Дриженко, А. Ю. Відкриті гірничі роботи

відкриті гірничі роботи 622.27(075.8)
Д74
Дриженко, А. Ю.
    Відкриті гірничі роботи : підручник для вищих навч. закладів / А. Ю. Дриженко. – 2-ге вид. – Дніпропетровськ : НГУ, 2014. – 590 с.

 Наведено загальні відомості щодо особливостей відкритої розробки родовищ твердих корисних копалин, їх геолого-промислової характеристики, систематизації кар’єрних полів і основних понять про елементи й параметри відкритих гірничих розробок. Надано характеристику основних виробничих процесів для різноманітних умов експлуатації. Розглянуто питання механізації й організації проведення виробок розкриття й підготовки робочих горизонтів кар’єрів, наведено класифікацію способів розкриття й систем розробки кар’єрних полів. Викладено відомості про умови використання й техніко-економічні показники ефективних гірничотранспортних систем при розробці кар’єрів. Для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки “Гірництво”.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА
ВСТУП
Частина І. ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОМПЛЕКСНОЇ МЕХАНІЗАЦІЇ ВІДКРИТИХ ГІРНИЧИХ РОБІТ
Глава 1. Загальні відомості про особливості відкритої розробки родовищ твердих корисних копалин
1.1. Законодавча база України в напрямі раціонального ведення гірничих робіт
1.2. Суттєві ознаки відкритих гірничих робіт, їх формулювання
1.3. Геолого-технологічна характеристика типових родовищ корисних копалин
1.4. Техніко-економічна оцінка привабливості родовищ корисних копалин для експлуатації відкритим способом
1.5. Технологічні ознаки гірських порід та їх класифікація
1.6. Систематизація родовищ корисних копалин
1.7. Елементи й параметри кар’єрів
1.8. Коефіцієнт розкриву та його різновиди
1.9. Виробнича потужність кар’єрів
1.10. Періоди та виробничі процеси відкритих гірничих робіт
1.11. Основні вимоги до ведення відкритих гірничих робіт
Глава 2. Підготовка гірських порід до виймання
2.1. Загальні відомості щодо підготовки гірських порід до виймання
2.2. Підготовка м’яких порід з обваленням верхньої частини уступів
2.3. Гідравлічне руйнування гірських порід
2.4. Механічне руйнування гірських порід
2.5. Підготовка кам’яних блоків до виймання машинами різання
2.6. Вирізування кам’яних блоків канатними пилами
2.7. Буропідривний та буроклиновий способи видобування кам’яних блоків
2.8. Технологічна характеристика бурових робіт
2.9. Технологічна характеристика підривних робіт
2.10. Порядок розрахунку свердловинних зарядів
2.11. Дроблення негабаритних кусків породи
2.12. Організація буропідривних робіт для забезпечення стійкості бортів кар’єрів
2.13. Організація та правила охорони праці при підготовці гірських порід до виймання
Глава 3. Виймально-навантажувальні роботи
3.1. Технологічна характеристика та конструктивні особливості виймально-навантажувального устаткування
3.2. Тракторне виймально-транспортне устаткування
3.3. Гідромеханізація виймальних робіт
3.4. Технологічні параметри одноківшових екскаваторів
3.5. Ланцюгові багатоківшеві екскаватори
3.6. Технологічні параметри роторних багатоківшових екскаваторів
3.7. Виймально-навантажувальні кар’єрні комбайни
3.8. Шнекобурове виймання корисних копалин
3.9. Виробнича продуктивність виймально-навантажувального устаткування
3.10. Правила охорони праці при проведенні виймально-навантажувальних робіт
Глава 4. Переміщення гірничої маси
4.1. Особливості експлуатації кар’єрного транспорту
4.2. Автомобільний транспорт
4.3. Залізничний транспорт
4.4. Перевантажувальні роботи при комбінованому автомобільно-залізничному транспорті
4.5. Стрічкові конвеєри та дробарки
4.6. перевантажувальні роботи при комбінованому автомобільно-конвеєрному транспорті
4.7. Крутопохилі стрічкові конвеєри
4.8. Гідравлічне транспортування гірських порід
4.9. Організація гірничотранспортних робіт
4.10. Правила охорони праці при виконанні транспортних робіт
Глава 5 Складування відходів гірничого виробництва
