izmir travesti resimleritravesti

Нові надходження. Випуск 2. 2021

Бюлетень-НОВІ-КНИГИ-квітень–червень-2021-року.pdf

614(038)
І-73
Інтелектуальний словник термінів з безпеки життєдіяльності, охорони праці та цивільного захисту / Л. О. Янова, О. В. Пищикова, О. Ю. Блізнюкова, М. В. Худик. – Кривий Ріг : Роман Козлов, 2021. – 207 с. – ISBN 978-617-7643-86-8.

У словнику зібрані основні сучасні визначення, терміни і поняття з охорони праці та цивільної безпеки в межах програм вивченя дисциплін “Безпека життєдіяльності та охорона праці”, “Цивільний захист та охорона праці в галузі”, “Управління охороною праці” для закладів вищої освіти. Словник термінів є відмінним ресурсом для систематизації знань, що отримуються здобувачами на лекціях. Призначається для здобувачів вищої освіти усіх напрямів і форм навчання.


622.8(075.8)
П36
Пищикова О. В.
Охорона праці рудодобувної галузі (в цифрах і поясненнях). Підземні та відкриті гірничі роботи : навч. посіб. для студ. спец. 184 “Гірництво” та 263 “Цивільна безпека” / О. В. Пищикова, Л. О. Янова, М. В. Худик. – Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2018. – 141 с. – ISBN 978-617-7553-75-4.

У словнику зібрані основні сучасні визначення, терміни і поняття з охорони праці та цивільної безпеки в межах програм вивчення дисциплін “Безпека життєдіяльності та охорона праці”, “Цивільний захист та охорона праці в галузі”, “Управління охороною праці”, “Аерологія гірничих підприємств” для закладів вищої освіти. Словник термінів є відмінним ресурсом для систематизації знань, що отримуються здобувачами на лекціях.

Призначається для: здобувачів вищої освіти усіх напрямів і форм навчання; викладачів і консультантів з охорони праці, цивільного; керівників організацій; зацікавлених осіб у напрямі підвищення власної ерудиції.


691(075.8)
Ш65
Шишкіна О. О.
Бетони нового покоління : навч. посіб. / О. О. Шишкіна ; М-во освіти і науки України, КНУ. – Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2021. – 94 с. – ISBN 978-617-7784-87-5.

Навчальний посібник включає сукупність визначення теоретичних і практичних проблем отримання бетонів нового покоління. Особливу увагу приділено сучасним методам отримання бетонів з модифікованою структурою, у тому числі сучасних методів модифікаціїводи замішування. Призначено для студентів закладів вищої освіти, робітників проектних та науково-дослідних інститутів, будівельних лабораторій і аспірантів.


69(075.8)
Ш65
Шишкіна О. О.
Теоретичні і практичні проблеми будівництва та цивільної інженерії : навч. посіб. / О. О. Шишкіна, О. О. Шишкін ; М-во освіти і науки України, КНУ. – Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2021. – 143 с. – ISBN 978-617-7784-90-5.

Навчальний посібник включає сукупність визначення теоретичних і практичних проблем будівництва та цивільної інженерії. Особливу увагу приділено сучасним методам, зокрема будівельному інформаційному моделюванню. Призначено для студентів закладів вищої освіти, працівників проектних та науково-дослідних інститутів, будівельних лабораторій і аспірантів.


691(075.8)
Ш65
Шишкіна О. О.
Керування морфологією будівельних об’єктів : М-во освіти і науки України, КНУ / О. О. Шишкіна ; навч. посіб. – Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2021. – 283 с. – ISBN 978-617-7784-91-2.

Посібник включає сукупність існуючих підходів до визначення терміну “будівельний об’єкт” та “морфологія будівельного об’єкта”. Визначено склад та взаємний вплив елементів будівельного об’єкта. Використано нормативні документи, рекомендації та керівництва з технології виготовлення й випробування в’яжучих речовин, бетонної суміші і бетону.

Призначено для здобувачів освітньо-наукового рівня у закладах вищої освіти, які навчаються за спец. “Будівництво та цивільна інженерія”, працівників проектних та науково-дослідних інститутів, будівельних лабораторій і аспірантів.


004(063)
К63
Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі : матеріали ХIV Всеукраїнської науково-практичної WEB конференції аспірантів, студентів та молодих вчених (23–25 березня 2021 р.) / М-во освіти і науки України, КНУ, кафедра комп’ютерних систем та мереж ; [відповід. за випуск А. І. Купін]. – Кривий Ріг : Криворізький нац. ун-т, 2021. – 182 с.

