Петрович Й. М. Економіка і фінанси підприємства

658(075.8)
П30
Петрович Й. М.
     Економіка і фінанси підприємства : підручник / Й. М. Петрович, Л. М. Прокопишин-Рашкевич. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 406 с. – (Вища освіта в Україні).

Підручник підготовлений відповідно до вимог нормативної програми дисципліни «Економіка і фінанси підприємства». В ньому системно викладено теоретичні і прикладні питання економічної і фінансової діяльності підприємств в умовах ринкових трансформацій та жорсткої конкуренції.
     Підручник складається з теоретичної та практичної частин, які органічно доповнюють одна одну. Особлива увага звертається на висвітлення концептуальних і проблемних питань діяльності підприємства, пов’язаних з ефективним використанням ресурсів в процесі його функціонування з метою досягнення позитивних фінансових результатів. Практична частина підручника включає питання для самоконтролю, тестові завдання, ситуаційні вправи, задачі, а також повністю відповідає структурі теоретичної частини, що дозволяє читачеві закріпити поданий у підручнику матеріал.
     Призначений для студентів економічних спеціальностей, а також для студентів інших спеціальностей, які вивчають економічні дисципліни. Може бути корисним для поповнення знань спеціалістів і роботодавців, слухачів центрів перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників економічних і фінансових служб підприємств і організацій.

ЗМІСТ
Передмова
ЧАСТИНА 1. ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН
РОЗДІЛ 1. ПІДПРИЄМСТВО В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
1.1. Підприємство як суб’єкт ринку, його місце в системі ринкових відносин
1.2. Організаційно-економічні умови функціонування підприємств
1.3. Зовнішнє Середовище функціонування підприємства та його характеристика
1.4. Види підприємств та їх класифікація
1.5. Інтеграція підприємств
1.6. Розміщення підприємств
Запитання для самоконтролю
Тести для перевірки знань
Задачі
РОЗДІЛ 2. ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Зміст та основні принципи планування діяльності підприємства
2.2. Поняття планів підприємства та їх систематизація
2.3. Технологія планування діяльності підприємства
2.4. Стратегічне планування діяльності підприємства
2.5. Тактичне та оперативне планування діяльності підприємства
2.6. Оцінка якості планів підприємства
Запитання для самоконтролю
Тести для перевірки знань
Задачі
ЧАСТИНА 2. ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Загальна характеристика та методи вимірювання продукції, яку виготовляє та реалізує підприємство
3.2. Товарна політика підприємства і механізм її здійснення
3.3. Формування асортименту товарів підприємств
3.4. Життєвий цикл товару та його значення для розробки товарної політики підприємства
3.5. Розробка товарної марки та здійснення її правової охорони
Запитання для самоконтролю
Тести для перевірки знань
Задачі
РОЗДІЛ 4. ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ПІДПРИЄМСТВА
4.1. Виробнича програма в системі господарських планів підприємства
4.2. Маркетингове та інформаційне забезпечення обґрунтування виробничої програми підприємства
4.3. Чинники, що визначають обсяги виробництва та реалізації продукції підприємства
4.4. Ресурсне забезпечення виробничої програми підприємства
4.5. Оперативне виробниче планування обсягів виробництва та сезонності реалізації продукції підприємства
4.6. Резерви зростання обсягів виробництва та реалізації продукції підприємства
Запитання для самоконтролю
Тести для перевірки знань
Задачі
РОЗДІЛ 5. ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
5.1. Виробнича потужність підприємства та її види
5.2. Чинники, які впливають на величину і рівень використання виробничої потужності підприємства
5.3. Розрахунок величини виробничої потужності підприємства
5.4. Показники використання виробничої потужності підприємств
5.5. Ефективність використання виробничої потужності підприємства
Запитання для самоконтролю
Тести для перевірки знань
Задачі
ЧАСТИНА 3. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
РОЗДІЛ 6. РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА
6.1. Економічні ресурси та їх класифікація на засадах процесного підходу
6.2. Сутність та складові економічного потенціалу підприємства
6.3. Роль та місце управлінського потенціалу в забезпеченні розвитку підприємства
6.4. Чинники, які впливають на рівень використання потенціалу підприємства 6.5. Основні напрями підвищення ефективності використання потенціалу підприємства
Запитання для самоконтролю
Тести для перевірки знань
Задачі
РОЗДІЛ 7. ТРУДОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА
7.1. Трудові ресурси підприємства, їх види та характеристика
7.2. Чинники, що впливають на формування трудових ресурсів підприємства та, розрахунок його потреби у відповідних категоріях персоналу
7.3. Продуктивність праці персоналу та методи її оцінки
7.4. Чинники, що впливають на продуктивність праці персоналу та їх класифікація
