Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV – початку XXI століть

ББК63.3(0)я73
І-90
Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV – початку XXI століть : навч. посіб. / за ред. Ю. А. Горбаня. – 4-те вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2012. – 438 с.

У навчальному посібнику висвітлюються найважливіші події світової історії від початку індустріальної епохи до наших днів. Головний предмет вивчення – суспільно-політичні та соціально-економічні трансформації людських спільнот, їх багатовіковий культурно- цивілізаційний поступ, міжнародні та міждержавні відносини з їх зумовленістю й конкретними наслідками, етнонаціональні відносини. Посібник дає широкомасштабне концептуальне бачення найважливіших проблем світової історії і буде сприяти формуванню у студентів навичок історичного мислення.
Для студентів вищих навчальних закладів.

ЗМІСТ

Передмова
Вступ до предмета “Сучасний світ”
Тема 1. ЗАРОДЖЕННЯ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ І ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОСТІ СВІТОВОГО РОЗВИТКУ (кінець XV—XVII ст.)
1.1. Визначальні риси індустріальної цивілізації
1.2. Великі географічні відкриття та їх наслідки для розвитку світової цивілізації
1.3. Європейське Відродження. Реформація і Контрреформація в Європі
1.4. Перші європейські революції та їх вплив на цивілізаційний поступ людства
1.5. Російська держава у XVI—XVII століттях
1.6. Європейська колонізація Північної Америки. Початок формування північноамериканської нації
1.7. Східні цивілізації у період зародження індустріального суспільства
1.8. Формування нових світоглядних цінностей
Тема 2. ЄВРОПЕЙСЬКО-АМЕРИКАНСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ ТА ПОЗАЄВРОПЕЙСЬКИЙ СВІТ у XVIII — середині XIX ст
2.1. Просвітництво: від теорії до практики. Американська війна за незалежність та Велика французька революція
2.2. Романтизм, національне відродження та об’єднавчий рух в Європі
2.3. Формування та розвиток основних ідейно-політичних доктрин XIX століття: консерватизму, лібералізму, соціалізму, анархізму
2.4. Соціально-економічні трансформації країн Європи і США. Становлення парламентаризму
2.5. Позаєвропейський світ: основні тенденції суспільного розвитку
Тема 3. МОДЕРНІЗАЦІЯ КАПІТАЛІЗМУ: НОВІТНЯ ДОБА (кінець XIX — початок XX ст.)
3.1. Еволюція товарного виробництва: виникнення й суть монополій
3.2. Парламентаризм – апогей європейської державно- правової еволюції
3.3. Міжнародні відносини в контексті модернізації капіталізму
3.4. Модернізація – генератор науково-культурного прогресу на зламі XIX–XX століть
Тема 4. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА (1914—1918 рр.)
4.1. Переддень війни: стратегічні плани супротивних сторін
4.2. Початок Першої світової війни. Бойові дії на фронтах 1914 р.
4.3. Воєнні дії 1915–1916рр.
4.4. Ставлення до війни народів воюючих країн. Еволюція громадської позиції
4.5. Кампанії 1917–1918 рр. Вступ у війну США та вихід з неї Росії
4.6. Підсумки Першої світової війни
Тема 5. МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД СВІТОВОЇ ІСТОРІЇ:
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ
5.1. Версальсько-Вашингтонська система: концепція післявоєнного світоустрою
5.2. Нові геополітичні реалії міжвоєнного періоду
5.3. Тенденції та моделі соціально-економічного розвитку. Культурні трансформації
5.4. Основні політичні ідеології міжвоєнного періоду
5.5. Загострення суперечностей у міждержавних відносинах напередодні війни
Тема 6. ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА (1939–1945 рр.)
6.1. Початок Другої світової війни: від нападу гітлерівської Німеччини на Польщу до агресії проти Радянського Союзу
6.2. Напад фашистської Німеччини на СРСР. Утворення антигітлерівської коаліції
6.3. Докорінний перелом у ході Другої світової війни та її завершення
6.4. Основні підсумки та уроки Другої світової війни
Тема 7. ГЕОПОЛІТИЧНІ ЗМІНИ В ПІСЛЯВОЄННОМУ СВІТІ. ФОРМУВАННЯ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНИХ СУСПІЛЬСТВ (друга половина 40-х – 80-ті роки XX ст.)
7.1. Поляризація суспільно-політичних систем у післявоєнному світі
7.2. Модернізація державно-політичних систем країн Заходу в другій половині XX століття
7.3. Світова система соціалізму в другій половині 40-х – наприкінці 80-х років
7.4. Краъни “третього свыту” в постколоніальну добу
7.5. Від відбудови до науково-технічної революції: стратегія економічного розвитку
7.6. Економічні перетворення і реформи на шляху до постіндустріальних суспільств
Тема 8. СВІТ наприкінці XX — на початку XXI ст.: НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
8.1. Останні роки біполярного світу. Крах системи соціалізму
8.2. Глобалізація та її вплив на соціально-політичний та етнодержавний розвиток світу
8.3. Тенденції світового економічного розвитку
8.4. Інформатизація суспільства – визначальний фактор сучасного стану розвитку людства
Післямова
Хронологія
Література

Залишити відповідь