Містить матеріали науково-практичної WEB конференції аспірантів, студентів та молодих вчених з питань розробки, проектування, діагностики та моделювання комп’ютерних систем та мереж, розробки програмного та апаратного забезпечення, розглядаютьсяпроблеми створення та використання систем паралельних та розподілених обчислень, штучного інтелекту, а також питання захисту інформації.


711(082)
М65
Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. Вип. 76 / Міністерство освіти і науки, КНУБА. – Київ : КНУБА, 2021. – 325 с.


622.3(082)
Г51
Гірничий вісник : наук.-техн. зб. Вип. 108 / М-во освіти і науки України, КНУ ; [редкол.: М. І. Ступнік (гол. ред.) та ін.]. – Кривий Ріг : Криворізький національний університет, 2020. – 67 с. – До вип. 95 (1) див. “Разработка рудных месторождений” : науч.-техн. сборник.


06
К82
Криворізький національний університет
Вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. Вип. 51 / Криворізький національний університет ; М-во освіти і науки України, КНУ ; [редкол.: М. І. Ступнік (гол. ред.) та ін.]. – Кривий Ріг : Криворізький національний унверситет, 2020. – 109 с.


622.7

Х81

Хорольский В. П. Моделирование, разработка и исследование робототехнологических систем управления процессами обогащения полезных ископаемых : монография / В. П. Хорольский, Т. В. Хорольская, К. Д. Хорольский. – Prague : Oktan Print, 2021. – 450 c.

В монографии изложены основные теоретические положения проектирования гибких робототехнологических комплексов, робототехнических систем контроля и управления сложными процессами дробления и обогащения руд. Рассмотрены методы расчета и проектирования робототехнических систем, использующие аппарат искусственных нейронных сетей и нечетких множеств. Отражены центральные положения теории идентификации сложных нелинейных процессов производства концентратов в условиях неопределенности. Описаны интеллектуальные технологии, позволяющие создавать робототехнологические системы контроля и управления с экспертными оценками на правилах, системы на нечеткой логике и искусственных нейронных сетях, распределенные системы согласованного управления процессами флотации.


547(075.8)
Ш33
Швайка О. П. Начала хімії гетероциклічних сполук : навч. посіб. / О. П. Швайка, М. І. Короткіх. – Київ : Академперіодика, 2020. – 193 с. – ISBN 978-966-360-415-2.

У вперше створеному в Україні навчальному посібнику з хімії гетероциклічних сполук викладено основи хімії гетероциклічних сполук – найважливіші класи, методи синтезу, фізико-хімічні властивості та хімічні реакції. Вперше в посібнику з хімії гетероциклічних сполук окреслюється проблема циклічного стану хімічної речовини, окремі розділи присвячено йонним, радикальним та карбеновим станам цих речовин. Для студентів хімічних спеціальностей університетів, а також аспірантів, викладачів та науковихпрацівників.


697
Т34
Теплозабезпечення населенних пунктів. Енергоефективність. Інновації. Енергоменеджмент / Б. І. Басок, О. В. Новосельцев, С. В. Дубовський, Є. Т. Базєєв ; НАН України, Ін-т технічної теплофізики. – Київ : Наукова думка, 2020. – 242 с. – (Проєкт “Наукова книга”). – ISBN 978-966-00-1721-4.

У монографії висвітлено загальні проблеми стану і функціонування теплоенергетики міст та індивідуально-побутового сектору України й запропоновано сучасні інноваційні підходи їх подолання внаслідок модернізації цієї сфери на засадах сталого розвитку з акцентом на вирішення завдань суттєвого підвищення енергоефективності, використання відновлюваних джерел енергії, альтернативних енергоресурсів і поліпшення екології довкілля. Розглянуто науково-технічні (теплофізичні, теплоенергетичні, технологічні,інженерні) засади ефективного розвитку комунальної теплоенергетики при застосуванні сучасного енергоменеджменту та міжнародних систем підвищення якості надання тентових послуг. Зокрема, ретельно проаналізовано використання високоефективної когенерації, застосування теплонасосних технологій для ефективного теплопостачання та запропоновано комплексну систему керування підвищенням ефективності функціонування систем комунальної теплоенергетики на регіональному рівні.Особливу увагу приділено розгляду використання енергії в кінцевого споживача — в будівлях, де знаходиться найбільший потенпіал енергозбереження. Узагальнено можливості стратегічного розвитку теплоенергетики та зростання її енергоефективності. Для фахівців у галузі теплофізики та комунальної теплоенергетики, а також викладачів і студентів теплоенергетичних спеціальностей.


