Власюк Н. І. Фінансовий аналіз

658(075.8)
В58
Власюк Н. І.
Фінансовий аналіз : навч. посіб. / Н. І. Власюк. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 328 с. – (Вища освіта в Україні).

Навчальний посібник з курсу “Фінансовий аналіз” підготовлений відповідно до навчальної програми курсу. Структура посібника включає тексти лекцій, навчальні та тестові завдання. перелік питань для самоконтролю, питання для самостійного опрацювання, літературу та глосарій. Крім того, посібник містить систему поточного та підсумкового контролю і оцінювання знань студентів з урахуванням вимог Болонської декларації за шкалою ECTS.
Посібник розрахований на студентів спеціальності “Фінанси” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”.

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА
ТЕМА 1. ЗНАЧЕННЯ І ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ
1.1. Етапи розвитку,місце і роль фінансового аналізу в управлінні підприємством
1.2. Предмет, об’єкти та основні завдання фінансового аналізу
1.3. Види, системи та основні принципи проведення аналітичних досліджень
Контрольні запитання
Питання для самостійного вивчення
Практичні навчальні
Тестові завдання
Література
ТЕМА 2. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ
2.1. Суть інформаційного забезпечення фінансового аналізу
2.2. Фінансова звітність як основа інформаційного забезпечення аналітичних досліджень
2.3. Основні етапи організації фінансового аналізу на підприємстві
Контрольні запитання
Питання для самостійного вивчення
Практичні навчальні завдання
Тестові завдання
Література
ТЕМА 3. АНАЛІЗ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Аналіз динаміки та структури майна підприємства
3.2. Характеристика економічного потенціалу підприємства
3.3. Показники оцінки майнового стану підприємства
Контрольні запитання
Питання для самостійного вивчення
Практичні навчальні завдання
Тестові завдання
Література
ТЕМА 4. АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ
4.1. Суть та склад оборотних активів
4.2. Методика аналізу оборотних активів
4.3. Аналіз показників ефективності використання оборотних активів
Контрольні запитання
Питання для самостійного вивчення
Практичні навчальні завдання
Тестові завдання
Література
ТЕМА 5. АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
5.1. Сутність та значення аналізу капіталу підприємства
5.2. Аналіз власного капіталу підприємства
5.3. Аналіз залученого капіталу підприємства
5.4. Аналіз ефективності використання капіталу підприємства
Контрольні запитання
Питання для самостійного вивчення
Практичні навчальні завдання
Тестові завдання
Література
ТЕМА 6. АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ
6.1. Поняття грошового потоку та його значення для забезпечення діяльності підприємства
6.2. Методика аналізу грошових потоків
6.3. Система коефіцієнтів для оцінки грошових потоків підприємств
Контрольні запитання
Питання для самостійного вивчення
Практичні навчальні завдання
Тестові завдання
Література
ТЕМА 7. АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ І ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
7.1. Суть ліквідності і платоспроможності
7.2. Основні показники для оцінки ліквідності підприємств
7.3. Ознаки платоспроможності підприємств
Контрольні запитання
Питання для самостійного вивчення
Практичні навчальні завдання
Тестові завдання
Література
ТЕМА 8. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
8.1. Суть та значення фінансової стійкості підприємства
8.2. Оцінка фінансової стійкості підприємства
8.3. Аналіз запасу фінансової стійкості підприємства
8.4. Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства за показниками фінансової стійкості
Контрольні запитання
Питання для самостійного вивчення
Практичні навчальні завдання
Тестові завдання
Література
ТЕМА 9. АНАЛІЗ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
9.1. Сутність кредитоспроможності та необхідність її оцінювання
9.2. Критерії кредитоспроможності підприємств
9.3. Аналіз доцільності залучення кредитів банку
9.4. Методика оцінки кредитоспроможності позичальника
Контрольні запитання
Питання для самостійного вивчення
Практичні навчальні завдання
Тестові завдання
Література
ТЕМА 10. АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТ ИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
10.1. Суть ділової активності та ії оцінка
10.2. Характеристика показників ділової активності підприємств
10.3. Аналіз дебіторсько-кредиторської заборгованості
10.4. Оцінка стійкості економічного зростання підприємства
Контрольні запитання
Питання для самостійного вивчення
Практичні навчальні завдання
Тестові завдання
Література
ТЕМА 11. АНАЛІЗ ПРИБУТКОВОСТІ ТА, РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
11.1. Значення та інформаційне забезпечення аналізу прибутку підприємства
11.2. Аналіз валового, операційного та чистого видів прибутку
11.3. Аналіз розподілу прибутку та резервів його зростання
11.4. Оцінка рентабельності підприємства
Контрольні запитання
Питання для самостійного вивчення
Практичні навчальні завдання
Тестові завдання
Література
ТЕМА 12. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
12.1. Суть інвестицій та їхня класифікація
12.2. Оцінка ефективності інвестиційних проектів
12.3. Аналіз фінансових інвестицій
Контрольні запитання
Питання для самостійного вивчення
Практичні навчальні завдання
Тестові завдання
Література
ТЕМА l3. КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ
13.1. Суть комплексного фінансового аналізу та його завдання
13.2. Організація проведення комплексного фінансового аналізу на підприємстві
13.3. Рейтингова оцінка фінансового стану підприємств
Контрольні запитання
Питання для самостійного вивчення
Практичні навчальні завдання
Тестові завдання
Література
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
ДОДАТКИ

Залишити відповідь