Організація та проектування логістичних систем

658(07)
О-64
     Організація та проектування логістичних систем : підручник / М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т технологій та дизайну, Сумський нац. аграрний ун-т та ін. ; за ред. М. П. Денисенка, П. Р. Левковця, Л. І. Михайлової. – К. : ЦУЛ, 2010. – 336 с.

     Висвітлено теоретичні засади та практичні рекомендації щодо управління матеріальними, інформаційними, фінансовими потоками підприємств на основі застосування сучасних методів проектування логістичних систем. Викладання матеріалу супроводжується графіками, таблицями, рисунками, контрольними запитаннями, котрі дають змогу повною мірою врахувати доцільність використання підприємствами логістичних механізмів в процесі забезпечення оптимального вирішення завдань заготівельної, виробничої та розподільчої логістики. Підручник призначено для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ, менеджерів всіх рівнів управління, підприємців, а також усіх хто займається або цікавиться про¬блемами логістичної діяльності.

ЗМІСТ

ВСТУП
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
Змістовний модуль 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ
Розділ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ТА СИНТЕЗУ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ
1.1. Структуризація логістичної проблеми
1.2. Класифікація логістичних систем
1.3. Системний логістичний аналіз проектування логістичних систем 1.4. Формалізація логістичної системи на теоретико-множинному рівні
1.5. Системний підхід проектування логістичних систем
1.6. Основні елементи та зв’язку логістичної системи
1.7. Постановка задачі структурно-функціонального синтезу логістичної системи
Контрольні запитання
Література
Розділ 2. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ І РЕЖИМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ
2.1. Поняття життєвого циклу логістичної системи
2.2. Запас мінливості логістичної системи
2.3. Зміст, задачі і фази життєвого циклу логістичної системи Контрольні запитання
Література
Розділ 3. ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ 3.1. Взаємодія і погодженість принципів проектування логістичних систем
3.2. Інформаційне забезпечення логістичної системи
3.3. Оцінка логістичного навколошнього середовища
3.4. Узагальнений алгоритм визначення фізичної та ринкової межі логістичної системи
3.5. Інструментарій розширення ринкової межі логістичної системи Контрольні запитання
Література
Розділ 4. УЗАГАЛЬНЕНА ПРОЦЕДУРА РОЗРОБКИ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ
4.1. Розробка процедур. Суб’єкти та об’єкти логістичної системи
4.2. Проектні параметри і вимірники матеріального потоку
4.3. Принципи зворотнього зв’язку в проектних рішеннях логістики 4.4. Загальні принципи оцінки ефективності логістичного комплексу Контрольні запитання
Література
Змістовний модуль 2. ПРОЕКТУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ
Розділ 5. ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ І ВИБІР МІСЦЯ РОЗМІЩЕННЯ ЛОГІСТИЧНОГО ОБ’ЄКТУ
5.1. Інфраструктура логістичного об’єкту
5.2. Види і способи транспортно-експедиційних послуг
5.3. Особливості створення складських об’єктів
5.4. Локалізація складських об’єктів
5.5. Митне оформлення і страхування
Контрольні запитання
Література
Розділ 6. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ГАРМОНІЗАЦІЯ ПОТУЖНОСТЕЙ ЛОГІСТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
6.1. Поняття потужності логістичної системи
6.2. Методи опгимізації та прогнозування потужності логістичної систем
6.3. Прогнозування матеріалопотоку
6.4. Прогнозування об’єму матеріального потоку
Контрольні питання
Література
РОЗДІЛ 7. ПРОЕКТУВАННЯ ЛАНЦЮГІВ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ
7.1. Проектування ланцюгів створення вартості
7.2. Інтегрований ланцюг формування вартості
7.3. Методи, моделі, алгоритми проектування ланцюгів створення вартості
7.4. Характристика системи поставок
Контрольні питання
Література
РОЗДІЛ 8. ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ
8.1. Визначення проблем і планування проекту
8.2. Збір і аналіз даних
8.3. Рекомендації з впровадження і реалізація проекту
Контрольні запитання
Література
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
РОЗДІЛ 9. РОБОЧА ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ ТА ПРАКТИКУМ ДИСЦИПЛІНИ
9.1. Программа дисципліни та її зміст у навчальних елементах
9.2. Приклади тестових завдань, які використовуються для контролю знань з дисципліни
9.3. Інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять
9.4. Комплексні ситуаційні задачі
Література
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК