований в области дистанционного поиска и разведки полезных ископаемых, которые получены в Научном Центре аэрокосмических исследований Земли Института геологических наук НАН Украины (ЦАКИЗ) в рамках выполнения Целевой программы НАН Украины “Полезные ископаемые и перспективы наращивания их запасов” ((2007-2011 гг.). Научной целью исследований являлось разработать основы комплексирования материалов много спектральной и радиолокационной съемки Земли и наземных данных в задачах дистанционного поиска месторождений полезных ископаемых. Практическая цель исследований состояла в том, чтобы разработать новые эффективные методики дистанционного поиска месторождений полезных ископаемых на основе спутниковых технологий. Книга будет полезна ученым и специалистам-практикам, работающим в области исследования природных ресурсов Земли и поиска полезных ископаемых, а также специалистам, отслеживающим появление новых перспективных технологий и занимающимся их внедрением.


551.24
О-95
Очерки дегазации земли / В. М. Шестопалов, А. Е. Лукин, В. А. Згонник и др. ; отв. ред. В. М. Шестопалов ; Научно-инженерный центр радиогидрогеоэкологических полигонных исследований НАН Украины, Институт геологических наук. – Киев, 2018.631 с.ISBN 978-966-97760-0-6.

В монографии на основе анализа опубликованных источников и исследований авторов рассматривается ряд аспектов глубинной дегазации Земли, включающих сквозь формационные флюидопроводящие системы, литолого-эпигенетические критерии выделения труб дегазации, соображения в пользу существования плюмовой дегазации, анализ трассеров глубинных флюидов в качестве индикаторов фаз глубинной дегазации, роль процессов дегазации в формировании бассейнов породообразования.


622(075.8)
Б69
Близнюков В. Г. Горное дело : учебник для студ. горных техникумов и вузов / В. Г. Близнюков, С. А. Луценко, А. Н. Пыжик. – 3-е изд., перераб. и доп. – Кривой Рог : Чернявский Д. А., 2015. – 438 с. – ISBN 978-617-7250-14-1.

Книга містить відомості про техніку і технологію гірничих робіт. У ній викладені основні поняття елементів і параметрів розробки родовищ, розглянуто виробничі процеси, способи розкриття і системи розробки.


622
К63
Комащенко В. И. Влияние деятельности геологоразведочной и горнодобывающей промышленности на окружающую среду / В. И. Комащенко, В. И. Голик, К. Дребенштедт. – Москва : КДУ, 2010. – 356 с. – ISBN 978-5-98227-737-4.

В монографии освещены аспекты влияния деятельности геологоразведочной и горнодобывающей промышленности на окружающую среду, что способствует познанию основ геоэкологии и рационального природопользования. Определено, что меры, принимаемые по защите природы, в основном, определяются поведением людей, которые взаимодействуют с ней, их отношением к окружающей среде. Эффективная реализация природоохранных мер возможна на базе соответствующего развития экономики, науки, техники и всестороннего совершенствования знаний о гармоническом взаимодействии человека с окружающей средой. Книга может служить практическим руководством для инженерно-технических работников горно-геологического производства.


622
П14
Паламарчук Т. А. Элементы механосинергетики породного массива / Т. А. Паламарчук, В. Я. Кириченко, Б. М. Усаченко. – Днепропетровск : Лира, 2006. – 306 с. – ISBN 996-383-054-9.

В монографии приведена систематизация представлений о сложноструктурных геомеханических системах, рассмотрено влияние процессов самоорганизации породного массива на устойчивость геомеханических систем, приведено теоретическое обоснование возникновения структурно-фазовых процессов в различных горно-геологических структурах Представлен анализ современного состояния исследований по диагностике геомеханических процессов в породном массиве и горнотехнических объектах методами горной геофизики. Книга предназначена для научных и инженерно-технических работников, занимающихся исследованиями физических процессов горного производства и механики горных пород.


622.235(075.8)
Т38
Технология взрывных работ : учеб. пособ. для вузов / В. Г. Мартынов, В. И. Комащенко, В. А. Белин, Т. Т. Исмаилов. – Москва : Студент, 2011. – 439 с. – ISBN 978-5-4363-0005-4.

