Комаринська З. М. Історія України

ББК63.3(4Укр)я73
К63
Комаринська З. М.
     Історія України : навч. посіб. / З. М. Комаринська. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 450 с. – (Вища освіта в Україні).

Пропонований навчальний посібник відповідає сучасним вимогам викладання історії України у вищій школі. Цей посібник – своєрідний навчальний комплекс, який не лише подає історичний матеріал, текст лекцій, а також містить теми і завдання для самостійного вивчення та підготовки до семінарських занять; ставить проблемні питання, котрі мають допомогти у вивчені певної теми, не розгубитись у суперечності думок й оцінок, сприяти виробленню власного погляду.
     Навчальний посібник буде корисний студентам вищих навчальних закладів, учням ліцеїв, гімназій у вивченні вітчизняної історії, а також викладачам та вчителям історії України у їх практичній роботі.

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА
ТЕМА 1. ВСТУП ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ТА ЙОГО ДЕРЖАВНОСТІ
1.1. Вивчення історії України в контексті існування незалежної
Української держави
1.2. Наукова періодизація історії України
1.3. Географічне розташування України
1.4. Найдавніше населення на території сучасної України
1.5. Питання походження та прабатьківщини слов’ян в історичній науці
Загальні висновки
Ключові терміни і поняття
Вправи і тести
Історичні джерела до теми
Самостійна робота
Запитання для самоконтролю
Семінарське заняття
Проблемні питання для обговорення
Теми рефератів, доповідей, повідомлень
Рекомендована література
ТЕМА 2. ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ.
КИЇВСЬКА РУСЬ. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА
2.1. Розселення східних слов`ян. Початок української державності
2.2. Розквіт України-Русі у Х – ХІ
2.3. Криза державності України-Русі, їі причини та наслідки розпаду.
Історичне значення Київської Русі
2.4. Зміцнення удільних князівств. Розквіт могутності Галицьке-Волинської держави
2.5. Занепад та історичне значення Галицько-Волинського князівства
для розвитку і зміцнення української нації та її державницьких традицій
Загальні висновки
В цей час у світі
Ключові терміни і поняття
Вправи і тести
Історичні джерела до теми
Самостійна робота
Семінарське заняття
Проблемні питання для обговорення
Теми рефератів, доповідей, повідомлень
Рекомендована література
ТЕМА 3. ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКА ДОБА УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ.
ВИНИКНЕННЯ КОЗАЦТВА
3.1. Захоплення Галичини Польщею. Політичний статус
Галицьких земель у 1349 – 1434 рр.
3.2. Українські землі у складі Великого князівства Литовського
3.3. Політичні унії Литви та Польщі та їх вплив на подальшу
долю українського народу
3.4. Виникнення українського козацтва
Загальні висновки
В цей час у світі
Ключові терміни і поняття
Вправи і тести
Історичні джерела до теми
Самостійна робота
Запитання для самоконтролю
Семінарське заняття
Проблемні питання для обговорення
Теми рефератів, доповідей, повідомлень
Рекомендована література
ТЕМА 4. КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКА ДЕРЖАВА ТА ЇЇ
ВІДНОСИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ СВІТОМ (1648 р.- кін. ХVІІІ ст.)
4.1. Козаччина. Національно-Визвольна боротьба українського
народу (1648 – кін. ХVІІ ст.)
4.1.1. Причини та початок національно-визвольного руху
4.1.2. Хмельниччина (1648 – 1657 рр.)
4.1.3. Переяславська рада та Березневі статті. Результати
Великого повстання
4.1.4. Громадянська війна та поділ козацької України на
два гетьманства
4.2. Козацько-гетьманська держава (кін. ХVІІ – ХVІІІ ст.)
4.2.1. Іван Мазепа і визвольні змагання українського народу
4.2.2. Перша українська політична еміграція (поч. ХVІІІ ст.)
4.2.3. Ліквідація царизмом української державності.
“Українська політика” Петра І і Катерини ІІ
4.2.4. Становище Правобережної України та Галичини у ХVІІІ ст.
