Мельник П. В. Банківські системи зарубіжних країн

ББК65.26я73
М48
Мельник П. В.
     Банківські системи зарубіжних країн : [підручник] / П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул, О. Д. Гордей. – Київ : Алерта, 2010. – 586 с.

У підручнику розкривається зміст, організаційна структура, призначення, функції та завдання банківських систем основних розвинених країн світу. Описуються труднощі становлення незалежних банківських систем деяких пострадянських держав та країн Європи, розглядається механізм функціонування Європейської системи центральних банків та міжнародних кредитних організацій.
Структура підручника вирізняється системністю: зміст його поділений на тематичні частини, у яких виділяються окремі розділи. Розділи, у свою чергу, також чітко структуровані та містять історичний аспект розвитку банківської системи, організаційну структуру, особливості ієрархічного підпорядкування елементів структури, основні напрями, цілі, завдання та функції діяльності тощо.
Підручник призначається для викладачів, студентів економічних спеціа¬льностей вищих навчальних закладів, а також для працівників, що зайняті у банківській сфері.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

ЧАСТИНА І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ
Розділ 1. Історичний аспект виникнення і розвитку банківських систем
1.1. Економічна природа функціонування банківських систем
1.2. Трансформація банківських систем на різних етапах розвитку суспільства
1.3. Види банків. Особливості діяльності комерційних банків
1.4. Вплив банківських систем на темпи і пропорції економічного розвитку
Розділ 2. Банківські системи в економіці держави
2.1. Особливості функціонування банківської системи в умовах ринку
2.2. Класифікація та функції банків у сучасних банківських системах
2.3. Організаційні банківські структури
2.4. Взаємозв’язок банківської системи з іншими системами та ринками
ЧАСТИНА II. БАНКІВСЬКІ СИСТЕМИ РОЗВИНЕНИХ КРАЇН СВІТУ
Розділ 3. Банківська система Сполучених Штатів Америки
3.1. Історичні передумови виникнення банківської системи
3.2. Федеральна резервна система: створення та організаційна структура
3.3. Основні функції та цілі діяльності Федеральної резервної системи
3.4. Особливості діяльності комерційних банків
3.5. Банківські холдинги
Розділ 4. Банківська система Великобританії
4.1. Становлення банківської системи
4.2. Банк Англії як центральний
орган банківської системи
4.3.Функції комерційних банків та діяльність банківських об’єднань
4.4.Основні операції комерційних банків та їх співпраця зі спеціалізованими фінансово-кредитними установами
Розділ 5. Банківська система Франції
5.1.Історичний аспект розвитку банківської системи
5.2. Центральний банк Франції
5.3. Діяльність комерційних банків як другого рівня банківської системи
5.4.Регулювання та контроль банківської діяльності
Розділ 6. Банківська система Канади
6.1. Еволюція банківської системи
6.2. Банк Канади – емісійний банк країни
6.3. Види комерційних банків у банківській системі
6.4. Взаємозв’язок діяльності комерційних банків з небанківською сферою
Розділ 7. Банківська система Німеччини
7.1. Історія створення банківської системи
7.2. Особливості функціонування центрального банку
7.3.Відомство з нагляду за кредитною справою як основний наглядовий орган у банківській системі Німеччини
7.4. Структура комерційних німецьких банків
7.5. Асортимент банківських продуктів і послуг
7.6. Роль банківського сектору Німеччини у сприянні розвитку малих і середніх підприємств
Розділ 8. Банківська система Японії
8.1.Історичні передумови розвитку банківської системи
8.2. Центральний банк Японії
8.3. Особливості діяльності комерційних банків
8.4. Проблеми функціонування та особливості регулювання банківської системи
8.5.Особливості міжнародної експансії
комерційних банків
Розділ 9. Банківська система Італії
9.1. Історичні аспекти розвитку банківської системи
9.2. Перший рівень банківської системи
9.3. Діяльність універсальних комерційних банків та банківська криза 90-х років
9.4. Функціонування спеціалізованих банків
9.5. Особливості банківського нагляду в Італії у контексті інтеграції банківських систем країн Європейського Союзу
ЧАСТИНА III. БАНКІВСЬКІ СИСТЕМИ ДЕЯКИХ ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇН
Розділ 10. Банківська система Росії
10.1. Історичний розвиток банківської системи
10.2. Особливості функціонування центрального банку Росії
10.3. Другий рівень банківської системи Росії
10.4. Основні кризи в процесі розвитку банківської системи
Розділ 11. Банківська система Білорусі
11.1. Становлення банківської системи
11.2. Національний банк Республіки Білорусь
11.3. Другий рівень банківської системи Білорусі
11.4. Характерні риси функціонування банківської системи
Розділ 12. Банківська система Республіки Казахстан
12.1. Становлення та розвиток банківської системи
12.2. Реформування банківської системи
12.3. Основні перспективи функціонування банківської системи Казахстану
ЧАСТИНА IV. БАНКІВСЬКІ СИСТЕМИ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ
Розділ 13. Банківська система Польщі
13.1. Основні етапи становлення банківської системи
13.2. Особливості функціонування центрального банку Польщі
13.3. Характеристика банків другого рівня
13.4. Іноземний капітал в польському банківському секторі
13.5.Основні банківські продукти, що пропонуються банківським сектором
Розділ 14. Банківська система Угорщини
14.1. Історія розвитку банківської системи Угорщини
14.2. Принципи організації та проблеми інтеграції в Європейське Співтовариство
14.3.Основні оператори ринку банківських продуктів та послуг
14.4.Проблеми капіталізації угорських банків
Розділ 15. Банківська система Чехії
15.1. Етапи розвитку банківської системи Чехії
15.2. Чеський національний банк, його функції та структура
15.3. Комерційні банки Чехії
15.4. Особливості регулювання чеського банківського сектору та позиції іноземного капіталу в банківській системі
Розділ 16. Банківська система Словаччини
16.1. Коротка історія розвитку банківської системи
16.2. Структура банківської системи та функції її складових елементів
16.3Основні банківські продукти комерційних банків