621.7
В43
Використання висококонцентрованих потоків енергії в порошковій металургії для отримання карбідосталей / О. М. Сизоненко, М. С. Присташ, А. Д. Зайченко та ін. – Київ : Наукова думка, 2020. – 151 с. – (Проєкт “Наукова думка”). – ISBN 978-966-00-1756-6.

Монографію присвячено розв’язанню актуальної науково-технічної задачі — отриманню карбідосталей системи Ее-Ті-С-В з високою зносостійкістю за допомогою удосконалення електророзрядної обробки сумішей порошків Ее, Ті з використанням високовольтного електричного розряду (ВЕР) у вуглеводневій рідині та з подальшим іскроплазмовим спіканням отриманої шихти. Теоретично визначено фізико-технічні умови для диспергування порошків та синтезу твердих фаз під час ВЕР обробки і знайдено кореляційні залежності дисперсності та фазового складу отриманих порошків від її параметрів. Запропоновано механізм високовольтного електророзрядного синтезу карбідних фаз під час ВЕР обробки порошків у вуглеводневій рідині. Розглянуто явища, що відбуваються за високовольтного електричного розряду в дисперсній системі «вуглеводнева рідина — порошок металу».Обґрунтовано вплив попередньої ВЕР обробки порошкових сумішей на особливості структуроутворення та основні фізико-механічні властивості карбідосталей, отриманих із застосуванням іскроплазмового спікання. Узагальнено результати експериментальних досліджень впливу режимів високовольтного іскроплазмового спікання на структуру, фазовий склад, фізико-механічні та експлуатаційні властивості металоматричних композитів, консолідованих з оброблених порошкових матеріалів. Для наукових та інженерно-технічних працівників, а також для аспірантів і студентів вишів, які спеціалізуються з фізики, хімії, механіки, матеріалознавства та металознавства.


620.1
Р65
Розроблення методики моніторингу захисту металоконструкцій від атмосферної корозії на об’єктах тривалої експлуатації / Л. І. Ниркова, С. О. Осадчук, С. Л. Мельничук, А. О. Рибаков. – Київ : Наукова думка, 2020. – 143 с. – (Проєкт “Наукова книга”). – ISBN 978-966-00-1723-8.

У монографії викладено результати досліджень особливостей корозійних процесів в атмосферних умовах за зміни відносної вологості від 100 до 75 %. Запропоновано методичний підхід до розроблення коповерхневих давачів поляризаційного опору та методику моніторингу захисту від атмосферної корозії металоконструкції в замкнутих об’ємах. Наведено оригінальні методики, розроблені авторами, для дослідження атмосферної корозії. Для фахівців у галузі моніторингу та експлуатації сталевих конструкцій в атмосферних умовах, зокрема в замкнутих об’ємах; книга буде корисною під час створення сучасних засобів моніторингу у реальному часі для середовищ низької корозивності.


549
Т19
Таран М. М. Оптична спектроскопія іонів перехідних металів у мінералах за різних температур і тисків: спектроскопічні, кристалохімічні та термодинамічні аспекти / М. М. Таран. – Київ : Наукова думка, 2020. – 399 с. – (Проєкт “Наукова книга”). – ISBN 978-966-00-1733-7.

У монографії наведено результати багаторічних досліджень автора з експериментального вивчення оптичних спектрів мінералів та їх штучних аналогів, які містять іони перехідних металів (3dN-іони) першого перехідного періоду, за різних температур і тисків. Досліджено вплив цих факторів на поведінку смуг поглинання різної природи: кристалічного поля, перенесення заряду типу метал-метал і обмінно-зв’язаних пар іонів перехідних металів з метою уточнення інтерпретації оптико-спектроскопічних даних, на характер хімічного зв’язку, симетрію і величину спотворення координаційних поліедрів, що містять 3dN-іони, на параметри взаємодії таких іонів у кристалічній структурі, вплив тиску і температури на властивості мінералів в умовах земних глибин тощо. Для спеціалістів у галузі спектроскопії твердого тіла взагалі і мінералів зокрема, мінералогів, петрологів, студентів і викладачів вищих навчальних закладів геологічного, фізичного і хімічного профілів.