5.1. Сутність процесу відвалування
5.2. Технологічні схеми будівництва зовнішніх відвалів із застосуванням залізничого транспорту
5.3. Нові способи будівництва екскаваторних відвалів
5.4. Відвалування при автомобільному транспорті
5.5. Відвалування при розробці нагірних кар’єрів
5.6. Відвалування при конвеєрному транспорті
5.7.Параметри зовнішніх відвалів
5.8. Формування внутрішніх відвалів у виробленому просторі відпрацьованих надглибоких кар’єрів
5.9. Правила охоронипраці при складуванні відходів гірничого виробництва
Глава 6. Розкриття кар’єрних полів
6.1. Сутність розкриття кар’єрного поля
6.2. Пологі відкриті виробки розкриття та їх призначення
6.3. Системи капітальних траншей
6.4. Виробки розкриття надглибоких кар’єрів
6.5. Класифікація способів розкриття
6.6. Обґрунтування способу розкриття кар’єрних полів
6.7. Організація гірничо-будівельних робіт
Глава 7. Технології проведення виробок розкриття
7.1. Траси виробок розкриття
7.2. Безтранспортні технології проведення пологих траншей
7.3. Транспортні способи проведення пологих траншей
7.3.1. Проведення траншей на повний переріз механічною лопатою з нижнім навантаженням у засоби залізничного транспорту
7.3.2. Проведення траншей на повний переріз механічною лопатою з нижнім навантаженням до автосамоскидів
7.3.3. Проведення траншей на повний переріз розкривною механічною лопатою з верхнім навантаженням у транспортні засоби
7.3.4. Пошарове проведення траншей
7.4. Розкриття глибоких горизонтів кар’єрів окремими груповими траншеями з підвищеним ухилом при експлуатації електропоїздів
7.5. Організація будівництва залізничних колій з підвищеним ухилом
7.6. Проведення траншей комплексами машин безперервної дії
7.7. Спеціальні та комбіновані способи проведення пологих траншей
7.8. Проведення похилих і крутих траншей
7.9. Технології проведення горизонтальних підземних виробок та похилих стволів
7.10. Проведення вертикальних стволів та колодязів
7.11. Технологія розкриття кар’єрних полів із застосуванням рудоспусків
7.12. Технологія проведення рудоскатів
7.13. Організація робіт з проведення виробок розкриття
Глава 8. Гірничотранспортні системи відкритої розробки родовищ корисних копалин
8.1. Короткий історичний опис розвитку техніки й технології відкритих гірничих робіт
8.2. Розвиток поняття про систему відкритої розробки родовищ корисних копалин
8.3. Структура гірничотранспортної системи
8.4. Класифікація гірничотранспортних систем
8.5. Показники гірничотранспортних систем
8.6. Формування робочої зони кар’єрів при суцільних гірничотранспортних системах
8.7. Розвиток робочої зони кар’єрів при заглиблювальних гірничотранспортних системах
8.8. Керування гірничотранспортини роботами на надглибоких кар’єрах
8.9. Керування поточним обсягом виймання порід розкриву на надглибоких кар’єрах
8.10. Оцінка ефективності гірничотранспортних систем надглибоких кар’єрів
Частина ІІ. СУЦІЛЬНІ ГІРНИЧОТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ РОЗРОБКИ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Глава 9. Суцільні екскаваторні (тракторні) системи розробки надто мілких кар’єрів
9.1. Загальні положення
9.2. Гірничо-геологічна характеристика розсипних родовищ корисних копалин
9.3. Концепція ефективного освоєння розсипних родовищ та їх систематизація
9.4. Суцільні безтранспортні системи розробки
9.5. Суцільні тракторні системи розробки
9.6. Суцільні гідромеханізовані системи розробки
9.7. Суцільні системи розробки з вивезенням гірничої маси автосамоскидами
9.8. Суцільні гірничотранспортні системи розробки із застосуванням стрічкових конвеєрів
9.9. Суцільні комбіновані гірничотранспортні системи розробки
Глава 10. Суцільні екскаваторно-відвальні системи розробки мілких кар’єрів
10.1. Загальні положення
10.2. Прості системи розробки з вийманням і відвалуванням порід розкриву одноківшовими екскаваторами
10.3. Ускладнені системи розробки з вийманням і відвалуванням порід розкриву одноківшовими екскаваторами
10.4. Організація роботи розкривних одноківшових екскаваторів
10.5. Системи розробки з вийманням порід розкриву роторними екскаваторами
10.6. Системи розробки з вийманням порід розкриву ланцюговими багатоківшовими екскаваторами
10.7. Організація роботи відвалоутворювачів
10.8. Добувні роботи при екскаваторно-відвальних системах розробки
10.9. Системи розробки родовищ пильного каменю
Глава 11. Суцільні екскаваторно-транспортні системи розробки кар’єрів середньої глибини та глибоких
11.1. Загальні положення
11.2. Сучасний стан і перспективи добування бурого вугілля
11.3. Геологічні особливості й умови залягання родовищ бурого вугілля
11.4. Системи розробки із застосуванням автомобільного транспорту
11.5. Системи розробки із застосуванням залізничного транспорту
11.6.Системи розробки з переміщенням порід розкриву стрічковими конвеєрами
11.7. Комбіновані гірничотранспортні системи розробки
11.8. Системи розробки звийманням порід розкриву похилими шарами
Частина ІІІ. ЗАГЛИБЛЮВАЛЬНІ ЕКСКАВАТОРНО-ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ РОЗРОБКИ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Глава 12. Параметри заглиблювальних екскаваторно-транспортних систем
12.1. Особливості розробки похилих і крутих родовищ
12.2. Головні параметри надглибоких кар’єрів
12.3. Відпрацювання порід розкриву високими уступами
12.4. Діагональні виймальні панелі
12.5. Відпрацювання порід розкриву діагональними виймальними панелями з тимчасовою консервацією сполучних ділянок
12.6. Формування виймальних панелей етапами при залізничному транспорті
12.7. Формування робочої зони широкими панелями
12.8. Відпрацювання родовищ етапами з тимчасово неробочими бортами
12.9. Відпрацювання кар’єрних полів крутопохилими шарами
12.10. Взаємозв’язок параметрів робочої зони й елементів системи розробки
Глава 13. Конструювання заглиблювальних екскаваторно-транспортих систем
13.1. Обґрунтування параметрів розвитку робочої зони кар’єру
13.2. Планування роботи екскаваторно-автомобільних комплексів
13.3. Особливості розробки високогірних родовищ
13.4. Розробка трубоподібних покладів
13.5. Область застосування екскаваторно-транспортних систем на надглибоких кар’єрах
Частина IV. ЗАГЛИБЛЮВАЛЬНО-СУЦІЛЬНІ ЕКСКАВАТОРНО-ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ РОЗРОБКИ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Глава 14 Особливості формування заглиблювально-суцільних екскаваторно-транспортних систем
14.1 Методика розрахунку ефективності розробки родовищ зі
складуванням відходів у виробленому просторі надглибоких кар’єрів
14.2. Закономірності розвитку робочої зони кар’єру першої черги
14.3. Параметри зони поглиблення при експлуатації надглибоких кар’єрів
14.4. Формування тимчасового внутрішнього відвалу в робочій зоні надглибоких кар’єрів
14.5. Буропідривні роботи при підошвоуступній розконсервації
тимчасово неробочих бортів
14.6. Параметри контурного підривання свердловинних зарядів для
заукіски уступів
14.7. Досвід утворення екрануючих щілин на кар’єрі Південного ГЗК
14.8. Перевірка ефективності заукіски уступів на кар’єрі Полтавського ГЗК
14.9. Заукіска бортів виробок розкриття
Глава 15. Технологічні рішення з впровадження екскаваторно-транспортних систем з внутрішньокар’єрним складуванням порід розкриву
15.1. Розробка родовищ нерудних корисних копалин
15.2. Технологія розробки родовищ кам’яного вугілля
15.3. Технологія розкриття й підготовки до експлуатації Ново-Дмитрівського родовища бурого вугілля
15.4. Технологія розробки родовищ залізних руд з вийманням скельних порід розкриву крутопохилими підошвоуступними шарами
15.4.1. Кар’єр “Північний” РУ ім. Кірова
15.4.2. Кар’єр №2-біс ВАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”
15.4.3. Кар’єр №3 ВАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”
15.4.4. Кар’єр Полтавського ГЗК
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ЗМІСТ

Залишити відповідь