7.5. Основні напрями підвищення продуктивності праці та ефективності використання трудових ресурсів підприємства
7.6. Форми і системи оплати праці та їх характеристика
7.7. Механізм регулювання оплати праці персоналу підприємств
7.8. Тарифна система, її зміст, призначення та використання на підприємстві
7.9. Форми та системи преміювання персоналу підприємства
7.10. Соціальні виплати та пільги як стимулюючий чинник продуктивності праці персоналу підприємства
7.11. Аналіз формування оптимальної чисельності персоналу підприємства та фонду оплати його праці
7.12. Штатний розпис, його призначення та порядок складання на підприємстві
7.13. Шляхи раціоналізації втрат у складі фонду оплати праці підприємства
Запитання для самоконтролю
Тести для перевірки знань
Задачі
РОЗДІЛ 8. МАЙНОВІ РЕСУРСИ (АКТИВИ) ПІДПРИЄМСТВА
8.1. Сутність активів підприємства та їх місце в системі ресурсного забезпечення його діяльності
8.2. Класифікація активів підприємства
8.3. Поняття, склад та класифікація необоротних активів підприємства
8.4. Сутність, класифікація та особливості відтворення основних засобів підприємства
8.5. Амортизація як інструмент відтворення основних засобів та джерело формування фінансових ресурсів: поняття, методи нарахування
8.6. Методичні інструменти оцінки стану, руху та ефективності використання основних засобів підприємства
8.7. Нематеріальні ресурси підприємства, їх сутність, класифікація, призначення та особливості формування і відтворення
8.8. Довгостроокові фінансові інвестиції підприємства: поняття, класифікація, методи оцінки
8.9. Оборотні активи підприємства та їх економічна сутність і класифікація
8.10. Поняття та особливості кругообороту оборотних активів підприємства
8.11. Сутність та методика оцінки виробничого, операційного та фінансовою циклів підприємства
8.12. Запаси як складова забезпечення підприємства: сутність, класифікація, види вартості та методи оцінювання вибуття
8.13. Дебіторська заборгованість підприємства як складова економічних ресурсів підприємств
8.14. Сутність і класифікація грошових активів підприємства та їх еквівалентів
8.15. Методичні інструменти аналізу активів підприємства
8.16. Обґрунтування планового обсягу активів підприємства: завдання, етапи та методи
8.17. Резерви прискорення оборотності активів підприємства
Запитання для самоконтролю
Тести для перевірки знань
Задачі
РОЗДІЛ 9. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ (КАПІТАЛ) ПІДПРИЄМСТВА
9.1. Фінансові ресурси підприємства сутність, склад, класифікація та джерела формування
9.2. Кругообіг фінансових ресурсів підприємства в процесі формування його капіталу
9.3. Капітал і його характеристика та принципи формування як складової ресурсів підприємства
9.4. Власний капітал підприємства, його сутність, структура і функції та особливості формування
9.5. Позиковий капітал підприємства та його сутність і особливості формування
9.6. Кредитування як механізм формування позикового капіталу підприємства
9.7. Особливості, форми та інструменти банківського та небанківського кредитування підприємства
9.8. Поняття структури та вартості капіталу підприємства
9.9. Методичні підходи щодо аналізу капіталу підприємства
9.10. Планування обсягу і структури капіталу підприємства
9.11. Резерви зростання капіталу
Запитання для самоконтролю
Тести для перевірки знань
Задачі
ЧАСТИНА 4. ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОСПОДАРСЬКО-ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
РОЗДІЛ 10. ПОТОЧНІ ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА ТА СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
10.1. Сутність та класифікація витрат
10.2. Показники собівартості продукції та порядок їх обчислення
10.3. Калькулювання собівартості продукції підприємства
10.4. Методи калькулювання собівартості продукції
10.5. Управління поточними витратами підприємства за системою директ-костингу
10.6. Методичні інструменти аналізу поточних витрат підприємства
10.7. Зміст та механізм дії виробничого левериджу
10.8. Методи планування поточних витрат підприємства
10.9. Кошторис витрат виробництва: поняття, склад та методика складання
10.10. Резерви зниження поточних витрат підприємства
Запитання для самоконтролю
Тести для перевірки знань
Задачі
РОЗДІЛ 11. ДОХОДИ ТА ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА
11.1. Доходи підприємства в системі економічних показників його діяльності
11.2. Класифікація доходів підприємства
11.3. Механізм формування доходів від операційної діяльності підприємства
11.4. Цінова політика підприємства як чинник формування його доходів від реалізації продукції: сутність та етапи розроблення
11.5. Характеристика ціноутворюючих чинників
11.6. Методи ціноутворення
11.7. Методичні інструменти та послідовність аналізу доходів підприємства
11.8. Планування доходів підприємства, його сутність, завдання і послідовність
11.9. Методи планування доходів підприємства: особливості та умови їх застосування