552
Ш54
Шехунова С. Б. Соленосні формації: закономірності літогенезу та проблеми використання / С. Б. Шехунова. – Київ : Наукова думка, 2020. – 334 с. – (Проєкт “Наукова книга”). – ISBN 978-966-00-1778-8.

Монографію присвячено розробці концепції літогенезу соленосних формацій на основі встановлення стадіальних перетворень на різних рівнях організації речовини (формаційному, шаровому, породному, мінеральному, геохімічному), а також обґрунтовано підходи до вирішення проблемних питань залучення соленосних формацій у господарську діяльність. У результаті дослідження та аналізу умов утворення кам’яної солі й визначення основних факторів і процесів, властивих різним стадіям літогенезу соленосних формаційна субформаційному. формаційному рівнях, розроблено літогенетичну типізацію кам’яної солі. Виділено та схарактеризовано її п’ять основних літогенетичних типів: діагенетичний, катагенетичний. галотектокінетичний. контактово-метасоматичний, метагенетичний.Визначено та описано основні й другорядні процеси і фактори, шо впливають на різні стадії літогенезу соленосних формацій.Згідно із сучасними уявленнями теорії літогенезу, в соленосних формаціях розрізняють: регіональний фоновий літогенез занурення зі стадіями діа-. ката-, галотектокінезу; регіональний накладений літогенез термодинамічної активізації (стадіїт регресивного літогенезу та гіпергенезу); локальний накладеній літогенез (гідротермальний, гідротермально-метасоматичний, контактово-метасоматичний). Літогенетичні типи кам’яної солі схарактеризовано за їх фізико-механічними та іншими функціональними властивостями, шо є теоретичним підґрунтям вибору перспективних структур (площ) і ділянок при геолого-геохімічних роботах, що супроводжують розробку родовищ та підземне будівництво у соляних товщах. Для геологів, літологів, седиментологів, фахівців суміжних наук про Землю, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.


378(075.8)
П84
Професійно-педагогічна компетентність науково-педагогічного працівника : навч. посібник / [А. А. Марушкевич та ін. ; за ред. А. А. Марушкевич] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 201, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-439-998-9.

Розкрито вимоги до особистісних і професійних якостей викладачів закладів вищої освіти, названі їх основні посади, види професійної діяльності, права, обов’язки і соціальні гарантії. Висвітлені нормативно-правові засади професійно-педагогічної підготовки науково-педагогічного працівника, особливості планування його професійно-педагогічної діяльності. Розглянуто можливості професійно-педагогічної підготовки науково-педагогічного працівника до навчання і виховання студентської молоді, навчально-методичної діяльності та науково-дослідницької роботи. Розтлумачено основні поняття та проаналізовано структуру професійно-педагогічної майстерності та зміст професійної етики науково-педагогічного працівника. Представлено розроблені практичні заняття.

Для науково-педагогічних працівників, аспірантів та викладачів закладів вищої освіти.


378
П84
Професійно-педагогічна підготовка викладача : монографія / [за заг. ред. А. А. Марушкевич] ; М-во освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 399 с. – ISBN 978-966-439-009-3.

Розкрито сутність професійно-педагогічної підготовки викладача закладу вищої освіти, її нормативно-правові засади, основні категорії і поняття; висвітлено аналіз проблеми в історико-педагогічних джерелах та працях сучасних учених; розглянуто підготовку майбутніх викладачів до навчально-педагогічної, методичної діяльності, науково-дослідницької роботи, виховання студентської молоді, реалізації професійно-педагогічної майстерності, висвітлено значення самоосвіти та професійно-педагогічного мовлення у процесі навчання молоді; охарактеризовано фактори, сутність, чинники та вказано шляхи розв’язання педагогічних конфліктів у вищій школі; представлено зміст професійно-практичної підготовки викладачів.

Для науково-педагогічних працівників, студентів, аспірантів та всіх, хто прагне працювати у закладах вищої освіти і готувати до професійно-педагогічної діяльності сучасну молодь.


001(075.8)
Є41
Єжов С. М. Науковий образ світу : історія, мегасвіт : навч. посібник / С. М. Єжов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 126, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 126.

Розглянуто історію створення і розвитку сучасної науки, її оснвні ознаки і досягнення на прикладі фізики, хімії, біології, інформатики. Для студентів, аспірантів і викладачів гуманітарних спеціальностей.