Изложены общие сведения о взрывных работах, приведены способы бурения при разрушении горных пород. Большое внимание уделено основам теории взрыва и взрывчатых веществ. Дано описание общих принципов расположения и расчеты зарядов взрывчатых веществ вгеологоразведке и инженерной геологии. Для студентов геологоразведочных вузов, горно-геологических факультетов и инженерно-технических работников, занимающихся горным делом.


622.235(075.8)
К63
Комащенко В. И. Взрывные работы : учебник для вузов / В. И. Комащенко, В. Ф. Носков, Т. Т. Исмаилов. – Москва : Высшая школа, 2007. – 439 с. – ISBN 978-5-06-004821-6.

В учебнике изложены общие сведения о взрывных работах, приведены способы бурения при разрушении горных пород. Большое внимание уделено основам теории взрыва и взрывчатых веществ. Дано описание общих принципов расположения и расчеты зарядов взрывчатых веществ в геологоразведке и инженерной геологии. Рассмотрены прострелочно-взрывные работы в скважинах и ядерные взрывы в промышленности. Особое внимание уделено природоохранным работам при разработке месторождений. Для студентов геологоразведочных вузов, горно-геологических факультетов и инженерно-технических работников, занимающихся горным делом.


622.27
Б20
Балакиров Ю. А. Инновации при добыче нефти и газа в различные периоды выработки нефтегазовых месторождений и скважин (избранное) : [в 2 ч.] Ч. 1 / Ю. А. Балакиров. – Киев : Гарант-Сервис, 2011. – 616 с.

В монографии излагаются технологические разновидности и проведение работ по стимулированию притоков нефти и газа из скважин и пластов с различными горно-геологическими условиями, рассмотрены проблемы повышения качества первичного и вторичного вскрытия пластов, крепи скважин, надежности работ призабойной зоны пласта. Помещен материал по результатам внедрения инновационных технологий в различных странах ближнего и дальнего зарубежья.


622.27
Б20
Балакиров Ю. А. Инновации при добыче нефти и газа в различные периоды выработки нефтегазовых месторождений и скважин ( избранное) : [в 2 ч.]. Ч. 2 / Ю. А. Балакиров. – Киев : Гарант-Сервис, 2011. – 719 с.

В монографии излагаются технологические разновидности и проведение работ по стимулированию притоков нефти и газа из скважин и пластов с различными горно-геологическими условиями, рассмотрены проблемы повышения качества первичного и вторичного вскрытия пластов, крепи скважин, надежности работ призабойной зоны пласта. Помещен материал по результатам внедрения инновационных технологий в различных странах ближнего и дальнего зарубежья.


622.27
К63
Комбинированные технологии разработки месторождений глубокими карьерами и шахтами : сб. науч. тр. / [Академия горных наук Украины, Криворожский нац. ун-т, Исполнительный комитет Криворожского городского совета и др. ; редкол.: Ю. Г. Вилкул и др.]. – Кривой Рог : Дионис, 2012. – 218 с. – ISBN 978-966-2311-94-5.

В сборнике приведены результаты научных исследований, посвященных проблемам комбинированной разработки рудных месторождений. Рассмотрены современные представления о комбинированной технологии разработки месторождений.

Сборник рассчитан на инженерно-технических работников, аспирантов и студентов горных вузов.


622.27(063)
С91
Сучасні технології розробки рудних родовищ. Еколого-економічні наслідки діяльності підприємств ГМК : зб. наук. праць за результатами роботи VI Міжнарод. науково-технічної конференції ( м. Кривий Ріг, 22 листопада 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Криворізький нац. ун-т, НДГРІ ; редкол.: Бабець Є. К. та ін. – Кривий Ріг : Роман Козлов, 2019. – 196 с. – ISBN 978-617-7643-56-1.

Розглянуто широкий спектр наукових, методичних та практичних проблем стосовно розробки ефективних та екологічно чистих технологій освоєння природних і техногенних родовищ, комплексного освоєння надр та вторинних ресурсів природних копалин.


622.7(063)=111
P93
Proceeding of the XXI International Mineral Processing Congress (July 23–27, 2000, Rome, Italy). Vol. A : Oral sessions / University of Rome “La Sapienza”, Department of Chemical, Raw Material and Metallurgical Engineering ; edited by Paolo Massacci. – Amsterdam ; Lausanne ; New York : Elsevier Science, 2000. – 758 p. – (Developments in Mineral Processing, 13). – ISBN 0 444 50283 1.

