Козяр М. М. Педагогіка вищої школи

ББК74.58я73
К59
Козяр М. М.
     Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Козяр, М. С. Коваль. – Київ : Знання, 2013. – 327 с.

У навчальному посібнику висвітлено основні аспекти педагогіки вищої школи з позицій сучасних вимог до організації навчально-виховного процесу та підготовки фахівців епохи інформаційного суспільства. Акцентовано на питаннях реалізації завдань Болонського процесу.
Для студентів, магістрантів, аспірантів і науково-педагогічних працівників вищих закладів освіти.

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ ЯК ГАЛУЗЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ
1.1. Педагогіка як наука та практика
Контрольні запитання та завданя
1.2. Предмет і завдання педагогіки вищої школи на сучасному етапі розвитку українського суспільства
Контрольні запитання та завдання
1.3. Методичні основи педагогіки вищої школи
Контрольні запитання та завдання
1.4. Освіта як цілісний педагогічний процес зростання особливості
Контрольні запитання та завдання
1.5. Болонський процес і стратегія модернізації освіти в Україні
Контрольні запитання та завдання
1.6. Місце педагогіки вищої школи у системі наук про людину
Контрольні запитання та завдання
Список рекомендованої літератури
Розділ 2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
2.1. Загальна характеристика педагогічного процесу
Контрольні запитання та завдання
2.2. Закономірності та принципи педагогічного процесу
Контрольні запитання та завдання
Список рекомендованої літератури
Розділ 3. ДИДАКТИЧНИЙ ПРОЦЕС У ВИЩІЙ ШКОЛІ
3.1. Сутність дидактичного процесу
Контрольні запитання та завдання
3.2. Діяльність суб’єктів та об’єктів під час дидактичного процесу
Контрольні запитання та завдання
3.3. Закономірності та принципи навчання
Контрольні запитання та завдання
3.4. Концепції навчання у вищій школі
Контрольні запитання та завдання
3.5. Кредитно-модульне навчання
Контрольні запитання та завдання
3.6. Зміст навчання студентів
Контрольні запитання та завдання
3.7. Основи організації навчання
Контрольні запитання та завдання
3.8. Пізнавальні можливості студентів
Контрольні запитання та завдання
Список рекомендованої літератури
Розділ 4. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
4.1. Форми організації навчання
Контрольні запитання та завдання
4.2. Методи навчання
Контрольні запитання та завдання
4.3. Технології навчання
Контрольні запитання та завдання
Список рекомендованої літератури
Розділ 5. КОНТРОЛЬ,ОЦІНКА ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
5.1. Контроль у вищій школі, його функції, принципи і види Контрольні запитання та завдання
5.2. Методи контролю й оцінка знань, навичок та вмінь студентів
Контрольні запитання та завдання
Список рекомендованої літератури
Розділ 6. ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКАДІ
6.1. Розуміння та сутність виховання
Контрольні запитання та завдання
6.2. Закономірності процесу виховання
Контрольні запитання та завдання
6.3. Принципи виховання
Контрольні запитання та завдання
6.4. Зміст виховання як соціокультура особистості студента
Контрольні запитання та завдання
6.5. Методи виховання студентів
Контрольні запитання та завдання
6.6 Форми і технології виховання
Контрольні запитання та завдання
6.7. Проблеми соціалізації
Контрольні запитання та завдання
6.8. Соціалізація в умовах ВНЗ
Контрольні запитання та завдання
6.9. Особливості педагогічно-виховної діяльності
Контрольні запитання та завдання
6.10. Педагогічна культура як особистісне утворення
Контрольні запитання та завдання
Список рекомендованої літератури
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

Залишити відповідь