Гродзинський М. Д. Ландшафтна екологія

50(075.8)
Г86
Гродзинський М. Д.
     Ландшафтна екологія / М. Д. Гродзинський. – Київ : Знання, 2014. – 550 с. – (Університетський підручник).

У підручнику викладено теоретико-методологічні засади ландшафтної екології як науки, що вивчає ландшафт з позицій “суб’єкт-об’єктних” відносин. Приділено увагу основним проблемам сучасної ландшафтної екології: вивченню територіальної й вертикальної гетерогенності простору, масштабів прояву ландшафту, його холістичності, динамічності, стійкості, структуроформувальним відношенням між місцями ландшафту та типами його територіальних структур, ландшафтним межам, екотонам і градієнтам, класифікації та ординації ландшафту і його місць, питанням методології менеджменту та планування ландшафтів.
     Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліни “Ландшафтна екологія”, “Ландшафтознавство”, “Ландшафтне планування”. Він стане також у пригоді викладачам, науковцям, аспірантам та фахівцям проектних установ, діяльність яких пов’язана з вивченням, охороною і проектуванням ландшафтів.

ЗМІСТ
Передмова
Розділ1. ВИХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ ЛАНДШАФТНОЇ ЕКОЛОГІЇ
1.1. Поняття ландшафту
1.1.1.Місце поняття ландшафту в культурі
1.1.2. Інтерпретації ландшафту
1.1.3. Ландшафт як загальне поняття
1.1.4. Загальні властивості й атрибути ландшафту
1.1.5. Суб’єкти ландшафту
1.2.Зміст ландшафтної екології
1.2.1.Об’єкт і предметне поле ландшафтної екології
1.2.2.Визначення ландшафтної екології
1.2.3. Просторово-часові рамки предметів ландшафтної екології, її структура
1.2.4. Ландшафтознавство й екологія в ландшафтній екології
1.2.5. “Ландшафтність” і ландшафтно-екологічний підхід
1.3. Історія й географія ландшафтної екології
1.3.1. Історія розвитку ландшафтної екології
1.3.2. Географія ландшафтної екології, її наукові школи
1.3.3. Ландшафтна екологія в Україні
Контрольні запитання і завдання
Теми рефератів
Розділ 2.ТОПІЧНА ЛАНДШАФТНА ЕКОЛОГІЯ
2.1. Поняття місця ландшафту
2.1.1. Вихідні положення
2.1.2. Топи і плями ландшафту
2.1.3. Вертикальні структури місця
2.1.4. Вертикальні межі місця
2.2. Аналізи місцеположень
2.2.1. Особливі місця ландшафту
2.2.2. Типи місцеположень
2.2.3. Класифікація місцеположень
2.3. Значення місць ландшафту
2.3.1. Поняття значення й цінності місця ландшафту
2.3.2. Класифікація значень місць ландшафту
2.3.3.Антропоцентричні та соціальні значення
2.3.4. Біоекологічні значення
2.4. Фактори, амплітуди та ніші місць ландшафту
2.4.1. Фактори ландшафту
2.4.2. Багатовимірні простори ландшафту
2.4.3. Факторні амплітуди ландшафту
2.4.4.Ніші ландшафту
2.4.5. Перекривання ніш і гільдії ландшафтів
2.5. Класифікація та ординація місць ландшафту
2.5.1. Класифікаційна проблема в ландшафтній екології
2.5.2. Класифікація місць ландшафтів
2.5.3. Ординація місць ландшафтів
2.5.4. Класифікація й ординація на основі теорії нечітких множин
Контрольні запитання і завдання
Теми рефератів
Розділ 3. ХОРИЧНА ЛАНДШАФТНА ЕКОЛОГІЯ
3.1. Вихідні положення
3.1.1. Проблема масштабу в ландшафтній екології
3.1.2. Проблема “просторова структура – процес”
3.1.З. Структуроформувальні відношення і процеси
3.1.4. Територіальні конфігурації ландшафту
3.1.5. Територіальні структури ландшафту
3.1.6. Кількісні показники територіальних структур ландшафту
3.2. Міжсубстанційні відношення і територіальні структури ландшафту
3.2.1. Територіальні відношення субстанцій ландшафту
3.2.2. Природні субстанційні мозаїки
3.2.3. Плямисті субстанційні структури
3.2.4. Структури контрасту
3.3. Біотичні просторові відношення і територіальні структури ландшафту