The three volumes present a selected collection of peer-reviewed papers devoted both to the theory of mineral processing (Volumes A and B) and to process design and plant application (Volume C).


622.7(063)=111
P93
Proceeding of the XXI International Mineral Processing Congress (July 23–27, 2000, Rome, Italy). Vol. B : Oral sessions / University of Rome “La Sapienza”, Department of Chemical, Raw Material and Metallurgical Engineering ; edited by Paolo Massacci. – Amsterdam ; Lausanne ; New York : Elsevier Science, 2000. – 750 p. – (Developments in Mineral Processing, 13). – ISBN 0 444 50283 1.

The three volumes present a selected collection of peer-reviewed papers devoted both to the theory of mineral processing (Volumes A and B) and to process design and plant application (Volume C).


622.7(063)=111
P93
Proceeding of the XXI International Mineral Processing Congress (July 23–27, 2000, Rome, Italy). Vol. C : Oral sessions / University of Rome “La Sapienza”, Department of Chemical, Raw Material and Metallurgical Engineering ; edited by Paolo Massacci. – Amsterdam ; Lausanne ; New York : Elsevier Science, 2000. – 758 p. – (Developments in Mineral Processing, 13). – ISBN 0 444 50283 1.

The three volumes present a selected collection of peer-reviewed papers devoted both to the theory of mineral processing (Volumes A and B) and to process design and plant application (Volume C).


622.7
С59
Сокур М. І. Дезінтеграція мінеральних ресурсів : монографія / М. І. Сокур, М. В. Кіяновський, О. М. Воробйов. – Кременчук : Щербатих О. В., 2014. – 303 с. – ISBN 978-617-639-053-4.

В даній монографії розглянуті теоретичні основи роботи і питання удосконалення конструкцій барабанних млинів і відцентрових дезінтеграторів, які базуються на результатах математичного моделювання і промислових випробувань розробленого авторами обладнання. Для наукових та інженерно-технічних працівників.


622.7
С23
Сборник технико-экономических показателей горнодобывающих предприятий Украины в 2009–2010 гг. : анализ мировой конъюктуры рынка ЖРС 2004–2011 гг. / Е. К. Бабец, Л. А. Штанько, В. А. Салганик, др ; [Гос. агентство Украины по упр. гос. корпоратив. правами и собственностью, Гос. предприятие “Науч.-исслед. горноруд. ин-т”]. – Кривой Рог : Видавничий дім, 2011. – 328 с. – ISBN 978-966-177-158-0.

В сборнике систематизированы основные технико-экономические показатели работы горнорудных предприятий Украины за 2010 год в сравнении с 2009 годом: объемы добычи сырья, вскрышных работ, производство и качество готовой продукции, производительность труда и заработная плата, себестоимость и рентабельность продукции, капитальное строительство. Приведен анализ статистических данных по результатам работы горнодобывающих предприятий Украины в 2009–2010 гг. Предназначен для специалистов горной промышленности, сотрудников НИИ и проектно-конструкторских организаций.


622.8
Т33
Теорія горіння та вибуху : практикум для студ. спец. 263 “Цивільна безпека” / Є. В. Доронін, А. С. Бєліков, О. О. Лапшин, ін ; М-во освіти і науки України, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. – Дніпро : Середняк Т. К., 2018. – 147 с. – ISBN 978-617-7599-76-9.

Практикум «Теорія горіння та вибуху» рекомендована до видання на засіданні Вченої Ради ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (протокол № 8 від 27 лютого 2018р).

У виданні стисло викладені основні положення курсу «Теорія горіння та вибуху» за навчальною програмою для студентів, які навчаються за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». Надано методичні поради, алгоритми і приклади розв’язання типових задач. Наведено умови задач для практичних і контрольних робіт, питання для самоконтролю та довідковий матеріал.

Видання призначено для методичного супроводження навчального процесу.


622.83
Г60
Голик В. И. Природоохранные технологии управления состоянием массива на геомеханической основе : монография / В. И. Голик, В. И. Комащенко. – Москва : Книжный дом Университет, 2010. – 555 с. – ISBN 978-5-98227-738-1.