53(075.8)
К80
Kozachenko V. V. Physics. Mechanics, molecular physics and thermodynamics : textbook for foreign students of the preparatory departments / V. V. Kozachenko, O. O. Kalenyk, T. L. Tsaregradska ; Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko Kyiv Nat. Univ. – Київ : Київський університет, 2019. – 174, [1] p. : ill., tab. – Текст англ. – Вип. дані укр.: Козаченко В. В., Каленик О. О., Цареградська Т. Л. Фізика. Механіка, молекулярна фізика та термодинаміка. – Бібліогр.: с. 168.

The textbook contributes to the study of the fundamentals of physics course, as well as deepens knowledge and understanding of phenomena and laws of nature, wich are necessary for students to study physics in institutions of higher education of medical and biological profile. The structure and contents of the textbook correspond to the program of physics at preparatory departments for foreign students. The textbook contains necessary vocabulary and the constructs of scientific language for adapted perception of lectures and practical lessons of physics in English by foreign students.


811.111(075.8)
Н77
Honta I. A. English for computer engineering : textbook / Ihor A. Honta ; Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : Київський університет, 2018. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 283–286. – ISBN 978-966-933-000-0.

The textbook for the 4th year students of the Radiophysics, Electronics and Computer
Systems Faculty has been designed for students of upper-intermediate to advanced levels
who have a specific area of academic or professional interest. The main objective of the
textbook is to develop English language skills and obtain useful information for students specializing in Computer Sciences, Information Technology, Programme Engineering.
It can be of use for technical schools, colleges, and universities, as well as for all who are interested in the specific
areas.


327(477)
А90
Асоціація як новий формат відносин України з Європейським Союзом : політ., прав., екон. та інформ. аспекти : монографія / [В. В. Копійка, М. С. Дорошко, О. Ю. Кондратенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 383, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 319–381. – ISBN 978-966-439-996-5.

Здійснено комплексне і системне дослідження взаємин між Україною та Європейським Союзом після підписання Угоди про асоціацію. Новий формат українсько-європейських відносин висвітлено в політичному, історичному, правовому, економічному й інформаційному аспектах, що є першою спробою всебічного аналізу зазначеної проблематики.

Для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, політекпертів і студентів вищих навчальних закладів.


519
С82
Стоян В. А.  Математическое моделирование динамики неполно наблюдаемых линейных пространственно распределенных систем : монография / В. А. Стоян ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Київ : Київський університет, 2019. – 318, [1] с. – Библиогр.: с. 297–305. – ISBN 978-966-933-061-1.

Посталены и решены проблемы исследования неполно наблюдаемых по начально-краевому состоянию пространственно распределенных систем. Предложена методика перехода от дифференциальной формы модели таких систем к ее интегральному эквиваленту и идентификации ядра последнего. Построены решения прямых и обратных задач моделирования динамики названных систем. Выполнена оценка точности и однозначности полученных решений. Предложены алгоритмы их оптимизации.

Для научных работников, инженеров, студентов и аспирантов, которые специализируются по прикладной математике, механике, экологии и сопредельным с ними областями науки.


327(075.8)
Я47
Яковенко Н. Л. Міжнародні організації у сфері безпеки : НАТО, ОБСЄ : навч. посібник / Н. Л. Яковенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020. – 367, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-933-088-8.

Висвітлено основні проблеми сучасного розвитку євроатлантичних відносин, досліджено роль і внесок НАТО й ОБСЄ у створення надійних механізмів гарантування європейської та євроатлантичної безпеки та співпрацю України із цими ключовими організаціями. Доведено, що НАТО й ОБСЄ відіграють важливу роль в успішному протистоянні України агресивній політиці Росії. Наголошено, що активна взаємодія України з Північноатлантичним альянсом та її участь у діяльності ОБСЄ позиціонує нашу державу як вагомого гравця на міжнародній арені у сфері безпеки.


551.2(075.8)
М69
Михайлов В. А. Базові терміни і поняття геотектоніки : навч. посібник / В.А. Михайлов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 335, [1] с. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-933-007-9.

