Мацелюх Н. П. Історія економіки та економічної думки

ББК65.02я73
М36
Мацелюх Н. П.
Історія економіки та економічної думки. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка : навч. посіб. для самост. підготовки до курсових екзаменів та комплексного держ. екзамену з екон. теорії / Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 382 с.

Навчальний посібник підготовлений згідно з вимогами Державною стандарту підготовки бакалавра за напрямом “Економіка і підприємство”. програми державного екзамену з економічної теорії.
Розрахований на студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей для їх самостійної підготовки до курсових екзаменів та комплексного державного екзамену з економічної теорії. У посібник включено: логічно-тезовий виклад питань з навчальних дисциплін “Історія економіки та економічної думки”, “Політична економія”, “Мікроекономіка”, “Макроекономіка”; тренінг для закріплення та самоперевірки отриманих знань, який включає завдання щодо аналізу основних показників економічного розвитку України, тести; список рекомендованої літератури.
Навчальний посібник буде корисним не тільки студентам-бакалаврам, а й аспірантам, науково-педагогічним працівникам, які викладають дисципліни теоретичного блоку економічної науки всім хто цікавиться економічною теорією.

ЗМІСТ
Передмова
Частина 1. Логічно-тезовий виклад питань, які можуть бути включені до екзаменаційних білетів курсових екзаменів та комплексного державного екзамену з економічної теорії
Розділ 1. Логічно-тезовий виклад питань з навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
1. «Історії економіки та економічної думки» як навчальна дисципліна
2. Загальна характеристика господарства первісного суспільства
3. Економіка та економічна думка країн Стародавнього Сходу:
загальна характеристика
4. Соціально-економічний розвиток та економічна думка країн античного світу: загальна характеристика
5. Загальна характеристика економіки та економічної думки Середньовіччя
6. Історичне значення меркантилізму.
7. Зародження економічної науки
8. Економічне вчення фізіократів
9. Економічна думка в Україні (ХVІІ-ХVІІІ ст.).
10. Адам Сміт – творець економічної науки
11. Загальна характеристика економіки та економічних теорій індустріальної епохи
12. Економічна думка в Україні (ХІХ-початок ХХ ст.).
13.Економічна теорія марксизму
І4.«Маржинальна революція» в економічній теорії.
15. Теоретичні надбання економічного вчення Альфреда Маршалла
16. Основні передпосилки неокласичної економічної теорії
17.«Кейнсіанська революція» в економічній теорії
18. Теорія «змішаної економіки»
19. Монетаризм: особливості теоретичних засад.
20. Інституціоналізм: теоретичні основи, риси, етапи розвитку
21.Неоінсгитуціоналізм:особливості методології
22.Економічна теорія прав власності.
23.Теорія трансакційних витрат.
24.Теорема Рональда Коуза
25.Теорія «економіки пропозиції»
26. Джеймс Б’юкенен: теорія суспільного вибору
27. Дуглас Норт – засновник нової економічної історії (кліометрики).
28.Теорія людського капіталу
29. Тенденції синтезу основних напрямів світової економічної думки
30. Сучасна структуризація економічної науки
Розділ 2. Логічно-тезовий виклад питань з навчальної дисципліни «Політична економія»
1.3ароджсння і розвиток політичної економії
2.Предмет політичної економії
3. Економічні категорії: сутність, система
4. Економічні закони: сутність, класифікація, пізнання і використання
5.Мсюди політичної економії
6. Суспільне виробництво: зміст, структура
7. Економічні ресурси і фактори суспільного виробництва
8. Мета виробництва та межа виробничих можливостей
9. Натуральна і товарна форми організації суспільного виробництва
10. Сукупний продукт як результат економічної діяльності суспільства
11.Ефективнісгь суспільного виробництва: сутність, показники.
