Атамас П. Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки

657(075.8)
А92
Атамас П. Й.
Бухгалтерський облік у галузях економіки : навч. посіб. / П. Й. Атамас. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 392 с.

У навчальному посібнику розглядаються особливості бухгалтерського фінансового обліку в окремих галузях економіки: будівництві, сільському господарстві, автомобільному та залізничному транспорті, торгівлі та громадському харчуванні, житлово-комунальному господарстві та готельних закладах, страхових компаніях, гральних закладах, ломбардах та ін. У посібнику враховано галузеві особливості та останні зміни в нормативній базі фінансового обліку.
Посібник розраховано насамперед на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Облік і аудит». Він буде корисним також викладачам, практикуючим бухгалтерам та керівникам підприємств і організацій відповідних галузей економіки. а також студентам інших спеціальностей економічного спрямування.

ЗМІСТ

ВСТУП
ГЛАВА 1. Особливості обліку в будівельному виробництві
1.1. Особливості будівельного виробництва та їх вплив на організацію обліку
1.2. Особливості документального оформлення та контролю за витрачанням виробничих запасів
1.3. Облік витрат будівельної організації та визначення собівартості будівельна-монтажних робіт
1.4. Документальне оформлення та облік використання будівельних машин і механізмів
1.5. Облік створення і використання тимчасових нетитульних споруд і пристроїв
1.6. Облік загальновиробничих витрат підрядних будівельних організацій
1.7. Облік реалізації виконаних робіт і розрахунків із замовниками
Питання для самоконтролю
Література до теми
ГЛАВА 2. Облік у сільськогосподарських підприємствах
2.1. Особливості бухгалтерського обліку у сільськогосподарському виробництві
2.2. Формування і облік статутного капіталу сільськогосподарських підприємств
2.3. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі (поточних біологічних активів тваринництва)
2.4. Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості предукції рослинництва
2.5. Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продуції тваринництва
2.6. Облік витрат з формування основного стада, закладання і вирощування багаторічних насаджень
2.7. Облік витрат і виходу продукції підсобних промислових виробництв
2.8. Облік витрат і калькулювання собівартості робіт (послуг) допоміжних виробництв
2.8.1. Облік у ремонтних виробництвах
2.8.2. Облік витрат і роботи автомобільного транспорту
2.8.3. Облік витрат енергетичних виробництв (господарств) та водопостачання
2.8.4. Облік витрат на утримання робочої худоби
2.9. Облік витрат на утримання і експлуатацію машинно-тракторного парку
2.10. Облік готової продукції та її реалізації
2.11. Облік фіксованого сільськогосподарського податку
2.12. Організація обліку в селянських (фермерських) господарствах
2. 12.1. Проста форма обліку в СФГ
2.12.2. Спрощена форма обліку в СФГ
2.12.3. Облік у СФГ за іншими формами
Питання для самоконтролю
Література до теми
ГЛАВА 3. Облік в автотранспортних підприємствах
3.1. Галузеві особливості автотранспорту та їх вплив на організацію
3.2. Облік придбання та списання (вибуття) автотранспортних засобів
3.3. Документальне оформлення вантажних автомобільних перевезень
3.4. Документальне оформлення і облік доходів від пасажирських перевезень
3.5. Облік витрат на обов’язкове страхування, пов’язане з експлуатацією автомобілів
3.6. Облік витрат на проведення технічних оглядів автомобілів
3.7. Облік технічного обслуговування і ремонтів транспортних засобів
3.8. Облік запасних частин і автомобільних шин
3.9. Облік паливно-мастильних матеріалів
3.10. Зведений облік витрат і калькулювання собівартості автомобільних перевезень
Питання для самоконтролю
Література до теми
ГЛАВА 4. Особливості бухгалтерського обліку на підприємствах залізничного транспорту
4.1. Галузеві особливості залізничного транспорту та їх вплив
на організацію обліку і звітності
4.2. Облік внутрішніх та внутрішньогосподарських розрахунків
4.3. Облік основних засобів
4.4. Облік запасів
4.4.1. Рахунки обліку запасів
4.4.2. Розрахунки за централізовані поставки товарно-матеріальних цінностей
4.4.3. Облік транспортно-заготівельних витрат
4.4.4. Особливості відображення в обліку реалізації та безоплатної вилачі палива працівникам
4.5. Облік витрат залізничного транспорту
4.5.1. Рахунки з обліку витрат підприємств залізничного транспорту
4.5.2. Облік загальновиробничих витрат
4.5.3. Калькуляція собівартості перевезень
4.5.4. Розрахунки з розподілу витрат
