Бухгалтерський фінансовий облік

657(075.8)
Б94
     Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика : навч.-практичний посібник / Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільіна, В. І. Кисла. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 536 с.

Це повний методичний посібник з ведення бухгалтерського фінансового обліку на підприємствах України. У ньому систематизовано викладено організацію й методологію фінансового бухгалтерського обліку на підставі узагальнення роботи підприємств різних галузей.
У посібнику наведено численні ситуаційні приклади, які ілюструють конкретні господарські операції, а також питання для самоперсвірки, тести для самоконтролю і практичні вправи для самостійної роботи. Матеріал ілюстрований таблицями, рисунками, схемами.
Рекомендується для студентів економічних ВНЗ, аспірантів, слухачів факультетів післядипломної освіти і курсів підвищення кваліфікації. бухгалтерів-практиків, викладачів вищих навчальних закладів.

ЗМІСТ
Передмова
Розділ 1. Коіцептуальні засади організації фінансового бухгалтерського обліку в Україні
Розділ 2. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів
2.1. Економічний зміст і характеристика необоротних матеріальних активів
2.2. Класифікація основних засобів та інших необоротних активів
2.2.1. Земельні ділянки
2.2.2. Капітальні витрати на поліпшення земель
2.2.3. Будівлі та споруди
2.2.4. Машини та обладнання
2.2.5. Транспортні засоби
2.2.6. Інструменти, прилади та інвентар
2.2.7. Бібліотечні фонди
2.2.8. Інвентарна тара
2.2.9. Предмети прокату
2.3. Види оцінок основних засобів та їх характеристика
2.4. Характеристика первинних документів та реєстрів для обліку основних засобів
2.5. Аналітичний облік основних засобів
2.6. Характеристика рахунків з обліку необоротних матеріальних активів
2.7. Облік надходження основних засобів на підприємство
2.7.1. Придбання основних засобів за грошові кошти та їхні еквіваленти
2.7.2. Придбання основних засобів шляхом обміну на інші основні
2.7.3. Придбання основних засобів шляхом обміну на інші активи, роботи (послуги)
2.7.4. Виготовлення основних засобів власними силами
2.75. Надходження основних засобів як внесок до статутного капіталу
2.7.6. Безоплатне одержання основних засобів
2.8. Облік внутрішнього переміщення і вибуття основних засобів
2.8.1. Продаж основних засобів за грошові кошти
2.8.2. Безоплатна передача основних засобів
2.8.3. Ліквідація основних засобів
2.8.4. Передача основних засобів до статутного капіталу іншого підприємства
2.9. Облік амортизації (зносу) необоротних матеріальних активів
2.10. Облік операцій переоцінки основних засобів
2.11. Облік операцій з поліпшення основних засобів
2.12. Інвентаризація основних засобів
2.13. Розкриття інформації про склад і рух необоротних активів у фінансовій звітності
2.14. Практичний блок
Контрольні запитання
Тести для самоконтролю
Практичні вправи для самостійної роботи
Розділ 3. Облік орендних операцій
3.1. Економічна сутністьі визначення оренди
3.2. Класифікаційна характеристика видів оренди
3.3. Облік операцій оренди у орендаря
3.4. Облік оренди у орендодавця
3.5. Розкриття інформації про оренду у фінансових звітах
3.6. Практичний блок
Контрольні запитання
Тести для самоконтролю
Практичні вправи для самостійної роботи
Розділ 4. Облік нематеріальних активів
4.1. Визначення нематеріальних активів
4.2. Класифікація нематеріальних активів
4.3. Загальна характеристика рахунків обліку нематеріальних активів
4.4. Визнання й оцінювання нематеріальних активів
4.5. Первісна вартість нематеріальних активів
4.6. Капітальні інвестиції підприємства в нематеріальні активи
4.7. Облік надходження нематеріальних активів
4.7.1. Придбання нематеріальних активів шляхом обміну на інші види активів
4.7.2. Надходження нематеріальних активів у якості внеску до статутного капіталу
