Стратегія і тактика сталого розвитку

50
С83
     Стратегія і тактика сталого розвитку / за ред. А. Г. Шапара. – Дніпропетровськ : [Моноліт], 2004. – 314 с.

Наведена характеристика принципів сталого розвитку та проблем, пов’язаних з їх реалізацією в умовах техногенно навантажених регіонів. Обґрунтована методологія оцінки природно-ресурсного потенціалу, масштабів та інтенсивності його використання. Запропоновані принципи еколого-соціо-економічної оцінки господарського комплексу території та визначення можливих резервів з нарощування антропогенної діяльності. Розкриті особливості оцінки якості стану навколишнього середовища та його компонентів при використанні природних ресурсів території. Розглянуто основні механізми забезпечення переходу регіонів до сталого розвитку. Наведені рекомендації по створенню системи моніторингу соціально-економічних та екологічних індикаторів при виборі та реалізації стратегії сталого розвитку регіону. Наведені приклади реалізації результатів досліджень з регіональних проблем забезпечення сталого розвитку.
Для наукових, інженерно-технічних працівників, фахівців з проблем регіонального розвитку, управління природокористуванням, екології та екологічної безпеки, аспірантів та студентів.

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. СТАЛИЙ РОЗВИТОК-СТРАТЕГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА
1.1. Ідейні засади сталого розвитку
1.2. Основні концептуальні положення сталого розвитку
1.3. Проблема вичерпності мінеральних ресурсів
1.4. Основні принципи переходу суспільства до сталого розвитку
1.5. Сценарії переходу до сталого розвитку
РОЗДІЛ 2. ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ ПЕРЕХОДУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
2.1. Регіональна політика та її зв’язок із сталим розвитком
2.2. Мета та принципи реалізації стратегії забезпечення сталого розвитку на регіональному рівні
2.3.Основні етапи формування та реалізації стратегії переходу
регіонів до сталого розвитку
РОЗДІЛ 3. КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ
3.1. Методичні основи обгрунтування критеріїв сталого розвитку і можлива сфера їх застосування
3.2. Принципи формування загальної структури критеріїв соціо-екологічного розвитку території
3.3. Система критеріїв, шо характеризують процеси соціального розвитку території
3.4. Система критеріїв, що характеризують якісний стан навколишнього природного середовища
3.5. Агрегування соціо- та екологоінформативних показників базового рівня в інтегральні показники розвитку території
3.6. Методичні засади встановлення ступеню відповідності показників соціо-екологічного розвитку території критеріям сталості
РОЗДІЛ 4. ОЦІНКА ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЇ, МАСШТАБІВ ТА ІНТЕНСИВНОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
4.1. Кількісний та якісний облік природних ресурсів
4.2. Техногенні ресурси промислово навантажених регіонів
4.3. Проведення комплексної оцінки можливості використання природних ресурсів
4.4. Прогноз можливих змін стану навколишнього середовища при використанні регіональних природних ресурсів
4.5. Визначення резервів по нарощуванню господарської діяльності на території з урахуванням екологічного фактора
РОЗДІЛ 5. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС ТЕРИТОРІЙ ТА ЙОГО РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ НА ЕТАПАХ НАБЛИЖЕННЯ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ
5.1. Закономірності розвитку та функціонування господарського комплексу території
5.2. Загальні принципи структурної трансформації регіональних
систем природокористування
5.3. Механізми реструктуризації господарського комплексу регіону
РОЗДІЛ 6. ОЦІНКА ЯКОСТІ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЙОГО КОМПОНЕНТІВ
6.1. Природно-ландшафтннй підхід до районування техногенно навантажених регіонів
6.2. Оцінка захищеності компонентів навколишнього середовища
6.3. Оцінка наслідків техногенного впливу на якість компонентів довкілля та його ресурсні потенціали
6.4. Екологічне картування техногенно навантажених регіонів
РОЗДІЛ 7. ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕХОДУ РЕГІОНІВ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ
7.1. Основні механізми забезпечення збалансованого екологічного, соціального і економічного розвитку
7.2. Організаційно-економічні та політичні механізми управління природокористуванням та охороною довкілля
7.3. Шляхи забезпечення належного соціального рівня населення
7.4. Забезпечення здоров’я населення
7.5. Розвиток громадянського суспільства
7.6. Освітня сфера
7.7. Інноваційна та науково-технічна сфери
7.8. Вплив економічного зростання регіону на соціальний розвиток
населення та довкілля
РОЗДІЛ 8. МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ
РОЗДІЛ 9. МЕТОДОЛОГІЯ ВИРОБЛЕННЯ і ПРИЙНЯТТЯ ПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ, ПРИКЛАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
9.1. Загальні принципи вибору стратегії еколого-збалансованого розвитку суспільства на регіональному рівні
9.2. Основні завдання стратегії сталого розвитку регіону видобування і первинної переробки уранової сировини та їх реалізація в Державній програмі забезпечення переходу до сталого розвитку
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

Залишити відповідь