Аніловська Г. Я. Університетська освіта

ББК74.58я73
А67
Аніловська Г. Я.
     Університетська освіта : навч. посіб. / Г. Я. Аніловська, Н. С. Марушко, Л. М. Томаневич. – 3-тє вид., переробл. і допов. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 304 с. – (Вища освіта в Україні).
 

У навчальному посібнику для самостійного вивчення курсу «Університетська освіта» висвітлено сутність Болонського процесу, необхідність і принципи адаптації вищої освіти України ідо-європейського освітнього простору, кредитно-модульну систему організації навчального процесу, питання студентського самоврядування. Зручна структура посібника дає змогу легше засвоїти навчальний матеріал.
     Розраховано для студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування, а також усіх тих, хто цікавиться сучасним н проблемами вищої освіти.

ЗМІСТ
ВСТУП
Розгорнута програма курсу
Тема 1. Університетська освіта в контексті Болонського процесу
1.1.Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи. Документи Болонського процесу
1.2 Основні завдання, принципи та шляхи формування Європейського простору вищої освіти
1.3. Адаптація вищої освіти України до вимог Болонського процесу
Запитання підсумкового контролю
Навчальні завдання
ТЕМА 2. Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з вищою освітою
2.1 Концептуальні засади розвитку вищої освіти
2.2. Фундаменталізація підготовки фахівців з вищою освітою
2.3. Індивідуалізація навчальної діяльності
Запитання підсумкового контролю
Навчальні завдання
ТЕМА 3. Організація навчального процесу в університеті
3.1. Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) у ВНЗ України: умови; основні терміни, поняття та їх визначення; мета та завдання; основні принципи
3.2. Форми організації навчання
3.3. Організаційно методичне забезпечення
3.4. Контроль успішності студента
Методи та технології навчання в КМСОНП
3.6. Учасники навчальновиховного процесу
Запитання підсумкового контролю
Навчальні завдання
ТЕМА 4. Фахова підготовка у вищому навчальному закладі:
вступ до спеціальності
4.1 .Економічна освіта: стан; досягнення, проблеми розвитку
4.2.Освітньокваліфікаційна характеристика
Запитання підсумкового контролю
Навчальні завдання
ТЕМА 5. Бібліотека університету і правила користування її фондами
5.1. Бібліотека університету: поняття, завдання, структура
5.2. Фонди бібліотеки і правила користування ними
Запитання підсумкового контролю
Навчальні завдання
ТЕМА 6. Соціальнокультурна інфраструктура університету
6.1. Основні напрями діяльності університету як багатопрофільного
вищого навчального закладу
6.2. Струрноорганізаційна схема університету
Запитання підсумкового контролю
Навчальні завдання
ТЕМА 7. Студентське самоврядування як невід’ємна складова демократизації вищої школи
7.1. Студентське самоврядування в інституціях вищої освіти: суть, структура, форми роботи
7.2. Впровадження студентського самоврядування у вищих навчальних закладах
7.3. Всеукраїнська студентська рада як представницький орган студентів на державному рівні
Запитання підсумкового контролю
Навчальні завдання
ТЕМА 8. Теорія і методологія формування компетенцій
8.1. Роль компетентного підходу у сучасній вищій освіті
8.2. Класифікація, ієрархія і структура компетенцій
8.3. Методологія управління розвитком компетенцій
8.4. Концепції формування економічної компетенції
Запитання підсумкового контролю
Навчальні завдання
Програма нормативної навчальної практики
Термінологічний словник
Використана та рекомендована література
Додатки

Залишити відповідь