4.7.3. Створення нематеріальних активів власними силами підприємства
4.7.4. Безоплатне отримання
4.8. Амортизація нематеріальних активів
4.9. Облік вибуття нематеріальних активів
4.10. Переоцінювання нематеріальних активів
4.11. документування операцій з обліку нематеріальних активів
4.12. Інвентаризація нематеріальних активів
4.13. Практичний блок
Контрольні запитання
Тести для самоконтролю
Практичні вправи для самостійної роботи
Розділ 5. Облік виробничих запасів
5.1. Загальні аспекти організації обліку запасів
5.1.1. Економічна сутність категорії «запаси», класифікація запасів та основні завдання їх обліку
5.1.2. Визнання запасів для цілей бухгалтерського обліку
5.2. Характеристика бухгалтерських рахунків з обліку запасів
5.3. Документування операцій з руху виробничих запасів
5.4. Облік надходження запасів
5.4.1. Придбання запасів за плату
5.4.2. Виготовлення запасів власними силами
5.4.3. Внесення запасів до статутного капіталу підприємств
5.4.4 Безоплатне отримання запасів
5.4.5. Отримання запасів в результаті операцій обміну
5.5. Оцінювання запасів на дату балансу
5.5.1. Уцінювання запасів
5.5.2. Дооцінювання запасів
5.6. Облік вибуття запасів
5.6.1. Методи оцінювання вартості вибуття
5.6.2. Відпуск запасів у виробництво
5.6.3. Продаж запасів
5.6.4. Обмін запасами
5.6.4.1. Обмін подібними активами
5.6.4.2. Обмін неподібними активами
5.7. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів
5.8. Особливості обліку товарів
5.8.1. Облік товарів за цінами придбання
5.8.2. Облік товарів за цінами продажу
5.8.3. Відображення вартості товарів у звітності
5.9. Інвентаризація
5.10. Практичний блок
Контрольні запитання
Тести для самоконтролю
Практичні вправи для самостійної роботи
Розділ 6. Облік виробництва та реалізації готової продукції
6.1. Визначення готової продукції
6.2. Побудова обліку готової продукції
6.3. Оцінювання готової продукції
6.4. Система рахунків обліку готової продукції
6.5. Класифікація витрат за економічними елементами
6.6. Облік та документування виробничої собівартості готової продукції
6.7. Калькуляція собівартості готової продукції
6.8. Методи калькулювання собівартості готової продукції
6.9. Облік операцій відвантаження продукції
6.10. Інвентаризація готової продукції
6.11. Практичний блок
Контрольні запитання
Тести для самоконтролю
Практичні вправи для самостійної роботи
Розділ 7. Облік грошових коштів
7.1. Економічна сутність, поняття та характеристика грошових коштів
7.2. Організація первинного обліку операцій з готівкою
7.3. Фінансовий облік касових операцій
7.4. Організація безготівкових розрахунків
7.4.1. Види рахунків у банках, порядок їх відкриття та закриття
7.4.2. Форми безготівкових розрахунків
7.4.3. Синтетичний та аналітичний облік коштів на рахунках банків
7.5. Особливості обліку операцій на поточних рахунках в іноземній валюті
7.6. Облік інших коштів
7.7. Практичний блок
Контрольні запитання
Тести для самоконтролю
Практичні вправи для самостійної роботи
Розділ 8. Облік фінансових інвестицій
8.1. Поняття фінансових інвестицій, їхня класифікація
8.2. Визнання та оцінювання фінансових інвестицій
8.3. Облік довгострокових фінансових інвестицій
8.3.1. Облік фінансових інвестицій в асоційовані, дочірні підприємства та в спільну діяльність
8.3.2. Облік фінансових інвестицій, які утримуються до їхнього погашення
8.3.3. Облік інших довгострокових інвестицій
8.4. Облік поточних фінансових інвестицій
8.5. Відображення фінансових інвестицій у фінансовій звітності
8.6. Практичний блок
Контрольні запитання
Тести для самоконтролю
Практичні вправи для самостійної роботи
Розділ 9. Облік дебіторської заборгованості
9.1. Визначення та економічна сутність дебіторської заборгованості
9.2. Міжнародний досвід організації обліку дебіторської заборгованості.
