Лазарович М. В. Історія України

ББК63.3(4Укр)я73
Л22
Лазарович М. В.
Історія України : навч. посіб. / М. В. Лазарович. – 3-тє вид., стереотип. – К. : Знання, 2013. – 685 с.

На основі кращих здобутків історіографії висвітлюється історія України з найдавніших часів до сьогодення. Високий науковий рівень видання поєднується з доступним викладом фактичного матеріалу та оригінальною формою його подання. У посібнику наводяться перелік запитань і завдань для контролю засвоєних знань, перелік питань для підготовки до іспитів, хронологічна таблиця найважливіших історичних подій та рекомендована література. Посібник відповідає програмі курсу «Історія України» для вищих навчальних закладів.
Розраховано на студентів вищих закладів освіти, викладачів, усіх, хто цікавиться історією України.

ЗМІСТ

Передмова
Розділ 1. Первісна доба і перші цивілізації на території України.
1.1 Становлення і розвиток людського суспільства
1.2 Формування державотворчих традицій.
1.3. Походження слов’ян та їх розселення на території України
Розділ 2. Київська Русь
2.1. Становлення централізованої держави на чолі з Києвом
2.2. Піднесення та розквіт Київської Русі
2.3. Русь-Україна у період політичної роздробленості
Розділ 3. Галицько-Волинська держава
3.1. Об’єднання українських земель у складі Галицько-Волинського князівства
3.2. «Королівство Русі» Данила Галицького
3.3. Галицько-Волинська держава в останній третині ХІІІ-першій половині ХІV ст.
3.4. Культура Русі-України княжої доби(ІХ-перша половина ХІV ст.)
Розділ 4. Україна під владою Литви і Польщі
4.1. Литовсько-Руська держава
4.2. Польська експансія на українській землі в другій половині
ХІV-середині ХVІІ
4.3. Національно-культурний та релігійний рух в Україні
4.4. Культура України середини ХІV-першої половини ХVІІ ст.
Розділ 5. Українське козацтво
5.1. Формування козаччини на українських землях
5.2. Запорізька Січ – вільна козацька республіка
5.3. Боротьба з турецько-татарською експансією
5.4. Козацько-селянські повстання кінця ХVI-першої половини XVII
ст.
Розділ 6. Українська національна революція під проводом Богдана Хмельницького
6.1. Причини та передумови національно-визвольних змагань українців
6.2. Перші перемоги
6.3. Воєнні дії між Україною і Польщею в 1649-1653 рр.
6.4. Українсько-московський договір та його реалізація в 1654-1657 рр.
Розділ 7. Українська держава на завершальному етапі Національної революції (1657-1676 роки)
7.1. Загострення кризи української державності у 1657-1663 рр.
7.2. Розчленування України на Лівобережну та Правобережну
7.3. Боротьба гетьмана Петра Дорошенка за незалежність і територіальну цілісність Української держави
Розділ 8. Україна наприкінці ХVII-у ХVIII столітті
8.1. Становлення Гетьманщини. Іван Мазепа та Пилип Орлик
8.2. Посилення наступу російського царизму на автономний устрій України, його остаточна ліквідація
8.3. Суспільно-політичне становище Слобідської, Південної, Правобережної та Західної України
8.4. Культура України у другій половині ХVII-XVIII ст.
Розділ 9. Українські землі під владою Російської імперії (кінець XVIII-XIX століття)
9.1. Суспільно-політичне та економічне становище в кінці ХVIII-першій половині ХІХ ст.
9.2. Початки національного відродження
9.3. Україна в умовах російських реформ другої половини ХІХ ст.
9.4. Український національний рух у 1860-1890-ті роки
Розділ 10. Західна Україна в складі Австро-Угорщини (кінець ХVIII-XIX століття)
10.1. Розвиток західноукраїнських земель у кінці ХVIII-першій половині ХІХ ст.
10.2. Революція 1848-1849 рр. та її вплив на розвиток краю
10.3. Перетворення Західної України на «П’ємонт» національного відродження (друга половина ХІХ ст.)
10.4. Українська культура ХІХ ст.
Розділ 11. Суспільно-політичний і національний рух в Україні на початку ХХ століття
11.1. Зростання організованості українського руху в Наддніпрянщині
11.2. Радикалізація національної боротьби на західноукраїнських землях
11.3. Україна в Першій світовій війні
Розділ 12. Українська національна революція 1917-1921 років
12.1. Центральна Рада: становлення національної державності
12.2. Українська Держава гетьмана Павла Скоропадського
12.3. Національно-визвольна боротьба на західноукраїнських землях
12.4. Встановлення влади Директорії: відродження та занепад УНР
12.5. Культура України початку ХХ ст..
Розділ 13. Міжвоєнна Україна під владою тоталітарної системи
13.1. Українські землі в умовах насадження комуністичного режиму та втягнення до складу СРСР
13.2. Національна політика більшовиків в Україні
13.3. Трагедія соціалістичної модернізації
Розділ 14. Західноукраїнські землі у 20-30 роки ХХ століття
14.1. Національна політика Польщі на окупованих територіях
14.2. Український визвольний рух
14.3. Становище українців Буковини, Бессарабії та Закарпаття
14.4. Становище української культури у міжвоєнний період
Розділ 15. Україна в роки Другої світової війни та післявоєнної відбудови (1939-початок 1950-х років)
15.1. Українські землі на першому етапі війни (вересень 1939-червень 1941 р.)
15.2. Встановлення нацистського окупаційного режиму та народний опір йому
15.3. Битва за Україну
15.4. Труднощі післявоєнної відбудови
15.5. Культурне життя
Розділ 16. Від десталінізації до неосталінізму: Україна в середині 1950-х –першій половині 1980-х років
16.1. Десятиліття контрольованого лібералізму
16.2. Поглиблення системної кризи тоталітарного режиму(друга половина 1960-середина 1980-х років)
16.3. Дисидентський рух
Розділ 17. Україна на переломі: 1985-1991 роки
17.1. Горбачовська «перебудова» в українському контексті
17.2. Зростання національної свідомості
17.3. Від Декларації про державний суверенітет України до референдуму про її незалежність
17.4. Українська культура другої половини ХХ ст.
Розділ 18. Становлення незалежної України
18.1. Перші здобутки і перші втрати: Президент Леонід Кравчук
18.2. Реформи та ілюзії : Президент Леонід Кучма
18.3. Українська помаранчева революція 2004 р. Президент Віктор Ющенко
18.4. Основні орієнтири зовнішньої політики
18.5. Культура України

Найважливіші дати, події
Перелік питань для підготовки до іспитів з курсу «Історія України»
Рекомендована література з курсу «Історія України»

Залишити відповідь