12. Економічні потреби: сутність, структура
13. Економічні інтереси: сутність, структура, зв’язок з потребами, споживанням і виробництвом
14. Сутність, зміст та структура категорії «економічна система»
15.Класифікація (типологізація) економічних систем
16. Сутність, ознаки, національні особливості змішаної економічної системи
17. Відносини власності в економічній системі суспільства
18. Економічний зміст інтелектуальної власності
19. Місце і роль людини в економічній системі
20.Грошовий обіг і його закони
21.Капітал як соціально-економічна категорія
22. Людський капітал як соціально-економічна категорія
23.Торговий капітал і торговий прибуток
24. Позичковий капітал і позичковий відсоток
25.Акціонерний капітал: сутність, структура, функції
26. Сутність, функції та закони ринку.
27. Сутність, функції та основні елементи інфраструктури ринку
28.Домогосподарства як суб’єкти ринкової економіки
29. Сутність, функції та види підприємництва в ринковій економіці
30. Підприємства як суб’єкти ринкових відносин
31.Капіта промислового підприємства і його рух
32. Прибуток підприємства, його розподіл та використання
33. Сутність та структура інтелектуального капіталу підприємства
34. Фінансовий капітал: сутність, механізми формування.
35. Особливості функціонування капіталу в сільському господарстві. 3емельна рента
36. Кредит як форма руху позичкового капіталу
37. Сутність, види, типи та форми суспільного відтворення
39. Сутність, етапи формування, структура та тенденції розвитку світового господарства
40. Міжнародний поділ праці: сутність, форми прояву та розвитку
41. Інтернаціоналізація виробництва як всеохоплююча тенденція розвитку сучасного світового господарства
42. Міжнародна економічна інтеграція: сутність, етапи розвитку, рівні, форми, типи
43. Світова торгівля як форма міжнародних економічних і відносин
44. Сутність, функції та форми міжнародного руху капіталів
45.Міжнародна міграція робочої сили
46.Міжнародні валютні відносини
47. Сучасний світовий ринок: сутність, функції, особливості
48. Економічна глобалізація: етапи, зміст, рушійні сили, суперечності
49. Глобальні проблеми: сутність, причини виникнення, класифікація, економічні аспекти, можливості та способи розв’язання
50. Глобалізаційні процеси та їх вплив на соціально-економічний розвиток України
Розділ 3. Логічно-тезовий виклад питань з навчальної дисципліни «Мікроекономіка»
1. Становлення і розвиток мікроекономічної теорії
2. Методи мікроекономічного аналізу
3. Закон спадної граничної корисності. Перший закон Г. Госсена
4.Крива байдужості
5. Бюджетне обмеження споживача
6. Вплив зміни доходу та цін на бюджетне обмеження споживача
7. Рівновага споживача
8. Ринковий попит. Закон попиту
9. Ціна як економічна категорія
10. Вплив на попит нецінових факторів
11.Ринкова пропозиція. Закон пропозиції
12. Ринкова рівновага попиту і пропозиції
13.Види еластичності попиту за ціною
14. Види еластичності пропозиції за ціною
15. Мікроекономічна модель підприємства
16. Постійні, змінні та загальні (валові) витрати підприємства
17. Граничні витрати підприємства
18. Середні витрати підприємства
19. Розподіл і використання прибутку підприємства
20. Ціноутворення на ринку досконалої конкуренції
21. Ціноутворення в умовах монополії
22. Ціноутворення на олігополістичному ринку
23.Ціноутворення на ринку монополітичної конкуренції
24. Ціноутворення на ринках факторів виробництва
25. Ціноутворення на ринку праці: визначення заробітної плати
26. Розподіл податку при еластичному та нееластичному попиті
27. Вплив на ціну непрямих податків
Розділ 4. Логічно-тезовий виклад питань з навчальної дисципліни «Макроекономіка»
1. Становлення, розвиток та сучасний стан макроекономічної науки
2. Методи макроекономічних досліджень
3.Макроекономічні показники в системі національних рахунків
4. Двосекторна модель кругообігу продуктів і доходів
5. Заощадження, інвестиції та фінансові ринки в моделі кругообігу
6. Модель кругообігу для відкритої економіки
7.Сукупний попит.
