Чевганова В. Я. Проектний аналіз

658(075.8)
Ч-34
Чевганова В. Я.
     Проектний аналіз : навч. посіб. / В. Я. Чевганова, В. В. Биба, А. С. Скрильник. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 258 с.

Навчальний посібник з дисципліни «Проектний аналіз» присвячено дослідженню базових принципів і методів сучасного аналізу інвестиційно-інноваційних проектів та програм, процедурі ухвалення рішення в проектному аналізі, а також можливостей здійснення проектів і програм з погляду їх маркетингового обґрунтування й технічних можливостей; екологічній інституційній й соціальній життєздатності; оцінюванню фінансових аспектів їх реалізації й економічної привабливості в цілому.
     Посібник допомагає формуванню у студентів здатності до самостійною мислення і засвоювання теоретичного га практичного матеріалу; містить основні теоретичні відомості у вигляді схем. тестових завдань, термінологічного словника, прикладів розв’язання типових завдань, літератури. Посібник відповіді: чинній типовій програмі навчальної дисципліни «Проектний аналіз».
     Матеріали, що викладені в цьому навчальному посібникові, орієнтовано на студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, економістів, фінансистів, менеджерів і аналітиків організацій. інвестиційних компаній, банків а також стане в пригоді читачам, які цікавляться проблемами аналізу проектів й ухвалення ефективних проектних рішень.

ЗМІСТ
ВСТУП
ЧАСТИНА І. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТНОГО АНАЛІЗУ
Тема 1. Предмет, зміст та структура курсу. Концепція проекту. Життєвий цикл проекту
Змістові питання вивчення теми: Предмет, цілі та завдання вивчення курсу Концепція і принципи проектного аналізу. Сутність поняття «проект». Визначення мети, ознак та класифікації проектів. Характеристика оточення проекту. Основні учасники проекту. Поняття життєвого циклу проекту Підходи до поділу проектів на фази й стадії.
1.1 Організаційно-методологічні схеми вивчення теми 1
1.2 Тестові завдання для закріплення теми та самоконтролю знань
Контрольні питання до теми
Тема 2. Інструментарій проектного аналізу
Змістові питання вивчення теми: Визначення цінності проекту. Втрати і вигоди у проектному аналізі, їх зміст й оцінка. Альтернативна вартість як ключова концепція проектного аналізу. Обчислення граничних витрат як. альтернативної вартості продукції проекту. Сутність та види грошового потоку. Здійснення аналізу проекту на основі дослідження грошовою потоку за проектом. Урахування інфляції в проектному аналізі Прийняття проектних рішень за різними сценаріями. Фактори, що впливають на вартість коштів.
2.1. Організаційно-методологічні схеми вивчення теми 2
2.2 Практичні завдання і ситуації до теми
2.3 Тестові завдання для закріплення теми та самоконтролю знань
Контрольні питання до теми
Тема 3. Критерії оцінювання інвестиційних проектів
Змістові питання вивчення теми: Принципи оцінювання ефективності проектів; критерії оцінювання ефективності, їх властивості, розрахунки, правила застосування. Порівняння проектів за допомогою різних критеріїв оцінювання. Неформальні процедури відбору та оцінювання проектів. Складові елементи груп критеріїв відбору проектів.
3.1 Організаційно-методологічні схеми вивчення теми 3
3.2 Практичні завдання і ситуації до теми
3.3 Тестові завдання для закріплення теми та самоконтролю знань
Контрольні питання до теми
Тема 4. Оцінювання проектних рішень в умовах ризику та невизначеності
Змістові питання вивчення теми: Мета і завдання аналізу проектних ризиків. Поняття та класифікація проектних ризиків. Методи аналізу й оцінювання ризиків інвестиційних проектів. Аналіз чутливості проектів Урахування ризику в процесі прийняття інвестиційних рішень. Управління проектними ризиками. Способи зменшення ризиків інвестиційною проекту.
4.1 Організаційно-методологічні схеми вивчення теми 4
4.2 Практичні завдання і ситуації до теми
4.3 Тестові завдання для закріплення теми та самоконтролю знань
Контрольні питання до теми
ЧАСТИНА ІІ. ФУНКЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРОЕКТНОГО АНАЛІЗУ
Тема 5. Маркетинговий аналіз
Змістові питання вивчення теми: Мета завдання методи та основні види маркетингового аналізу. Система маркетингової інформації. Аналіз ринкового середовища продукції проекту. Прогнозування обсягів збуту продукції проекту. Розроблення концепції маркетингу. Схема аналізу ринку продукції проекту. Розроблення плану маркетингу.
5.1. Організаційно-методологічні схеми вивчення теми 5
5.2. Практичні завдання і ситуації до теми
5.3. Індивідуальні завдання
5.4 Тестові завдання для закріплення теми та самоконтролю знань
Контрольні питання до теми
Тема 6. Технічний аналіз. Екологічний аналіз
Змістовні питання вивчення теми: Мета технічного аналізу та його місце у підготовці інвестиційного проекту. Розрахунок інвестиційних витрат на виконання проекту. Матеріально-технічне постачання ресурсів проекту. Витрати виробництва й збут продукції проекту. Мета і суть екологічного аналізу. Оцінка екологічних наслідків проекту. Загальнозастосовні методики екологічного аналізу. Потенційно можливі методики екологічного аналізу. Екологічні вимоги до розміщення об’єктів.
6.1 Організаційне-методологічні схеми вивчення теми 6
6.2. Практичні завдання та ситуації до теми
6.3. Індивідуальні завдання
6.4 Тестові завдання для закріплення теми та самоконтролю знань
Контрольні питання до теми
Тема 7 Інституційний аналіз. Соціальний аналіз
Змістові питання вивчення теми: Мета, завдання та методи інституційного аналізу. Зовнішні й внутрішні фактори, що впливають на організацію проекту. Кадрове забезпечення проекту. Організаційно-правові основи реалізації проекту. Мета, завдання і зміст соціального аналізу. Соціальне середовище проекту. Характеристика населення проекту.
7.1 Організаційно-методологічні схеми вивчення теми 7
7.2. Практичні завдання і ситуації до теми
7.3. Індивідуальні завдання
7.4 Тестові завдання для закріплення теми та самоконтролю знань
Контрольні питання до теми
Тема 8. Фінансовий та економічний аналіз інвестиційного проекту
Змістові питання вивчення теми: Мета та завдання фінансовою аналізу. Оцінка фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми. Методологічні підходи та інструментарій проведення фінансового аналізу проектів. Зміст основних фінансових документів за проектом. Джерела фінансування й розрахунок бюджету проекту. Оптимізація структури капіталу для реалізації проекту. Етапи стратегії формування інвестиційних ресурсів підприємства. Мета і завдання економічного аналізу. Оцінка економічної привабливості проекту. Визначення економічної вартості проекту. Формування фінансової й економічної паритетної ціни експорту та імпорту. Оцінка впливу проекту на економіку країни Типи побічних ефектів і їх наслідки.
8.1 Організаційно-методологічні схеми вивчення теми 8
8.2. Практичні завдання і ситуації до теми
8.3. Індивідуальнізавдання
8.4 Тестові завдання для закріплення теми та самоконтролю знань
Контрольні питання до теми
ФІНАНСОВІ ТАБЛИЦІ
ЛІТЕРАТУРА
ДОДАТКИ

Залишити відповідь