Єгоричева С. Б. Банківські інновації

ББК65.9(2)26я73
Є30
Єгоричева С. Б.
     Банківські інновації : навч. посіб. / С. Б. Єгоричева. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 206 с.

У навчальному посібнику розкрито сутність та проаналізовано особливості інноваційного процесу у банківський сфері. Розглянуті основні напрями реалізації банківських інновацій – вдосконалення продуктів та послуг, створення нових фінансових інструментів, впровадження сучасних інформаційних технологій, модернізація менеджменту та методів маркетингу. Теоретичний матеріал ілюструється прикладами із сучасної банківської практики.
Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, банківських працівників.

ЗМІСТ
вступ
Розділ 1. Інновації та інноваційний процес: основні категорії, принципи та механізми
1.1. Роль інновацій в економіці: історія та сучасність
1.2. Сутність та загальна класифікація інновацій
1.3. Стадії інноваційного процесу
1.4. Ризики інноваційної діяльності
1.5. Методи ціноутворення на інноваційну продукцію
1.6. Механізми фінансування інноваційних процесів
1.7. Проблеми мотивації інноваційної діяльності
Контрольні запитання та завдання
Розділ 2. Інноваційний процес у банківській сфері
2.1. Причини виникнення та сутність банківських інновацій
2.2. Класифікація банківських інновацій
2.3. Особливості інноваційної діяльності у банківській сфері
2.4. Інноваційні стратегії комерційних банків
2.5. Оцінка ефективності розробки банківських інновацій
Контрольні запитання та завдання
Розділ 3. Розробка та впровадження нових банківських продуктів та послуг
3.1. Сутність та механізм банківського інжинірингу
3.2. Інноваційна діяльність банків у сфері залучення коштів клієнтів
3.3. Кеш – менеджмент як інноваційна послуга для корпоративних клієнтів
3.4. Інновації у сфері банківського кредитування
3.5. Ргіvаtе Ьаnкіпg та напрямки його розвитку
3.6. Перспективні сфери інноваційної діяльності банків
Контрольні запитання та завдання
Розділ 4. Інноваційні інструменти фінансових ринків
4.1. Сутність фінансових інновацій та процес їх створення
4.2. Похідні фінансові інструменти та їх застосування у сучасній економіці
4.3. Фінансові інновації на ринках боргових та дольових цінних паперів
4.4. Виникнення нових видів цінних паперів у процесі сек’юритизації
Контрольні запитання та завдання
Розділ 5. Інноваційні технології банківського обслуговування
5.1. Системи дистанційного обслуговування клієнтів
5.2. Сутність та перспективи розвитку інтернет-банкінгу
5.3. Організація роботи банківських саll центрів
5.4. Новації у розвитку платіжних інструментів та платіжних систем
Контрольні запитання та завдання
Розділ 6. Інновації у банківському менеджменті та маркетингу
6.1. Розвиток організаційних структур комерційних банків
6.2. Процесний підхід та реінжиніринг банківських бізнес-процесів
6.3. Інновації у каналах продажу банківських послуг
6.4. Сучасні методи побудови взаємовідносин комерційних банків з клієнтами
6.5. Новації у комунікаційній політиці комерційних банків
Контрольні запитання та завдання
Список рекомендованих джерел

Залишити відповідь