8. Нецінові фактори сукупного попиту
9. Сукупна пропозиція
10. «Кейнсіанський хрест»
11. Процес інфлювання і дефлювання
12. Інфляційна спіраль
13. Схильність до споживання та схильність до заощадження
14. Модель грошового ринку та його рівновага
15. Модель інвестиційного попиту
16. Моделі економічного зростання
17.Пропозиція робочої сили
18. Вплив мінімальної заробітної плати на рівень зайнятості та безробіття
19. Крива Лоренца
20. Чотирифазова модель ділового циклу
21. Сучасні економічні (промислові) цикли.
22. Механізм дії автоматичних стабілізаторів економіки
23.Пропорційне, прогресивне і комбіноване оподаткування
24. Крива А. Лаффера
25.Наслідки введення ввізного мита
26. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування
27. Зайнятість населення: форми та структура
28. Причини, форми та наслідки безробіття
29. Функції і роль держави у змішаній економіці
30. Форми і методи державного регулювання змішаної економіки
Розділ 5. Список рекомендованої літератури
Підручники, навчальні посібники
Наукові праці.
Частина ІІ. Тренінг для закріплення та самоперевірки отриманих знань
Розділ 1 . Таблиці динаміки основних показників економічного розвитку України та завдання що до їх аналізу
Таблиця 1. Динаміка валового внутрішнього продукту України (2005-2012рр.)
Таблиця 2. Динаміка обсягу реалізованої промислової продукції
(Україна: 2005-2012рр.)
Таблиця 3. Динаміка обсягу продукції сільського господарства
(Україна: 2005-2012 рр.)
Таблиця 4. Динаміка освоєння капітальних інвестицій (2005-2012 рр.).
Таблиця 5. Динаміка загального обсягу роздрібного товарообороту в Україні (2005-2012 рр.)
Таблиця 6. Динаміка індексу споживчих цін в Україні (2005-2012 рр.)
Таблиця 7. Динаміка індексу цін виробників промислової продукції в Україні (2005-2012 рр.)
Таблиця 8. Динаміка зайнятості та безробіття в Україні (2005-2012рр.)
Таблиця 9. Динаміка доходів, витрат та заощаджень населення в Україні (2005-2012рр.)
Таблиця 10. Динаміка заробітної плати в Україні (2007-2012 рр.)
Таблиця 11. Динаміка доходів та видатків Державного бюджету України (2007-2012 рр.)
Таблиця 12. Динаміка доходів та видатків Державного бюджету України у % до ВВП (2005-2012 рр.)
Таблиця 1З. Динаміка доходів та видатків Зведеного бюджету України (2005-2012рр.)
Таблиця 14. Динаміка доходів та видатків Зведеного бюджету України у % до ВВП (2005-2012 рр.)
Таблиця 15. Сальдо поточного рахунку платіжного балансу (Україна: 2005-2012 рр.)
Таблиця 16. Динаміка експорту товарів та послуг (Україна 2005-
2012рр.)
Таблиця І7. Динаміка імпорту товарів та послуг (Україна: 2005- 2012рр.).
Таблиця 18. Динаміка експорту та імпорту товарів і послуг (Україна: 2005-2012 рр., млн. дол. США)
Таблиця 19. Динаміка експорту та імпорту товарів і послуг (Україна: 2005-20І2 рр.,у % до ВВП)
Таблиця 20. Динаміка валового зовнішнього боргу України (2005-2012рр.)
Таблиця 21. Динаміка офіційних резервних активів (Україна: 2005-20І2рр.)
Таблиця 22. Динаміка офіційного курсу гривні до долара США (2005-20І2рр.)
Розділ 2. Тести з навчальних дисциплін економічної теорій
2.1. Тести з навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
2.2. Тести з навчальної дисципліни «Політична економія»
2.3.Тести з навчальної дисципліни «Мікроекономіка»
2.4. Тести з навчальної дисципліни «Макроекономіка»

Залишити відповідь