Викладено основні терміни і поняття геотектоніки, розглянуто найважливіші геотектонічні структури світу (давні платформи, складчасті пояси, континентальні рифти, океани, глибинні розломи, імпактні кратери), тектонічні структури України (Український щит, Волино-Подільська плита, Західноєвропейська платформа, Дніпровсько-Донецька западина, Донецька складчаста область, Карпатська складчаста система, Переддобрудзький прогин, Причорноморська западина, Кримська складчаста область, Чорноморська западина, імпактні структури). Для студентів геологічних, географічних і гірничих спеціальностей вищих навчальних закладів.


159.9(075.8)
Д79
Дубровинський Г. Р. Психологічне забезпечення діяльності силових структур України : навч. посібник / Г. Р. Дубровинський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 351, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 333–337. – ISBN 978-966-933-051-2.

Відображено особливості організації психологічного забезпечення у силових структурах України, з урахуванням історії становлення цих служб, специфіки організації їх діяльності, у тому числі в умовах бойових дій на території України. Також розглянуто питання організації діяльності психологічних служб в арміях зарубіжних країн. Надано можливість слухачам перевірити свої знання розв’язанням практичних завдань, визначення у кейсах, розроблених міністерством оборони України.

Для студентів факультету психології та курсантів Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


811.161.2(038)
Ш37
Шевченко Л. І. Нові слова та фразеологізми в українських мас-медіа : словник. Ч. 1 / Л. І. Шевченко, Д. Ю. Сизонов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 119, [1] с. : іл. – В кінці книги Д. Ю. Сизонов зазнач. як укладач. – Бібліогр.: с. 110-114 – ISBN 978-966-439-986-6.

Перший випуск інноваційного словника нових слів та фразеологізмів в українських ЗМІ об’єднує неолексику та неофразеологію сучасного вербального простору України, що представлена в медійних джерелах – газетах і журналах, на радіо та телебаченні, в Інтернеті, рекламі за 2017 рік. Словник об’єднує близько 300 мовних одиниць і створений як авторський проект під керівництвом проф. Л. І. Шевченко та викладачів і студентів спеціалізації «Медіалінгвістика» кафедри стилістики та мовної комунікації.

Словник розрахований на фахівців у галузі медійної комунікації, журналістів, медіалінгвістів, студентів – усіх, хто професійно цікавиться медіасферою.


811.161.2(038)
Ш37
Шевченко Л. І. Нові слова та фразеологізми в українських мас-медіа : словник. Ч. 2 / Л. І. Шевченко, Д. Ю. Сизонов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 119, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 96-102 та в підрядк. прим. – (Інновац. проект каф. стилістики та мов. комунікації за участю молодих учених). – ISBN 978-966-933-033-8.

Друга частина інноваційного словника об’єднує неолексику та неофразеологію сучасного вербального простору України, що представлена в медійних джерелах – газетах і журналах, на радіо та телебаченні, в Інтернеті, рекламі за 2018 рік. У словнику вміщено близько 300 мовних одиниць, що репрезентують сучасний український медіапростір. Лексикографічний проект «Нові слова та фразеологізми в українських мас-медіа» під керівництвом проф. Л. І. Шевченко діє за участі студентів спеціалізації «Медіалінгвістика» та викладачів кафедри стилістики та мовної комунікації. Словник розрахований на фахівців у галузі медійної комунікації, журналістів, медіалінгвістів, студентів – усіх, хто професійно цікавиться медіасферою.


811.161.2(038)
Ш37
Шевченко Л. І. Нові слова та фразеологізми в українських масмедіа : словник. Ч. 3 / Л. І. Шевченко, Д. Ю. Сизонов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020. – 119, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 113-116. – (Інноваційний проєкт кафедри стилістики та мовної комунікації за участю молодих учених). – ISBN 978-966-933-082-6.

Третя частина інноваційного словника об’єднує неолексику та неофразеологію сучасного вербального простору України, що представлена в медійних джерелах – газетах і журналах, на радіо та телебаченні, в Інтернеті, рекламі за 2019-поч. 2020 р. У словнику вміщено понад 300 мовних одиниць, що репрезентують сучасний український медіапростір. Лексикографічний проект «Нові слова та фразеологізми в українських мас-медіа» під керівництвом проф. Л. І. Шевченко діє за участі студентів спеціалізації «Медіалінгвістика» та викладачів кафедри стилістики та мовної комунікації. Словник розрахований на фахівців у галузі медійної комунікації, журналістів, медіалінгвістів, студентів – усіх, хто професійно цікавиться медіасферою.