В монографии определены направления улучшения показателей разработки месторождений полезных ископаемых за счет рационального использования способностей массива горных пород к саморегулированию напряжений и соответствующих им деформаций: комплексное освоение недр, максимальное извлечение ценных компонентов при переработке, создание новых природоохранных технологий и рациональное использование подземного пространства. Доказано, что при всем многообразии условий локализации месторождений полезных ископаемых эффективность способов добычи минерального сырья определяется соответствием их тенденциям природоресурсосбережения. Определена сверхзадача горных технологий: обеспечение сырьевой базы при закономерном росте объемов добычи и снижении содержания металлов в рудах, но это должно достигаться с минимизацией ущерба среде обитания.


631
С13
Савосько В. Н. Тяжелые металлы в почвах Кривбасса : [монография] / В. Н. Савосько. – Кривий Ріг : Діонат, 2016. – 287 с. – ISBN 978-617-7250-70-7.

В монографии изложены современные взгляды на проблему чрезмерного содержания тяжелых металлов в почвах промышленных регионов. На примере Криворожского горно-металлургического региона рассмотрены основные аспекты накопления тяжелых металлов в почвах. Особое внимание уделено оздоровлению, загрязненных тяжелыми металлами, почв Кривбасса с использованием современных технологий. Монография предназначена для преподавателей, аспирантов и студентов вузов, а также специалистов природоохранных организаций.


658
П30
Петрик Н. Н. Методы оценки инвестиционного процесса на горнорудных предприятиях / Н. Н. Петрик, А. А. Дейкун. – [Б. м.] : [б. и.], 2019. – 275 с.

В данной книге рассмотрен инвестиционный процесс на предприятиях реального сектора экономики, который заключается в постоянном поиске наилучшего варианта использования инвестиционных средств, предназначенных для стабильного развития горнорудных предприятий. Книга ориентирована на топ-менеджмент и руководителей горнорудных предприятий в качестве пособия для эффективного планирования и управления инвестиционным процессом.


658(063)
С83
Стратегія якості в промисловості і освіті = Strategy of Quality in Industry and Education : матеріали XV Міжнародної конференції (3–6 червня 2019 р., Варна, Болгарія) / [уклад.: Т. С. Хохлова, Ю. О. Ступак] ; М-во освіти і наки України, Нац. агентство з акредитації України [та ін.]. – Дніпро ; Варна : Дике поле, 2019. – 550 с. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7433-81-0.

До  збірника  матеріалів  XV  Міжнародної  конференції  «Стратегія  якості  в 
промисловості  і  освіті» (3–6  червня  2019  р.,  Варна,  Болгарія)  увійшли  122  публікації (статті, тези), що надійшли до оргкомітету і були прийняті до опублікування.


669
Т33
Теория и технология подготовки шихтовых материалов для доменной и бездоменной металлургии железа : [учебник] / Ф. М. Журавлев, В. П. Лялюк, Н. И. Ступник, В. С. Моркун, Е. В. Чупринов, Д. А. Кассим ; М-во образования и науки Украины, Криворожский национальный университет. – Кривой Рог : Чернявский Д. А., 2020. – 664 с. – ISBN 978-917-7784-56-1.

В книге рассматривается комплекс методов оценки металлургических характеристик железорудного сырья доменной плавки, выполняемых по национальным стандартам и стандартам ISO, приведены новые разработанные технологии производства железорудного окускованного моносырья для доменной плавки.
Книга может быть использована как учебное пособие для студентов вузов горно-металлургического профиля, а также будет полезна для широкого круга специалистов черной металлургии и смежных с ней отраслей.


669(09)
О-80
От руды до стали. Горный департамент : [фотоальбом] / ПАО “АрселорМиттал Кривой Рог”. – Кривой Рог : АрселорМиттал Кривой Рог, 2019. – 141 с. – (Сталева витримка – 85)

Эта книга называется “От руды до стали”, что очень символично. Ведь прежде чем стать готовым продуктом, металл проделывает большой путь. К процессу его создания причастны целые поколения сотрудников предприятия – металлургов и горняков. Благодаря ихпрофессионализму и самоотверженности так же, как и 85 лет назад, ПАО “АрселорМиталл Кривой Рог” продолжает оставаться лидером горно-металлургической промышленности Украины. В книге рассказывается об основных исторических событиях в жизни предприятия и достижениях последних лет.


