Форнальчик Є. Ю. Основи технічного сервісу транспортних засобів

629.113(075.8)
Ф79
Форнальчик Є. Ю.
     Основи технічного сервісу транспортних засобів : навч. посібник / Є. Ю. Форнальчик, Р. Я. Качмар. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 302 с.

Викладено навчальний матеріал, який охоплює повний курс дисципліни “Основи технічного сервісу транспортних засобів”. Супроводжується відповідними ілюстраціями, прикладами. тестовими танцями для самоконтролю.
     Для студентів базового напряму 6.070101 “Транспортні технологіі” спеціальностей 7.07010104 “Організація і регулювання дорожнього руху” та 7.07010102 “Організація перевезень і управління на транспорті”, а також для інженерно-технічннх працівників галузі технічного сервісу автомобілів.

ЗМІСТ
НАЙУЖИВАНІШІ СКОРОЧЕННЯ
Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ПРОБЛЕМИ ПІД ЧАС ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
1.1. Основні поняття та означення з технічного сервісу
1.2. Загальний аналіз конструкцій транспортних засобів: сучасний стан, перспективи та проблеми
1.3. Експлуатаційні властивості транспортних засобів, параметри їхнього технічного стану та їх взаємозв’язок
Розділ 2. ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ПАРКУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
2.1. Класифікація ТЗ та їхні техніко-економічні характеристики
2.2. Розрахунок та формування експлуатаційного парку ТЗ
2.3. Режими роботи АТП та екстшуатації ТЗ
Розділ 3. РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНЬОГО КОМПЛЕКТУ УКРАЇНИ ТА ВИМОГИ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ЩОДО ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
3.1. Характеристика розвитку транспортно-дорожнього комплексу
3.2. Вимоги Закону України “Про автомобільний транспорт” та ПДР щодо технічного стану ТЗ
Розділ 4. НОРМАЛЬНІ ТА ПАТОЛОГЇЧНІ ПРОЦЕСИ, ЯКІ СПРИЧИНЯЮТЬ ПОГІРШЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТРАНСПОРТНИХЗАСОБІВ
4.1. Класифікація руйнівних процесів, які погіршують технічний стан ТЗ
4.2. Загальна характеристика основних теорій, які пояснюють фізику тертяізношування
4.3. Відмінність між поверхневим та об’ємним руйнуванням деталей машин
4.4. Класифікація видів зношування в машинах та мет0ди вимірювання зносу деталей ТЗ
Розділ 5. ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗНОШУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ MEXAHІЗMIB ТА СИСТЕМ ДВИГУНИ
5.1. Закономірності зношування детшсй циліндро-поршневої групи
5.2. Зношуванця дсталсіі криво…нпно-шатунного механізму та системи змащувшня
5.3. Зношуваппя лшалсй га’шрозподільчого механізму, системи живлення та охолодження
Розділ 6. ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗНОШУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ КЕРМОВОГО КЕРУВАННЯ, ТРАНСМІСІЇ ТА ХОДОВОЇ ЧАСТИНИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
6.1. Зношування деталей кермового керування та підвіски ТЗ
6.2. Закономірності зношування зчеплення та гальмівної системи
6.3. Особливості зношування деталей трансмісії та ходової частини ТЗ
Розділ 7. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ НАДІЙНОСТІ МАШИН ТА ІЇ ЗАСТОСУВАННЯ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТЗ
7.1. Основні поняття та означення
7.2. Оцінка одиничних і комплексних показників експлуатаційної надійності та основні аналітичні залежності
7.3. Закономірності зміни показників надійності автомобілів
Розділ 8. ЗАСТОСУВАННЯ TEOPII ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ У ДОСЛІДЖЕННІ НАДІЙНОСТІ ТЗ ТА ПРОЦЕСІВ ЇХ ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ
8.1. Основні поняття теорії ймовірностей, окремі теореми
8.2. Характеристика розподілів випадкових величин та їх теоретичні закономірності
8.3. Статистичні ряди розподілів, їх числові характеристики
8.4. Методика узгодження експериментальних розподілів із теоретичними імовірнісними законами
Розділ 9. СИСТЕМА ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
9.1. Основні положення та означення
9.2. Характеристика нормативно-технічних регламентів системи
9.3. Особливості ТО та ремонту АТЗ на тип
9.4. Оптимізація періодичності профілактичних РОД та їх матеріально-технічного забезпечення
9.5. Перспектива розвитку системи технічного сервісу автомобілів
Розділ 10. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
10.1. Характеристика мийно-очисних, прибиральних та заправних операшй
10.2. Розбирально-складальні та контрольно-регулювальні операції
10.3. Матеріально-технічне забезпечення ТО і ПР
Розділ 11. ТЕХНОЛОГІЯ ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ ДВИГУНІВ КЕРМОВОГО КЕРУВАННЯ, ПЕРЕДНЬОГО МОСТА, ГАЛЬМ І ШИН ТЗ
11.1. Загальна характеристика несправностей систем та механізмів
11.2. ПР кривошнпно-шатунного та газорозподільчого механізмів
11.3. ПР систем змащування та охолодження, живлення і запалення
Розділ 12. ТЕХНОЛОГІЯ ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ КАБІНИ, КУЗОВА, ОБЛИЦЮВАННЯ ТА ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ АВТОМОБІЛЯ
12.1. Загальна характеристика несправностей кабіни, кузова, облицювання та електрообладнання
12.2. ПР кабіни, кузова та облицювання
Розділ 13. ПЛАНУВАННЯ РЕМОНТНО-ОБСЛУГОВУВАЛЬНИХ ДІЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ АТП (СТО)
13.1. Аналіз кількісного та вікового складу ТЗ та їх річних напрацювань
13.2. Виробничі потужності та програми сервісних підприємств автомобільного транспорту
13.3. Обґрунтування обсягів запасних частин та шин
Розділ 14. ОБГРУНТУВАННЯ КІЛЬКОСТІ ВИРОБНИЧНИКІВ ТА НОМЕНКЛАТУРИ ПІДРОЗДІЛІВ ВТБ
14.1. Режим роботи виробничих зон АТП (СТО) та визначення кількості виробничників
14.2. Економічна ефективність ТО і ПР
Розділ 15. ТЕХНІЧНИЙ СЕРВІС АВТОМОБІЛІВ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ
15.1. Характеристика чинників, які впливають на працездатність АТЗ в екстремальних природно-кліматичних умовах
15.2. Особливості експлуатації АТЗ в умовах знижених температур довкілля
15.3. Технології та технічні засоби зберігання АТЗ і запуску двигунів в умовах знижених температур довкілля
15.4. Технічний сервіс автомобілів у відриві від постійних виробничо-технічних баз
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Залишити відповідь