Дахно І. І. Патентознавство

ББК67.9(4Укр)я73
Д21
Дахно І. І.
Патентознавство : навч. посіб. / І. І. Дахно. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 317 с.

Навчальний посібник-довідник містить стислу інформацію про історію правової охорони інтелектуальної власності у колишньому СССР та незалежній Україні. Подано матеріал, якою немає в інших підручниках та навчальних посібниках з інтелектуальної власності. Важливою перевагою книги є та, що вона написана фахівцем , якою свого часу доля кинула на державну службу і він належав до кола організаторів патентної справи в Україні. Міститься оригінальний матеріал, відомий автору з огляду на його тодішнє службове становище і понад тридцятирічний досвід у патентній сфері.
Книга може використовувалася при вивченні і викладанні, наприклад, таких дисциплін, як «Право інтелектуальної власності», «Інтелектуальна власність», «Цивільне право», «Господарське право», «Антимонопольне право» тощо.
Для студентів, науковців, юристів, інженерів, підприємців, творчих працівників та інших категорій читачів.

ЗМІСТ
Передмова
Розділ 1. ПРАВОВА ОХОРОНА ВИНАХОДІВ, ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ, ТОВАРНИХ ЗНАКІВ, РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКИХ ПРОПОЗИЦІЙ У КОЛИШНЬОМУ СРСР
1.1. ЕВОЛЮЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА ДО ПОЧАТКУ 1990-Х РОКІВ
1.1.1. Винахідництво, раціоналізація і дизайнерство від Ілліча до Ілліча
1.1.2. Основні норми «Положення про відкриття. винаходи та раціоналізаторські пропозиції» від 21 серпня 1973 року і «Положення про промислові зразки» від 8 червня 1981 року
1.1.3. Правова охорона товарних знаків в СРСР Запитання для повторення
1.2. ПАТЕНТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО СРСР 1991 РОКУ
1.2.1. Винаходи
1.2.2. Промислові зразки
1.2.3.Товарні знаки
1.2.4. Тимчасова угода про охорону промислової власності
Запитання для повторення
Розділ 2. ПАТЕНТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ
2.1. СТАНОВЛЕННЯ ПАТЕНТНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ
2.1.1. Завдання і функції Держпатенту України.
2.1.2. Тимчасове положення про правову охорону об’єктів промислової власності і раціоналізаторських пропозицій в Україні від 18 6ерезня 1992 року
2.1.3. Інші нормативні акти початкового періоду розбудови патентної системи
Запитання для повторення
2.2. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ 3 ПИТАНЬ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ
2.2.1. Україна – правонаступник колишнього СРСР
2.2.2. Міждержавне співробітництво України у сфері промислової власності
2.2.3. Двостороннє співробітництво
Запитання для повторення
2.3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ
Запитання для повторення
2.4. ПОДАЛЬША ІСТОРІЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ
Запитання для повторення
ДОДАТКИ
Додаток 1. Основ гражданского законодательства союза ССР и Республик (Извлечение)
Додаток 2. Закон СССР «Об изобретениях в СССР»
Додаток З. Закон СССР «О товарных знаках и знаках обслуживания»
Додаток 4. Закон СССР «О промышленных образцах»
Додаток 5. Временное соглашение об охране. промышленной собственности
Додаток 6. Положення про державне патентне відомство України
Додаток 7. Тимчасове положення про правову охорону об’єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні
Додаток 8. Тимчасова методика (основні положення) визначення доходу від використання винаходів і раціоналізаторських пропозицій
Додаток 9. Декрет кабінету міністрів України «Про патенти на винаходи, корисні моделі та промислові зразки»
Додаток 10. Декрет кабінету міністрів «Про товарні знаки і знаки обслуговування»
Додаток 11. Тесты «Патентование и лицензирование»
Додаток 12. Список публікацій Дахна 1. 1. з інтелектуальної власності
Додаток 13. Глосарій термінів інтелектуальної власності
Додаток 14. Патентознавці України

Залишити відповідь