669(09)
О-80
От руды до стали. Металлургическое производство : [фотоальбом] / ПАО “АрселорМиттал Кривой Рог”. – Кривой Рог : АрселорМиттал Кривой Рог, 2019. – 136 с. – (Сталева витримка – 85).

Эта книга называется “От руды до стали”, что очень символично. Ведь прежде чем стать готовым продуктом, металл проделывает большой путь. К процессу его создания причастны целые поколения сотрудников предприятия – металлургов и горняков. Благодаря ихпрофессионализму и самоотверженности так же, как и 85 лет назад, ПАО “АрселорМиталл Кривой Рог” продолжает оставаться лидером горно-металлургической промышленности Украины. В книге рассказывается об основных исторических событиях в жизни предприятия и достижениях последних лет.


69:331.45(075.8)
І-62
Інженерні рішення з охорони праці при розробці дипломних проектів інженерно-будівельних спеціальностей : підручник / В. В. Сафонов, А. С. Бєліков, Р. Б. Папірник та ін. ; за ред. А. С. Бєлікова. – 2-ге вид. – Дніпро : Журфонд, 2020. – 366 с. – ISBN 978-966-934-263-8.

У навчальному підручнику викладено методичні рекомендації до змісту і оформленню розділу «Охорона праці» при розробці дипломних проектів інженерно-будівельних спеціальностей.

Підручник для студентів вищих навчальних закладів та інженерно-технічних працівників.


711
П61
Посібник з питань містобудування та архітектури / [ТОВ “НДПІ Будтехекспертиза” ; розроблено під керівництвом С. В. Ковриги]. – Кривий Ріг : НДПІ Будтехекспертиза, 2014. – 187 с.

У посібнику узагальнено положення діючого законодавства України, що стосуються питань організації діяльності посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю, виконання проектних робіт, організації будівельного виробництва та інших питань у сфері містобудування та архітектури на території України.
Видання розроблено для фахівців органів державної влади та місцевого самоврядування, проектних та будівельних організацій.


711
П16
Панкратова Н. Д. Розвиток підземної урбаністики як системи альтернативних проєктних конфігурацій / Н. Д. Панкратова, Г. І. Гайко, І. О. Савченко. – Київ : Наукова думка, 2020. – 132 с. – (Проєкт “Наукова книга”). – ISBN 978-966-00-1736-8.

У монографії з системних позицій розглянуто розвиток підземної урбаністики мегаполісів. Наведено історичний екскурс і основні тенденції освоєння підземного простору великих міст. Запропоновано концепцію сталого розвитку і підземної урбаністики в межах нової світової моделі – стійкого планетарного розвитку. Наведено методи та прийоми врахування змінності геологічного середовища завдяки резервуванню надійності підземних споруд.

Розглянуто можливості модифікованого методу морфологічного аналізу як наукової методології передбачення для прийняття рішення в процесі планування міського підземного будівництва. Подано стратегію оцінювання ризиків у практичних задачах урбаністики. Показано перспективи розвитку підземної інфраструктури міста Києва.

Для спеціалістів з прийняття рішень у сфері підземної урбаністики мегаполісів та студентів відповідних спеціальностей, а також тих, хто бажає ознайомитися із системним підходом до розв’язання практичних задач підземного будівництва.


Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. збірник / Міністерство освіти і науки, КНУБА ; гол. ред. М. М. Дьомін. – Київ : КНУБА, 2020. – Вип. 75. – 423 с. – DOI: 10.32347/2076-815х.2020.75.

У збірнику висвітлюються інженерні та економічні проблеми теорії і практики містобудування, територіального планування, управління містобудівельними системами і програмами, комплексної оцінки, освоєння, розвитку, утримання та реконструкції територій і житлової забудови, розглядаються нагальні питання містобудівного кадастру, розвитку населених пунктів, їх інженерної та транспортної інфраструктури.


821(4/9)
К41
Кінг Стівен Історія Лізі / Стівен Кінг. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 624 с. – ISBN 978-617-12-4741-3.

Перевидання роману «Короля жахів» та одного з найпопулярніших авторів сучасності!