4.2.5. Культурний розвиток України ХV – ХVІІІ ст.
Загальні висновки
В цей час у світі
Ключові терміни і поняття
Вправи і тести
Історичні джерела до теми
Самостійна робота
Запитання для самоконтролю
Семінарське заняття
Проблемні питання для обговорення
Теми рефератів. доповідей, повідомлень
Рекомендована література
ТЕМА 5. УКРАЇНА У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ
ІМПЕРІЇ (кін. ХVІІІ – поч. ХХ ст.)
5.1. Українські землі у складі Російської імперії у кін. ХVІІІ – ХІХ ст.
5.1.1. Становище в Україні після ліквідації автономії
5.1.2. Початки національно-визвольного руху в Україні
у другій пол. ХІХ ст.
5.1.3. Діяльність Кирило-Мефодіївського братства
5.1.4. Громадянський рух у 50 – 70-ті рр. ХІХ ст.
5.1.5. Реформи в Російській імперії 60 – 70-х рр. ХІХ ст. та їх
поширення в Україні
5.2. Західноукраїнські землі у складі Австрійської держави у
кінці ХVІІІ – І пол. ХІХ ст.
5.2.1. Входження Галичини до складу Австрії. Територія і населення.
Суспільний устрій
5.2.2. Реформи в Австрійській імперії та їх поширення у Галичині
5.2.3. Початки українського національного відродження
у Східній Галичині
5.3. Українські землі у другій пол. ХІХ – поч. ХХ ст.
5.3.1. Зростання національно-політичної свідомості населення
українських земель у другій пол. ХІХ – поч. ХХ ст.
5.3.2. Соціально-економічне становище українських земель
5.3.3. Розвиток української культури
5.3.4. Українські землі напередодні та в роки Першої світової війни
Загальні висновки
В цей час у світі
Ключові терміни і поняття
Вправи і тести
Історичні джерела до теми
Самостійна робота
Запитання для самоконтролю
Семінарське заняття
Проблемні питання для обговорення
Теми рефератів, доповідей, повідомлень
Рекомендована література
ТЕМА 6. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНІ ЗМАГАННЯ УКРАЇНСЬКОГО
НАРОДУ (1917 – 1921 рр.). ВІДНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНИ
6.1. Демократизація суспільно-політичного життя в Україні після
Лютневої революції. Виникнення та діяльність української
Центральної Ради
6.2. Українська держава гетьмана П. Скоропадського
6.3. Національно-державницький рух на західноукраїнських землях.
ЗУНР, її внутрішня та зовнішня політика
6.4. Відновлення УНР. Директорія
6.5. Підсумки, здобутки та уроки визвольних змагань українського
народу у 1917 – 1921 рр.
В цей час у світі
Ключові терміни і поняття
Вправи і тести
Історичні джерела до теми
Самостійна робота
Запитання для самоконтролю
Семінарське заняття
Проблемні питання для обговорення
Теми рефератів, доповідей, повідомлень
Рекомендована література
ТЕМА 7. МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО
НАРОДУ (1921 – 1939 рр.)
7.1. Становище в Україні у 20 – поч. 30-х рр. ХХ
7.1.1. Україна в умовах непу
7.1.2. Українізація: причини та наслідки
7.1.3. Процес створення СРСР та участь України у ньому
7.1.4. Наступ тоталітарної системи на український народ
(індустріалізація, колективізація, голодомор 1932-1933 рр., “культурна революція”)
7.2. Західноукраїнські землі між двома світовими війиами
7.2.1. Українські землі під владою Польщі
7.2.2. Українські землі під владою Румунії
7.2.3. Українські землі під владою Чехо-Словаччини. Карпатська
Україна – продовження боротьби за українську державність
Загальні висновки
В цей час у світі
Ключові терміни і поняття
Вправи і тести
Історичні джерела до теми
Самостійна робота
Запитання для самоконтролю
Семінарське заняття
Проблемні питання для обговорення
Теми рефератів, доповідей, повідомлень
Рекомендована література
ТЕМА 8. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945 рр.)
