Сучасна українська мова. Синтаксис

ББК81.411.4я73
С91
     Сучасна українська мова. Синтаксис : підручник / за ред. А. К. Мойсієнка. – Київ : Знання, 2013. – 238 с. – (Університетський підручник).

У підручнику висвітлено найголовніші питання синтаксису сучасної української літературної мови. Значний досвід авторів у викладанні університетського курсу сучасної української літературної мови уможливив розкриття складних категорійних понять синтаксису й типологічної системи речення як центральної синтаксичної одиниці. Спираючись на традиційні погляди, автори здійснили водночас сміливу спробу розробити нові концептуальні підходи до багатьох проблемних питань граматики, як-от: класифікація неповних та односкладних речень; статус опосередкованих означень у структурі простого речення, аналіз речень із кількома присудками, кваліфікація синтаксичних конструкцій із порівнянням, типологія вставності, перехідні явища в системі складних речень та інші. Теоретичні положення проілюстровано прикладами і схемами, що виразно унаочнюють матеріал і логіку лінгвістичного аналізу.
Для студентів філологічних факультетів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, науковців. Книга буде корисною також усім, кого цікавить сучасна українська літературна мова.

ЗМІСТ

Передмова
СИНТАКСИС
§1. Предмет і завдання синтаксису
§2. Синтаксичні відношення і зв’язки

Словосполучення
§ З. Словосполучення як мовна одиниця
§ 4. Словосполучення серед інших одиниць мови
§ 5. Підрядне словосполучення.
§ 6. Синтаксичні зв’язки в підрядних словосполученнях
§ 7. Семантико-синтаксичні відношення у підрядному слоносполученні
§ 8. Прості, складні та комбіновані словосполучення

Просте речення
§ 9. Речення як мовнаодиниця
§ 10. Основні ознаки речення
§ 11. Класифікаційні схеми речення
§ 12. Комунікативні типи речення
§ 13. Стверджувальні й заперечні речення
§ 14. Структурна схема простого речення
§ 15. Парадигма простого речення
§ 16. Поняття про члени речення
§ 17. Односкладні речення
§ 18. Неповні речення
§ 19. Підмет
§ 20. Присудок. Типи присудків
§ 21. Головний член односкладного речення
§ 22. Додаток
§ 23. Означення
§ 24. Обставина
§ 25. Нечленовані речення

Просте ускладнене речення
§ 26. Поняття ускладнення в структурі простого речення

Відокремлені члени речення
§ 27. Напівпредикативні відокремлені члени речення
§ 28. Відокремлено-уточнювальні члени речення
§ 29. Однорідні члени речення
§ 30. Вставні компоненти
§ 31. Вставлені компоненти
§ 32. Звертання

Складне речення
§ 33. Складне речення як одиниця синтаксису
§ 34. Аспекти вивчення складного речення
§ 35. Структурнасхема складного речення
§ 36. Парадигма складного речення

Типологія синтаксичних зв’язків у складному реченні
§ 37. Сурядний синтаксичний зв’язок
§ 38. Підрядний синтаксичний зв’язок
§ 39. Недиференційований синтаксичний зв’язок
§ 40. Засоби вираження семантико-синтаксичних відношень і синтаксичних зв’язків у складному реченні

Складносурядні речення
§ 41. Граматичні особливості складносурядних речень.
§ 42. Складносурядні речення відкритої і закритої структури
§ 43. Неускладнені й ускладнені складносурядні речення
§ 44. Складносурядні речення з єднальною семантикою
§ 45. Складносурядні речення із зіставно-протиставною семантикою
§ 46. Складносурядні речення з розділовою семантикою
§ 47. Складносурядні речення з градаційною семантикою

Складнопідрядні речення
§ 48. Принципи класифікації складнопідрядних речень
§ 49. Граматична природа складнопідрядних речень
§ 50. Неускладнені й ускладнені складнопідрядні речення
§ 51. Складнопідрядні речення з означальною семантикою
§ 52. Складнопідрядні речення зі з’ясувальною семантикою
Складнопідрядні речення з обставинною фоновою семантикою
§ 53. Складнопідрядні речення з просторовим значенням
§ 54. Складнопідрядні речення з часовим значенням
Складнопідрядні речення з обставинною семантикою зумовленості
§ 56. Складнопідрядні речення зі значенням причини
§ 57. Складнопідрядні речення зі значенням наслідку
§ 58. Складнопідрядні речення зі значенням мети
§ 59. Складнопідрядні речення з допустовим значенням
§ 60. Складнопідрядні речення з підрядною супровідною частиною
§61. Ускладнені складнопідрядні речення

Складні речення з недиференційованим синтаксичним зв’язком
§ 62. З історії вивчення складних безсполучникових речень
§ 63. Неускладнені й ускладнені складні речення з недиференційованим синтаксичним зв’язком
§ 64. Семантичні типи складних речень з недиференційованим синтаксичним зв’язком
§ 65. Перехідні явища в системі складних речень
§ 66. Ускладнені складні речення з різними видами синтаксичного зв’язку
Література
Про авторів

Залишити відповідь