• За цей роман Стівен Кінг здобув Всесвітню премію фентезі та премію «Локус»

Покійний чоловік Лізі, Скот Лендон, був відомим письменником. Іноді здавалося, що він продав душу дияволу і саме за це отримав свій надзвичайний талант. Після смерті чоловіка жінці докучають літературознавці, які будь-що прагнуть заволодіти творчими доробками Скота. Та коли жінка береться за впорядкування його творів, то розуміє, що в житті Скота було дещо жахливе, моторошне. Щось таке, із чого він черпав натхнення, за яке потім заплатив своїм життям. Ким насправді був Скот? Лізі починає блукати в лабіринті секретів минулого. Ще трохи, і знайти вихід буде неможливо…


821(477)
Х76
Хома А. Терези : роман / А. Хома. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 238 с. – ISBN 978-617-12-5618-7.

Олеся прокидається зранку у ванній кімнаті на підлозі в калюжі води. Дівчина не пам’ятає, що сталося. Її мучать нічні кошмари, в яких вона тікає від страхітливих монстрів у лісі. Студент п’ятого курсу медуніверситету Максим приходить працевлаштовуватися на фармацевтичну фірму «Конвалія» і дізнається, що вранці на складі знайшли повішеним керівника зміни Олексія, його колишнього найкращого друга. Максим не вірить у самогубство Олексія й починає власне розслідування, не підозрюючи, до яких моторошних відкриттів воно приведе. Чому Максим панічно боїться лісу? Від кого тікає у снах Олеся? Зворушлива життєва історія, яка тримає в напрузі до самого кінця…


821(477)
Д21
Дашвар Л. #Галябезголови : роман / Л. Дашвар. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2020. – 397 с. – ISBN 978-617-12-7671-0.

Благими намірами вимощений шлях до пекла. Галя сповна відчула сенс цього вислову. Її життя перевернулося лише через те, що вона прагнула допомогти іншій людині. Дівчина втратила все: роботу, чоловіка, друзів, віру в людей. Та що, як усе найбільш значуще і неймовірне починає відбуватися з нами саме тоді, коми ми намагаємося видряпатися з пекла? Це непросто, бо людина по-справжньому втрачає голову лише від двох речей: від страху і від кохання. Однак що робити, коли тебе одночасно накривають і страх, і кохання?..


908=133.1
C88
La Creuse a Tire-D’aile / photographies de M. Berger ; text de R. Gunot. – Deuxime edition, entirement revue, et completee. – France : Berger M. Editions, 2002. – 304 p. – ISBN 2-912850-10-X.

Книга розповідає про історію, сучасність, краєвиди і пам’ятки провінції Креза у Франції. Містить багато світлин. Фотограф Мішель Бергер також є редактором, тексти – Роберт Гіно

Розрахована на широке коли читачів.


908
Д54
Дніпропетровщина : адміністративний, соціальний, економічний портрет регіону : [альманах] / авт.- упоряд. О. А. Лазько ; збір інформації, технічне забезпечення, маркетування студія “Лазолан”. – [Б. м.] : [б. в.], [20- -]. – 260 с.

Альманах розповідає на своїх сторінках про окремі громади, підприємства, організації та заклади регіону. Видання, таким чином, представляє собою путівник по більш ніж 80-ти суб’єктам, що функціонують в адміністративній, економічній та соціальній сферах життєдіяльності області.


908(477)
І-59
Історія успіху. Інгулецький район – 55 років : [фотоальбом] / [використані фотоматеріали: С. Гринька, Д. Будніка, О. Серчені]. – Кривий Ріг : [б. в.], 2017. – 112 с.

Історія Інгулецького району розпочинається 30 грудня 1962 року, коли Указом Президії Верховної Ради УРСР, за рахунок виділення частини Дзержинського району, підпорядкування міста Інгулець (до 2002 року м. Інгулець входилр до складу району) та селищаЗелене Широківського району, було створено четвертий у місті промисловий район.


911
Ф50
Фізична географія Криворіжжя : монографічна навч. книга / І. С. Паранько, В. Л. Казаков, О. О. Калініченко та ін. – Кривий Ріг : Роман Козлов, 2015. – 272 с. – ISBN 978-617-7104-47-5.

Розглянуто географічне положення Криворіжжя, історія вивчення природи краю, сучасне уявлення про його геологічну будову, рельєф, клімат, поверхневі та підземні води, ґрунти, тваринний і рослинний світ,геоекологічні проблеми регіону. Рекомендується для вчителів загальноосвітніх шкіл, студентів вищих навч. закладів, а також тим, хто цікавиться природою Криворіжжя.