9.3. Облік довгострокової дебіторської заборгованості
9.4. Синтетичний та аналітичний облік довгострокової дебіторської заборгованості
9.5. Синтетичний та аналітичний облік поточної дебіторської заборгованості
9.5.1. Облік короткострокових векселів отриманих
9.5.2. Облік дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги
9.6. Облік розрахунків з іншими дебіторами
96.1. Облік розрахунків за авансами виданими
9.6.2. Облік розрахунків з підзвітними особами
9.6.3 Облік розрахунків за нарахованими
9.6.4 Облік розрахунків за претензіями
9.6.5 Облік розрахунків з відшкодування завданих збитків
9.6.6. Облік розрахунків за позиками членам кредитних спілок
9.6.7 Облік розрахунків з іншими дебіторами
9.7. Інвентаризація дебіторської заборгованості
9.8. Відображення дебіторської заборгованості у фінансовій звітності
9.9. Практичний блок
Контрольні запитання
Тести для самоконтролю
Практичні вправи для самостійної роботи
Розділ 10. Облік власного капіталу
10.1. Економічна сутність поняття «власний капітал» та його класифікація
10.2. Характеристика рахунків з обліку власного капіталу
10.3. Порядок формування, зміни та облік статутного капіталу
10.4. Порядок формування. обліку та використання пайового капіталу
10.5. Особливості формування, обліку та використання додаткового капіталу
10.6. Особливості формування, обліку та використання резервного капіталу
10.7. Особливості формування. обліку та використання нерозподіленого прибутку (непокритих збитків)
10.8. Особливості нарахування та сплати дивідендів
10.9. Особливості формування, обліку та використання неоплаченого і вилученого капіталу
10.10. Практичний блок
Контрольні запитання
Тести для самоконтролю
Практичні вправи для самостійної роботи
Розділ 11. Облік довгострокових зобов’язань
11.1. Поняття, класифікація та оцінювання довгострокових зобов’язань
11.2. Облік довгострокових кредитів банку
11.3. Облік інших довгострокових фінансових зобов’язань
11.4. Облік інших довгострокових зобов’язань
11.5. Облік доходів майбутніх періодів
11.6. Практичний блок
Контрольні запитання
Тести для самоконтролю
Практичні вправи для самостійної роботи
Розділ 12. Облік короткострокових зобов’язань
12.1. Облік короткострокових кредитів банків
12.2. Облік кредиторської заборгованості за товари, роботи. послуги
12.3. Облік зобов’язань, забезпечених короткостроковими векселями виданими
12.4. Облік поточних зобов’язань за розрахунками з учасниками
12.5. Облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями
12.6. Облік інших поточних зобов’язань
12.7. Практичний блок
Контрольні запитання
Тести для самоконтролю
Практичні вправи для самостійної роботи
Розділ 13. Облік розрахунків з оплати
13.1. Механізм регулювання, форми та системи оплати праці
13.2. Організаційно-правові аспекти трудових взаємовідносин
13.3. Облік особового складу працівників
13.4. Облік використання робочого часу та виробітку
13.5. Порядок нарахування заробітної плати
13.6. Характеристика основних видів утримань із заробітної плати
13.7. Характеристика та порядок визначення відрахувань на соціальні заходи
13.8. Зведений облік розрахунків з оплати праці
13.9. Порядок виплати заробітної плати
13.10. Особливості обліку виплати заробітної плати в натуральній формі
13.11. Порядок визначення компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати
13.12. Порядок проведення індексації грошових доходів працівників
13.13. Практичний блок
Контрольні запитання
Тести для самоконтролю
Практичні вправи для самостійної роботи
Розділ 14. Облік доходів і фінансових результатів
14.1. Економічна сутність доходів і фінансових результатів
14.2. Визнання, оцінювання і класифікація доходів та фінансових результатів
14.3. Облік доходів від звичайної діяльності
14.3.1. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
14.3.2. Облік інших операційних доходів
14.3.3. Облік фінансових доходів
14.34. Облік інших доходів
14.3.5. Облік доходів від надзвичайних подій
14.4. Облік фінансових результатів
14.4.1. Облік фінансових результатів звичайної діяльності
14.4.2. Облік фінансових результатів від надзвичайних подій
14.5. Облік використання прибутку
14.6. Практичний блок
Контрольні запитання
Тести для самоконтролю
Практичні вправи для самостійної роботи
Розділ 15. Облік витрат діяльності
15.1. Економічна сутність та класифікація витрат
15.2. Облік собівартості реалізованої продукції
15.3. Облік операційних витрат
15.3.1. Облік адміністративнихвитрат
15.3.2. Облік витрат на збут
15.3.3. Облік інших витрат операційної діяльності
15.4. Облік фінансових витрат
15.5. Облік втрат від участі в капіталі
15.6. Облік інших витрат
15.7. Облік витрат від надзвичайних подій
15.8. Практичний блок
Контрольні запитання
Тести для самоконтролю
Практичні вправи для самостійної роботи
Розділ 16. Облік розрахунків з бюджетом та органами соціального страхування
16.1. Загальна характеристика податків, зборів та інших обов’язкових платежів
16.2. Загальнодержавні податки та обов’язкові платежі
16.3. Місцеві податки і збори
16.4. Внески до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування
16.5. Практичний блок
Контрольні запитання
Тести для самоконтролю
Практичні вправи для самостійної роботи
Список рекомендованої літератури

Залишити відповідь