ЧАСТИНА V. МІЖНАРОДНА БАНКІВСЬКА СИСТЕМА
Розділ 17. Європейська банківська система
17.1.Історичні передумови розвитку
Європейської системи центральних банків
17.2. Характеристика діяльності Системи
17.3. Основні принципи стратегії валютної політики Європейського центрального банку
17.4. Взаємозв’язок Європейського центрального банку з іншими наднаціональними органами
Розділ 18. Група Світового банку
18.1. Історія становлення групи Світового банку
18.2. Формування ресурсів групи Світового банку
та його організаційна структура
18.3. Основи діяльності Міжнародного банку реконструкції та розвитку
18.4. Інші складові Всесвітнього банку
Розділ 19. Міжнародний валютний фонд
19.1. Особливості становлення та основи діяльності Міжнародного валютного фонду
19.2. Організаційна структура управління Міжнародного валютного фонду
19.3.Капітал Фонду і механізм залучення фінансових ресурсів
19.4.Основні напрями кредитної діяльності Фонду
Розділ 20. Банк міжнародних розрахунків
20.1. Історія створення Банку міжнародних розрахунків
20.2. Організаційна структура Банку
20.3. Функції Банку міжнародних розрахунків
Розділ 21. Європейський банк реконструкції та розвитку
21.1. Мета створення та особливості діяльності ЄБРР
21.2. Функції Європейського банку реконструкції та розвитку
21.3.Організаційна структура управління
й капітальні ресурси Банку
21.4.Основні напрями фінансування ЄБРР
Розділ 22. Регіональні міжнародні
кредиіно-фінансові установи
22.1. Азіатський банк розвитку
22.2. Міжамериканський банк розвитку
22.3. Ісламський банк розвитку
22.4. Група Африканського банку розвитку
22.5. Кредитні організації в рамках Європейського Союзу
22.6.Чорноморський банк торгівлі та розвитку
Розділ 23. Міжнародні клуби кредиторів
23.1. Особливості діяльності клубів кредиторів
23.2. Принципи діяльності Паризького клубу
23.3. Умови реструктуризації боргу
23.4. Відмінності Лондонського і Паризького клубів
Розділ 24. Офшорний банківський бізнес
24.1. Зміст і масштаби офшорних банківських операцій
24.2. Регулювання офшорного банківського бізнесу
24.3. Основні переваги офшорних банків
24.4. Офшорний банк – зарубіжний фінансовий центр компаній
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
ЛІТЕРАТУРА
ДОДАТКИ
Додаток А
Світові фінансові організації та центральні банки країн світу
Додаток Б
Таблиця. Найбільші комерційні банки світу за результатами діяльності 2006 рок
Додаток В
Таблиця 1. 10 найбільших банків за консолідованими активами
Таблиця 2. 10 найбільших банків за ринковою капіталізацією
Додаток Д
Таблиця 1.10 найбільш прибуткових банків за 2006 рік
Таблиця 2. Найбільші злиття кінця XX століття

Залишити відповідь