Пазинич В. І. Фінансовий менеджмент

фінансовий менеджмент 65(075.8)
П12
Пазинич, В. І.
   Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / В. І. Пазинич, А. В. Шулешко. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 406 с.

Навчальний посібник охоплює комплекс теоретичних і практичних питань фінансового менеджменту у відповідності із положенням вітчизняних програм вивчення даної навчальної дисципліни. В посібнику сформульовані сутність, призначення, функції фінансового управління підприємствами, розглянуті його основні методичні інструменти,що визначають зміст фінансових рішень довгострокового та поточного розвитку суб’єктів підприємницької діяльності. В посібнику викладені сучасні методи фінансового управління грошовими потоками, активами, капіталом, інвестиціями підприємства. Навчальний посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей, керівників, фінансових менеджерів, бухгалтерів, економістів та інших фахівців підприємств.

ЗМІСТ

Передмова
Розділ 1. Теоретичні положення фінансового менеджменту
1.1. Основи теорії управління фінансами
1.2. Сутність, принципи та задачі фінансового менеджменту
1.3. Функції та об’єкти фінансового менеджменту
1.4. Основні механізми фінансового менеджменту підприємств
Питання для самоконтролю
Розділ 2. Система забезпечення фінансового менеджменту
2.1. Загальні положення реалізації процесу фінансового управління на підприємстві
2.2. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту
2.3. Інформаційно- аналітичне забезпечення процесу управління фінансами
2.4. Система і методи внутрішнього фінансового контролю
Питання для самоконтролю
Розділ 3. Управління грошовими потоками підприємства
3.1. Грошові потоки як об’єкт фінансового управління на підприємствах
3.2. Класифікація грошових потоків
3.3. Методи розрахунку грошових потоків
3.4. Аналіз і оцінка грошових потоків
3.5. Планування грошових потоків
Питання для самоконтролю
Розділ 4. Методичні основи оцінки вартості грошей у часі
4.1. Основні методичні положення оцінки вартості грошей в часі
4.2. Методичний інструментарій оцінки вартості грошей по простих процентах
4.3. Методичний інструментарій оцінки вартості грошей по складних процентах
4.4. Методичний інструментарій врахування інфляційних процесів при прийнятті фінансових рішень
4.5. Визначення майбутньої вартості ануїтету та періодичного внеску у фонд накопичення
4.6. Визначення поточної вартості ануїтетного та звичайного грошового потоку
4.7. Періодичний внесок на погашення кредиту
Питання для самоконтролю
Розділ 5. Фінансові механізми управління операційною діяльністю підприємства
5.1. Фінансові аспекти управління операційними витратами підприємства
5.2. Основні положення методу «Витрати-Обсяги-Прибуток» по управлінню процесами формування прибутку від операційної діяльності
5.3. Характеристика механізму впливу операційного важеля на обсяги та динаміку прибутку від виробничо-комерційної діяльності
5.4. Оцінка впливу асортиментної політики виробництва і реалізації продукції на обсяги прибутку від операційної діяльності підприємства
5.5. Характеристика динаміки змінних і постійних витрат в схемах інноваційного розвитку підприємства
Питання для самоконтролю
Розділ 6. Управління активами як цілісним майновим комплексом підприємства
6.1. Економічна сутність та загальна характеристика активів підприємства
6.2. Необхідність та принципи оцінки підприємства як цілісного майнового комплексу
6.3. Характеристика основних методів оцінки підприємства як цілісного майнового комплексу в процесах підприємницької діяльності
6.3.1. Витратні методи оцінки
6.3.2. Порівняльні методи оцінки
6.3.3. Дохідні методи оцінки
Питання для самоконтролю
Розділ 7. Управління оборотними активами
7.1. Оборотні активи як об’єкт фінансового управління
7.2. Управління оборотними активами в процесі виробничого і фінансового циклів
7.3. Фінансові джерела формування оборотних активів
7.4. Управління запасами підприємства
7.5. Управління дебіторською заборгованістю
7.6. Управління грошовими активами підприємства
7.7. Розробка бюджету оборотних активів
Питання для самоконтролю
Розділ 8. Управління капіталом підприємства
8.1. Економічна сутність, класифікація та принципи формування капіталу
8.2. Особливості політики управління власним та позиковим капіталом
8.3. Вартість капіталу підприємства
8.4. Раціоналізація структури капіталу підприємства
Питання для самоконтролю
Розділ 9. Управління інвестиціями
9.1. Сутність інвестицій та загальні положення управління інвестиційною діяльністю підприємства
9.2. Управління реальними інвестиціями
9.3. Фінансово-економічна оцінка доцільності реалізації реальних інвестиційних проектів
9.4. Управління фінансовими інвестиціями
Питання для самоконтролю
Розділ 10. Управління фінансовими ризиками
10.1. Загальні поняття невизначеності та ризику фінансової діяльності
10.2. Методи оцінки ступеню ризику фінансової діяльності
10.3. Шляхи зменшення ризику фінансової діяльності
Питання для самоконтролю
Розділ 11. Аналіз фінансових звітів
11.1. Призначення зміст і види фінансової звітності
11.2. Аналіз бухгалтерського балансу підприємства
11.3. Аналіз звіту про фінансові результати підприємства
11.4. Аналіз звіту про рух грошових коштів
11.5. Аналіз звіту про власний капітал
11.6. Комплексний фінансовий аналіз
Питання для самоконтролю
Розділ 12. Система фінансового прогнозування та планування на підприємстві
12.1. Призначення, зміст та завдання фінансового планування на підприємстві
12.2. Методи фінансового планування на підприємстві
12.3. Характеристика системи фінансового планування на підприємстві
12.4. Організація бюджетування в системі управління фінансами на підприємстві
Питання для самоконтролю
Розділ 13. Антикризове фінансове управління підприємством
13.1. Поняття, види, причини банкрутства підприємства
13.2. Антикризове управління підприємством
13.3. Методи прогнозування банкрутства підприємства
13.4. Дистримінантні моделі прогнозування банкрутства
13.5. Фінансова санація підприємства як елемент антикризового управління
Питання для самоконтролю
Додатки
Література

Залишити відповідь