3.3.1. Біотичні структуроформувальні відношення
3.3.2. Біотичні плями і плямисті структури ландшафту
3.3.3. Екологічні коридори та біотично-мережеві структури ландшафту
3.3.4. Зв’язність біотичних ЛТС
3.4. Площинні абіотичні потоки і структури
З.4.1.Абіотичні площинні потоки в ландшафті
3.4.2. Катени і катенарні структури
3.4.3. Позиційно-динамічна структура ландшафту
3.4.4. Нуклеарні структури ландшафту
3.5. Лінійні абіотичні потоки і територіальні структури ландшафту
3.5.1. Лінійні потоки в ландшафті
3.5.2. Парагенетичні структури ландшафту
3.5.3. Басейнова структура ландшафту
3.6. Соціофункціональні структури ландшафту
3.6.1. Структури угідь
3.6.2.Антропогенні ландшафти.
3.6.3. Синтетичні природно-господарські структури
3.7.Ландшафтні межі та екотони
3.7.1. Ландшафтні межі
3.7.2. Екотони
3.7.3. Функції ландшафтних меж та екотонів
3.8. Континуалістські уявлення
3.8.1. Концепція континууму в ландшафтній екології
3.8.2. Ландшафтні градієнти
3.8.3. Концепція поля в ландшафтній екології
Контрольні запитання і завдання
Теми рефератів
Розділ 4. ДИНАМІЧНА ЛАНДШАФТНА ЕКОЛОГІЯ
4.1. Вихідні положення
4.1.1. Зміст динамічної ландшафтної екології
4.1.2. Основні поняття і терміни
4.1.3. Характерний час і часові масштаби ландшафту
4.2. Процесна (функціональна) динаміка
4.2.1. Елементарні ландшафтні процеси
4.2.2. Взаємодія процесів у ландшафтні
4.2.3. Структури процесів
4.3. Етологічна динаміка
4.3.1. Поняття стану ландшафту
4.3.2. Добова і сезонна динаміка ландшафту
4.3.3. Головні риси багаторічної динаміки. Флуктуації ландшафту
4.3.4. Сукцесія ландшафту
4.4. Хорична (територіальна) динаміка
4.4.1. Зміст хоричної динаміки
4.4.2. Динаміка ландшафтних меж
4.4.3. Динаміка форми ландшафтних контурів
4.4.4. Фрагментація ландшафту
4.5. Еволюція ландшафтів
4.5.1. Традиційні уявлення
4.5.2. Концепція інваріанта
4.5.3. Еволюція як самоорганізація
4.6. Збурення й навантаження
4.6.1. Збурення ландшафтів
4.6.2. Антропогенні навантаження на ландшафти
4.6.3. Антропогенна трансформованість ландшафтів
4.7. Стійкістъ ландшафтів
4.7.1. Форми стійкості ландшафтів.
4.7.2. Ознаки порушення стійкості
4.7.3. Оцінювання стійкості ландшафтів
4.8. Прогнозування змін ландшафту
4.8. 1. Зміст і масштаби ландшафтно-екологічного прогнозування
4.8.2. Прогнозування змін станів ландшафту
4.8.3. Прогнозування наслідків змін ландшафтів
Контрольні запитання і завдання
Теми рефератів
Розділ 5. ПРИКЛАДНА ЛАНДШАФТНА ЕКОЛОГІЯ
5.1. Вихідні положення
5.1.1. Зміст прикладної ландшафтної екології
5.1.2. Основні сфери застосування прикладної ландшафтної екології
5.1.3. Масштаби прикладних досліджень ландшафту
5.2. Ландшафт як об’єкт прикладних досліджень
5.2. 1. Територіальний вимір прикладних досліджень ландшафту
5.2.2. Суб’єкти ландшафту при його прикладному дослідженні ландшафту
5.2.3. Функції й потенціали ландшафту
5.2.4. Конфлікти та екоситуації
5.2.5. Невизначеність
5.2.6. Концепція культурного ландшафту в контексті прикладної ландшафтної екології
5.3. Індикатори, критерії та оцінки стану ландшафту
5.3.1. Поняття індикатору та критерію в прикладній ландшафтній екології
5.3.2. Критерії оптимальних, нормальних і допустимих станів ландшафту
5.3.3. Оцінювання станів ландшафту
5.4. Аналіз ризиків
5.4.1. Поняття ризику в ландшафтній екології
5.4.2. Оцінювання ризиків
5.4.3. Аналіз ризику
5.5. Норми і пріоритети
5.5.1. Норми й нормування у прикладній ландшафтній екології
5.5.2. Методи нормування антропогенних навантажень
5.5.3. Ландшафтно-екологічні пріоритети
Контрольні запитання і завдання
Теми рефератів
Список рекомендованої літератури

Залишити відповідь