Культурологія: теорія та історія культури

ББК71я73
К90
     Культурологія: теорія та історія культури : навч. посіб. / за ред. І. І. Тюрменко. – 3-тє, перероб. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 370 с.

Навчальний посібник дає широкі знання про генезис культури, закономірності й тенденції її розвитку, розкриває філософські, соціологічні та історичні аспекти культури. До кожної теми підібрано запитання для самоконтролю знань, список літератури, ілюстративний матеріал (другий розділ). Є предмстний покажчик. Призначений для студентів усіх форм навчання вищих закладів освіти і технікумів, викладачів, учителів середніх навчальних закладів усіх типів, старшокласників та всіх, кого цікавлять актуальні проблеми культурології.

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ КУЛЬТУРИ
ТЕМА 1. СПЕЦИФІКА КУЛЬТУРОЛОГІЧІІОГО ЗНАННЯ
1. Культурологія як наука та навчальна дисципліна
2. Еволюція поглядів на культуру
З. Сутність культури. її структура, функції та характерні ознаки
4. Традиційна і сучасна культура
5. Запитання для самоконтролю знань
6. Література
ТЕМА 2. ТЕОРІЇ ТА НАПРЯМИ В КУЛЬТУРОЛОГІЇ
1. Сучасні концепції культури
2. Аполлонійська та діонісійська засади європейської культури
З. Українська культурологічна думка
4. Запитання для самоконтролю знань
5. Література
ТЕМА 3. КУЛЬТУРА І ЦИВІЛІЗАЦІЯ
1. Підходи до визначення поняття “цивілізація”. Співвідношення культури і цивілізації
2. Типологія цивілізацій
З. Цивілізація як етап розвитку культури. Техніка, культура та природа людини
4. Запитання для самоконтролю знань
5. Література
ТЕМА 4. КУЛЬТУРА І СУСПІЛЬСТВО
1. Роль культурних орієнтацій у розвитку суспільства
2. Субкультура. Контркультура
3. Поняття культурної ідентифікації
4. Ідея рівноправності культур у сучасному світі
5. Запитання для самоконтролю знань
6. Література
РОЗДІЛ ІІ. ГЕНЕЗИС КУЛЬТУРИ
ТЕМА 1. ФОРМИ ІСНУВАННЯ ПРАДАВНІХ КУЛЬТУР
1. Антропо- та соціокультурогенез первісності
2. Духовне життя людини первісної доби
3. Світоглядні та художньо-естетичні особливості культури Месопотамії та Єгипту
4. Запитання для самоконтролю знань
5. Література
6. Ілюстрації
ТЕМА 2. АНТИЧНА КУЛЬТУРА
1. Культура Стародавньої Греції: логос, чуттєвість, гармонія
2. Культурний феномен еллінізму: космонолітизм та індивідуалізація (остання третина ІV – І ст. до н. е.)
3. Традиції та спадкоємність культури Стародавнього Риму
4. Українська культура на перехресті скіфо-сарматського та античного світів
5. Світове значення античної культури
6. Запитання для самоконтролю знань
7. Література
8. Ілюстрації
ТЕМА З. КУЛЬТУРА СЕРЕДІХ ВІКІВ: ВІЗАНТІЯ, ЄВРОПА, СЛОВ’ЯНИ, РУСЬ
1. Духовно-культурна спадщина Візантійської імперії
2. Європейська культура епохи Середньовіччя
З. Культура та дохристиянські вірування давніх слов’ян
4. Культура Київської Русі
5. Запитання для самоконтролю знань
6. Література
7. Ілюстрації
ТЕМА 4. КУЛЬТУРА ЕПОХИ РЕНЕСАНСУ
1. Формування та світоглядні засади культури Ренесансу
2. Ренесансний титанізм та його прояви
З. Ренесанс в українській культурі
4. Запитання для самоконтролю знань
5. Література
6. Ілюстрації
ТЕМА 5. КУЛЬТУРА ДОБИ БАРОКО ТА ПРОСВІТНИЦТВА
(XVII-XVIII ст.)
1. Риси новоєвропейської культури ХVІІ ст. Просвітництво. Енциклопедизм
2. Художні стилі в європейській культурі ХVІІ-ХVІІІ ст.
З. Розвиток освіти та наукових знань в Україні. Книгодрукування
4. Феномен українською бароко
5. Запитання для самоконтролю знань
6. Література
7. Ілюстрації
ТЕМА 6. КУЛЬТУРА ХІХ СТОЛІТТЯ
1. Світоглядні засади та головні напрями розвитку європейської культури ХІХ ст.
2. Класицизм, романтизм, реалізм – провідні художні течії в культурі ХІХ ст.
З. Культурна криза другої половини ХІХ ст. та пошуки шляхів виходу з неї
4. Роль інтелігенції в національно-культурному відродженні України першої половини ХІХ ст.
5. Місце Т. Г. Шевченка в українській і світовій культурах
6. Українська культура другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
7. Запитання для самоконтролю знань
8. Література
9. Ілюстрації
ТЕМА 7. КУЛЬТУРА ХХ СТОЛІТТЯ: ВИЗНАЧНІ ФЕНОМЕНИ. ХУДОЖНІ ТЕЧІЇ ТА СТИЛІ
1. Модернізм – культурний феномен ХХ ст.
2. Тоталітаризм і культура
З. Сучасна масова культура
4. Течія постмодернізму в культурі межі ХХ-ХХІ ст.
5. Український культурний Ренесанс та його загибель
6. Національне культуротворення на шляху від подолання тоталітаризму до незалежності (друга половина ХХ ст.)
7. Цілісність національного культурного простору: культура українського зарубіжжя
8. Запитання для самоконтролю знань
9. Література
10. Ілюстрації
ІІРЕДМЕТІІИЙ ПОКАЖЧИК

Залишити відповідь