8.1. Початок Другої світової війни
8.1.1. Західна Україна і політичні інтереси СРСР і нацистської
Німеччини. Пакт про ненапад Ріббентропа-Молотова
8.1.2. Початок Другої світової війни і доля західноукраїнських земель
8.1.3. Акт проголошення відновлення Української держави (30 червня 1941)
8.2. Рух опору в роки Другої світової війни. Визволення України
8.2.1. Розчленування України та встановлення німецького “нового порядку”
8.2.2. Рух опору в роки Другої світової війни
8.2.3. Визволення України від іноземних окупантів
8.2.4. Підсумки, уроки та історичне значення Другої світової війни
Загальні висновки
В цей час у світі
Ключові терміни і поняття
Вправи і тести
Історичні джерела до теми
Самостійна робота
Запитання для самоконтролю
Семінарське заняття
Проблемні питання для обговорення
Теми рефератів, доповідей, повідомлень
Рекомендована література
ТЕМА 9. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНПМІЧНИЙ
ТА КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ ВІД ДРУГОЇ
ПОЛОВИНИ 40-х до кін. 80-х рр. ХХ ст.
9.1. Україна у першому повоєнному десятиріччі
9.1.1. Зміни після закінчення Другої світової війни на території
України. Міжнародне становище УРСР
9.1.2. Відбудова та відновлення народного господарства України
9.1.3. Західноукраїнські землі у 1945-1953 рр.
9.1.4. Здобутки і проблеми у розвитку культури
9.2. Лібералізація суспільно-політичного життя у середині 1950-х-1960-х років. “Відлига” (1953-1964рр.)
9.2.1. Реформаторська діяльність М. Хрущова (1953-1964 рр.)
9.2.2. Рух “шестидесятників”
9.2.3. Зародження дисидентства
9.3. Україна в період наростання кризових явищ (друга пол. 60-х перша пол. 80-х років ХХ ст.). Зростання політичної активності суспільства
9.3.1. Наростання консервативних тенденцій в політичній і суспільній сферах. “Застій” (“Стабілізація”)
9.3.2. Політика П. Шелеста і В. Щербицького в Українській РСР
93.3. Діяльність Української Гельсінської групи (спілки)
9.3.4. Україна і процес перебудови в СРСР (квітень 1985 р. серпень 1991 р.). Зростання політичної активності суспільства
Загальні висновки
В цей час у світі
Ключові терміни і поняття
Вправи і тести
Історичні джерела до теми
Самостійна робота
Запитання для самоконтролю
Семінарське заняття
Проблемні питання для обговорення
Теми рефератів, доповідей, повідомлень
Рекомендована література
ТЕМА 10. НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ.
РОЗГОРТАННЯ ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ
10.1. Зростання суспільно-політичного руху в Україні. Початковий
етап державотворення
10.2. Формування Збройних Сил незалежної України
10.3. Запровадження державних атрибутів
10.4. Реорганізація органів влади
Загальні висновки
В цей час у світі
Ключові терміни і поняття
Вправи і тести
Історичні джерела до теми
ТЕМА 11. УТВЕРДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ
11.1. Внутрішня політика України (1994-2010 рр.)
11.2. Економічний розвиток України за період 1991-2010 рр.
Діяльність урядів незалежної України
11.3. Дипломатичне визнання і зовнішня політика України (1991-2010 рр.)
11.4. Духовний розвиток України
11.5. Українці за кордоном. Українська діаспора
Загальні висновки
В цей час у світі
Ключові терміни і поняття
Вправи і тести
Історичні джерела до теми
Самостійна робота
Запитання для самоконтролю
Семінарське заняття
Проблемні питання для обговорення
Теми рефератів. доповідей, повідомлень
Рекомендована література
ХРОНОГРАФ (ОСНОВНІ ПОДІЇ ТА ФАКТИ В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ)
ТИПОВІ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ І ТЕСТИ
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Залишити відповідь