4.6. Облік доходів залізничного транспорту
4.6.1. Загальні положення обліку доходів залізничного транспорту
4.6.2. Рахунки бухгалтерського обліку доходів
4.6.3. Розподіл та відображення в обліку доходів від перевезень
4.6.4. Облік інших доходів
4.7. Облік розрахунків, пов’язаних з незабезпеченням схоронності вантажу
Питання для самоконтролю
Література до теми
ГЛАВА 5. Особливості обліку в торгівлі
5.1. Особливості торговельної діяльності та їх вплив на організацію обліку
5.2. Облік торгових патентів
5.3. Облік надходження і реалізації товарів
5.3.1. Документальне оформлення надходження і вибуття товарів
5.3.2. Облік надходження товарів і формування їх первісної вартості
5.3.3. Облік розрахунків за претензіями
5.3.4. Облік реалізації товарів і торгових націнок
5.3.5. Облік транспортно-заготівельних витрат
5.3.6. Облік операцій з тарою
5.3.7. Облік реалізації товарів зі знижками
5.3.8. Облік повернення товарів покупцями
5.4. Особливості відображення в обліку окремих видів торгівлі
5.4.1. Облік комісійної торгівлі
5.4.2. Облік торгівлі в розстрочку
5.4.3. Облік реалізації товарів через торговельні автомати
5.4.4. Бухгалтерський облік виїзної торгівлі
5.4.5. Облік реалізації товарів
5.4.6. Особливості обліку оптової торгівлі
5.4.7. Особливості обліку фірмової торгівлі
5.5. Особливості відображення в обліку реалізації лікарських засобів
5.6. Облік витрат і результатів діяльності торговельного підприємства
5.6.1. Облік витрат на рекламу
5.6.2. Порядок визначення і відображення в бухгалтерському обліку природного убутку та понаднормативних нестач товарів
5.6.3. Облік операційних витрат торговельного підприємства та визначення фінансових результатів
5.7. Облік переоцінки товарів та відображення їх вартості у балансі
Питання для самоконтролю
Література до теми
ГЛАВА 6. Особливості обліку виробничо-торгової діяльності підприємств громадського харчування
6.1. Особливості виробничо-торгової діяльності у сфері громадського харчування
6.2. Планування виробничої діяльності підприємств громадського харчування
6.3. Особливості документального оформлення приймання товарів і продовольчої сировини
6.4. Облік товарів на складах
6.5. Облік виробництва та реалізації власної продукції
6.6. Особливості обліку товарів і сировини у самостійних кондитерських цехах та цехах з виробництва напівфабрикатів
6.7. Облік спеціального і форменого (фірмового) одягу та взуття
Питання для самоконтролю
Література до теми
ГЛАВА 7. Облік у житлово-комунальному господарстві
7.1. Діяльність житлово-комунального господарства як об’єкт бухгалтерського обліку
7.2. Облік активів та власного капіталу підприємств ЖКГ
7.3. Облік витрат на підприємствах житлова-комунального господарства
7.4. Відображення в обліку доходів підприємств ЖКГ
7.5. Облік розрахунків з квартиронаймачами
7.6. Облік цільового фінансування на підприємствах ЖКГ
7.7. Облік в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)
7.8. Облік у житлово-будівельних кооперативах (ЖБК)
Питання для самоконтролю
Література до теми
ГЛАВА 8. Облік у готельному господарстві
8.1. Загальні положення організації готельного бізнесу та обліку готельних послуг
8.2. Документальне оформлення готельних послуг
8.3. Облік витрат і доходів у підприємствах готельного бізнесу
Питання для самоконтролю
Література до теми
ГЛАВА 9. Облік страхової діяльності
9.1. Поняття страхової діяльності
9.2. Облік страхових платежів та розрахунків із страхувальниками
9.3. Облік операцій перестрахування
9.3.1. Загальні положення організації обліку операцій перестрахування
9.3.2. Облік у перестрахувальника операцій передачі ризиків у перестрахування
9.3.3. Облік у перестраховика операцій отримання ризиків у перестрахування
9.4. Облік страхових резервів
9.5. Облік витрат і доходів та визначення фінансових результатів страхової діяльності
Питання для самоконтролю
Література до теми
ГЛАВА 10. Облік у гральному бізнесі
10.1. Визначення грального бізнесу та загальні умови його здійснення
10.2. Бухгалтерський облік у гральних закладах
10.2.1. Облік доходів і витрат у казино
10.2.2. Облік доходів і витрат при організації гри на тоталізаторі
Питання для самоконтролю
Література до теми
ГЛАВА 11. Облік ломбардних операцій
Питання для самоконтролю
Література до теми
ГЛАВА 12. Облік доходів і витрат у недержавних закладах освіти
12.1. Загальні положення організації обліку в недержавних закладах освіти
12.2. Облік доходів у недержавних навчальних закладах
12.3. Облік витрат і визначення собівартості освітніх послуг
Питання для самоконтролю
Література до теми
ЛІТЕРАТУРА

Залишити відповідь