Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту

ББК74.58
І-54
     Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту : навч. посіб. / за ред. Т. Добка, М. Головянко, О. Кайкової та ін. – Львів : Компания “Манускрипт”, 2014. – 572 с.

 

 

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА

Від патерналізму до партнерства: якість вищої освіти як спільна відповідальність і результат взаємодії університетів, суспільства і держави
Установка на якість як імператив академічної культури в новій Україні
Від якісної освіти до успішної економіки: Чому університети і бізнес потребують один одного
Роль студентської молоді у забезпеченні якості освіти

ВСТУП

Як сформувати запит суспільства на якість вищої освіти і повернути його довіру до системи забезпечення якості в Україні?
How to create in a demand for the quality of higher education and how to reestablish its trust in the quality assurance system in Ukraine?

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ

Светлана ГРИШКО
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
Мысли о необходимости развивать культуру обеспечения качества образования на постсоветском пространстве

Тарас ДОБКО
ВНЗ «Український католицький університет», м. Львів
Університет, академічна культура і забезпечення якості

ОСВІТА

Тамара РАДІВІЛОВА
Харківський національний університет радіоелектроніки
Українська система вищої освіти в європейському освітньому та науковому просторі

Екатерина МАЛЫШКИНА
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
Сравнительный анализ подходов к аккредитации специальности в Украине и в Португалии

Тамара РАДІВІЛОВА
Харківський національний університет радіоелектроніки
Аналіз та рекомендації щодо системи моніторингу якості освіти

Олена ДЖЕДЖОРА
ВНЗ «Украінський католицький університет», м. Львів
Зовнішні процедури забезпечення якості у «трикутнику знань»

Катерина МАЛИШКІНА
Харківський національний університет радіоелектроніки
Концептуальна модель забезпечення якості навчального процесу вищого навчального закладу

Марія ІВАНЧУК
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича
Система моніторингу якості освіти у вищих навчальних закладах

Ганна ВОСКОБОЙНИКОВА, Ганна КОЗОПОЛЯНСЬКА
Харківський національний університет радіоелектроніки
Як перетворити контроль діяльності викладача ВНЗ на систему забезпечення якості освітньої діяльності

Тетяна ФЕДІРЧИК
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича
Організаційно-педагогічні умови формування науково-педагогічних кадрів

Марія ІВАНЧУК, Тетяна ФЕДІРЧИК
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича
Модель системи розвитку педагогічного професіоналізму викладача в системі забезпечення якості вищої освіти

Галина ШЕПЕЛЬ
ВНЗ «Український католицький університет», м. Львів
Інтернаціоналізація як інструмент забезпечення якості освіти

Віктор ЖУКОВСЬКИЙ
ВНЗ «Український католицький університет», м. Львів
Роль студентів у забезпеченні якості вищої освіти: європейський досвід та українське застосування

Ольга КОПІЄВСЬКА
Національна академія керівних кадрів культури імистецтв, м. Киів
Забезпечення якості освіти, науки, інновацій у ВНЗ культурно-мистецького спрямування

ДОСЛІДЖЕННЯ

Марія ГОЛОВЯНКО
Харківський національний університет радіоелектроніки
Забезпечення якості науки в Україні на умовах прозорості та довіри

Анастасія ЧУПРИНА
Харківський національний університет радіоелектроніки
Основні аспекти взаємодії вищих навчальних закладів із зовнішніми зацікавленими сторонами, зокрема з працедавцями

Юрій КОРДУБА
ВНЗ «Украінський католицький університет», м. Львів
До питання взаємодії ВНЗ із ринком праці в Україні та моделі взаємодії європейських університетів із працедавцями

ІННОВАЦІЇ

Светлана ГРИШКО
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
Исследование инновационности университетов как вектора взаимодействия «университет – общественное производство»

КОНЦЕПЦІЯ

Концепція забезпечення якості вищої освіти України
(за результатами проекту Tempus «TRUST»
«Національна система забезпечення якості і взаємної довірив системі вищої освіти України»)

Залишити відповідь