11.10. Резерви зростання доходів підприємства та їх використання
Запитання для самоконтролю
Тести для перевірки знань
Задачі
РОЗДІЛ 12. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
12. 1. Поняття, види та класифікація фінансових результатів діяльності підприємства
12.2. Місце прибутку в системі економічних показників діяльності підприємства
12.3. Сутність, функції, значення прибутку та джерела його утворення
12.4. Механізм формування чистого прибутку підприємства у взаємозв’язку з основними видами його діяльності
12.5. Показники рентабельності підприємства та чинники, що їх визначають
12.6. Методичний інструментарій обґрунтування прибутку підприємства на плановий період його діяльності
12.7. Резерви зростання прибутку підприємства та методика їх оцінки
12.8. Використання чистого прибутку підприємства
Запитання для самоконтролю
Тести для перевірки знань
Задачі
ЧАСТИНА 5. ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА СТАНУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
РОЗДІЛ 13. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ
13.1. Поняття ефекту як результату діяльності підприємства
13.2. Види ефекту
13.3. Ефективність діяльності підприємства, її сутність та характеристика
13.4. Методичні засади оцінки ефективності діяльності підприємства
13.5. Система показників оцінювання ефективності діяльності підприємства
13.6. Особливості оцінки ефективності основних видів діяльності підприємства: операційної, фінансової та інвестиційної
13.7. Оцінка ефективності інноваційних та інвестиційних проектів підприємства
13.8. Напрями підвищення ефективності діяльності підприємства
Запитання для самоконтролю
Тести для перевірки знань
Задачі
РОЗДІЛ 14. ФІНАНСОВО-МАЙНОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕТОДИ ЙОГО ОЦІНЮВАННЯ
14.1. Поняття фінансово-майнового стану підприємства, мета і завдання його дослідження
14.2. Методичні підходи до оцінки фінансово-майнового стану підприємства
14.3. Горизонтальний (трендовий) аналіз
14.4. Вертикальний (структурний)
14.5. Порівняльний (просторовий) аналіз
14.6. Аналіз фінансових коефіцієнтів (R-аналіз)
14.7. Факторний аналіз
14.8. Експрес-метод діагностики фінансово-майнового стану підприємства
14.9. Показники оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства
14.10 Показники оцінки фінансової стійкості підприємства
14.11. Показники оцінки ділової активності підприємства
14.12. Комплексне оцінювання фінансово-майнового стану підприємства
14.13. Вимоги до інтегральної оцінки фінансово-майнового стану підприємства
14.14. Інтегральна оцінка фінансово-майнового стану підприємства
14.15. Етапи здійснення інтегральної оцінки фінансово-майнового стану підприємства
Запитання для самоконтролю
Тести для перевірки знань
Задачі
ЧАСТИНА 6. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
РОЗДІЛ 15. СУЧАСНІ ТЕОРІЇ ТА МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ТРАНСФОРМАЦІЯ В ЦЬОМУ ПРОЦЕСІ
15.1. Поняття «розвиток»; його роль, місце і значення в господарській діяльності підприємства
15.2. Класифікація процесів розвитку підприємства
15.3. Еволюційна та революційна концепції розвитку підприємства
15.4. Форми та моделі розвитку підприємства
15.5. Методичний інструментарій аналізу процесів розвитку підприємства
15.6. Організаційні форми трансформації підприємств (організацій) і об’єднань та їх характеристика
15.7. Розробка і реалізація програми (бізнес-проекту) трансформації підприємств
15.8. Вітчизняний та зарубіжний досвід трансформації та реструктуризації підприємств
Запитання для самоконтролю
Тести для перевірки знань
Задачі
РОЗДІЛ 16. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО АНТИКРИЗОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
16.1. Сутність та фази розгортання кризи
16.2. Чинники, що обумовлюють виникнення кризи
16.3. Банкрутство підприємства як результат розвитку кризових явищ в його діяльності
16.4. Фінансово-економічні передумови та наслідки виникнення банкрутства
16.5. Види банкрутства підприємства
16.6. Методичні підходи до визначення ймовірності кризи на підприємстві
16.7. Банкрутство: його сутність, цілі та завдання
16.8. Процедура розгляду та прийняття рішення у справі про банкрутство
16.9. Загальна характеристика процесу ліквідації збанкрутілого суб’єкта господарювання
16.10. Оцінювання та продаж майна підприємства-банкрута
16.11. Черговість задоволення вимог кредиторів у процесі ліквідаційної процедури підприємства-банкрута
16.12. Цілі та форми санації підприємства
16.13. Характерні особливості досудової та судової санації підприємства
16.14. Зміст плану санації підприємства
16.15. Генезис формування та сучасне розуміння місця і ролі економічної безпеки підприємства в системі його управління
16.16. Система показників економічної безпеки підприємства
16.17. Методи моніторингу економічної безпеки підприємства
16.18. Механізми організації економічної безпеки підприємства
Запитання для самоконтролю
Тести для перевірки знань
Задачі
Термінологічний словник
Література

Залишити відповідь