811.124(075.8)
Є70
Єрьоміна О. Ю. Латинська мова : навч. посібник / О. Ю. Єрьоміна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 335, [1] с. : іл., портр., табл. – Лат.-укр. словник: с. 228-278. – Укр.-лат. словник: с. 279-329. – ISBN 978-966-439-920-0.

Посібник має комплексну структуру: містить граматичних матеріал, даний у вигляді таблиць, відомості з латинського та романського словотвору, лексичний мінімум за дібраними з тематичного словника базової латинської лексики автора. До лексики додається етимологічний коментар. Культурологічний матеріал органічно пов’язаний із тематичним лексичним мінімумом. Посібник містить ілюстративний та мовний матеріал із першоджерел. Для студентів спеціальностей “Західна філологія”, “Переклад”, викладачів латинської мови, і всіх, хто цікавиться латинською мовою, історією і культурою Давнього Риму.


811.124(075.8)
Я47
Яковенко Н. М. Латинська мова : підручник / Н. М. Яковенко, В. М. Миронова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 3-тє вид., перероб. – Київ : Київський університет, 2019. – 431, [1] с. : табл. – Текст укр., лат. – ISBN 978-966-933-072-7.

Пропонований підручник є навчальним виданням, призначеним допомогти студентам оволодіти системними знаннями з латинської мови та сформувати навички перекладу латинськомовних джерел від античності до ранньомодерного часу. Підручник складається із двох частин: 1) нормативного курсу латинської граматики, у якому до кожної граматичної теми додаються вправи й адаптовані навчальні тексти; 2) хрестоматії, що містять, крім традиційних уривків із творів античних авторів, також фрагменти середньовічних хронік і юридичних документів. Окремо подаються джерела, які стосуються історії українських земель або написані в Україні. Підручник містить бібліографію джерельних видань, латинсько-український і українсько-латинський словники.

Для студентів, які навчаються за спеціальностями “Класична філологія”, “Історія”, “Філософія”.


82(091)(477)
С47
Сліпушко О. М. Давня українська література : Середньовіччя: X–XV століття : навч. посібник / Оксана Сліпушко, Ольга Лісовська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020. – 431, [1] с. – Бібліогр.: с. 400-431. – ISBN 978-966-933-094-9.

Представлено огляд української літератури доби Середньовіччя (Х-ХV ст.). Проаналізовано систему пам’яток, книг і авторів означеного періоду, визначено середньовічну книжність як самодостатнє національне культурне явище, наголошено на інтегрованості текстів Русі-України в європейський контекст. Запропоновано авторську періодизацію середньовічної української літератури, із сучасних методологічних позицій подано бачення актуальних питань епохи літературного Середньовіччя, визначено спадщину києворуської держави як українську. Акцентовано на європейському звучані й національній специфіці літератури Києворуської держави, представлено державницький характер українського літературного середньовіччя.

Для викладачів, аспірантів, студентів філологічних, історичних, філософських факультетів закладів вищої освіти України.


82(091)(477)
І-90
Історія української літератури 50-60-х років XIX століття : підручник / [Г. Ф. Семенюк, О. Д. Гнідан, Н. М. Гаєвська та ін.] ; за наук. ред. проф. Г. Ф. Семенюка ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 303, [1] с. : іл., портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 298-301 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-946-0.

Подано загальну характеристику літературного процесу 50-60-х рр. ХІХ ст. в контексті громадсько-політичного, літературно-мистецького й культурного мередовища. Персоналії письменників оповідають про літературний рух, формування національно-демократичних ідей в українській літературі означеного періоду.

Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.


82(092)(477)(038)
Ш37
Шевченкове слово в мовах світу : словник-довідник / авт.-упоряд.: [Л. П. Гнатюк, Л. П. Дядечко, Т. Є. Набережнєва та ін. ; за заг. ред. Л. П. Гнатюк, Л. П. Дядечко]. – Київ : Київський університет, 2020. – 531 с.ISBN 978-966-933-079-6.

Уперше представлено повне зібрання крилатих висловів Кобзаря, яким надано різноаспектну лінгвістичну кваліфікацію, в українській, російській та білоруській літературних мовах, а також на прикладі цитат, ремінісценцій, алюзій показано проникнення шевченкового слова в різні мови світу: азербайджанську, англійську, болгарську, вірменську тощо.

Книга є унікальною у світовій лексикографії: це перший багатомовний словник письменника в жанрі словників крилатих слів.