Ступницький В. В. Обладнання та прогресивні методи формоутворення деталей

621.9(075.8)
С88
Ступницький В. В.
     Обладнання та прогресивні методи формоутворення деталей : навч. посібник / В. В. Ступницький, І. Є. Грицай, А. М. Сліпчук. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 338 с.

 Описано сучасні методи формоутворення деталей та автоматизоване обладнання, яке використовується на підприємствах України та Європи. Наведено відомості про верстати різних типів “High Tech” провідних фірм світу. Описано фізичні процеси, які відбуваються під час оброблення деталей.
     Навчальний посібник відповідає програмі курсу “Технологія машинобудування”, “Технологічне спорядження”, “Механоскладальні цехи та дільниці у машинобудуванні!”, “Обладнання тa прогресивні методи формоутворення деталей”, “Технологічні методи виробництва” за напрямом 050502 “Інженерна механіка”, 050501 “Машинобудування”. Призначений для схудентів та аспірантів механічних спеціальностей вищих навчальних закладів, інженерно-технічних працівників машино- та приладобудівних підприємств, які досліджують та обслуговують цей тип верстатів.

ЗМІСТ
Частина l. Пріоритетні напрями розвитку сучасних методів формоутворення деталей
Частина 2. Електроерозійне оброблення металів
2.1. Історична довідка
2.2. Теоретичні основи електроерозійного оброблення
2.3. Стадії перебігу електричної ерозії металів
2.4. Характеристика електричних імпульсів
2.5. Точність поверхні після електроерозійного оброблення
2.6. Якість поверхні після електроерозійного оброблення
2.7. Структура і властивості поверхневого шару деталі після її електроерозійного оброблення
2.8. Продуктивність процесу електророзрядного оброблення деталей
2.9. Проектування технологічних процесів електророзрядното оброблення деталей
2.9.1. Вихідні дані для проектування
2.9.2. Порядок проектування електроеровійної операції
2.10. Електроерозійне обладнання
2.10.1. Компонування електроерозійних верстатів
2.10.2. Система регулювання міжелектродного зазору
2.10.3. Генератори імпульсів
2.11. Сучасне електроерозійне обладнання
2.12. Типові технологічні операції електроерозійного оброблення деталей
2.12.1. Оброблення складних криволінійних поверхонь деталей
2.12.2. Прошивання отворів малих діаметрів
2.12.3. Вирізання складних деталей з листового прокату
2.12.4. Елепроконтактне різання
2.12.5. Видалення уламків металорізальних інструментів та елементів кріплення
2.12.6. Маркування деталей
2.12.7. Оригінальні технологічні процеси
Частина 3. Електрохімічне оброблення металів
3.1. Історична довідка
3.2. Механізм анодного розчинення
3.3. Пасивація оброблюваної поверхні та методи її уникнення
3.4. Розрахунок швидкості переміщення електрод-інструмента
3.5. Електрохімічне формоутворення деталей
3.5.1. Копіювання електрод-інструмента на заготовку
3.5.2. Міжелектродний зазор
3.5.3. Припуск на електрохімічне оброблення деталей
3.6. Технологічні показники ЕХО
3.6.1. Точність оброблення
3.6.2. Якісгь поверхні
3.6.2.1. Шорсткість поверхні
3.6.2.2. Фізичні властивості поверхні
3.6.3. Вплив якості поверхні після ЕХО на механічні властивості матеріалу
3.6.4. Втомна міцність
3.6.5. Спектр оброблюваних матеріалів
3.6.6. Нанопоказники ЕХО
3.7. Вибір електроліту при ЕХО
3.8. Гідродинамічні процеси у міжелектродному проміжку
3.9. Технологічність деталей під час їхнього розмірного електрохімічного оброблення
3.10. Конструкція і розрахунок електрод-інструмента при ЕХО
3.10.1. Особливості проектування інтрумента
3.10.2. Матеріали електрод-інструментів
3.11. Основні етапи побудови технологічного процесу електрохімічного оброблення
3. 12. Типові технологічні операції електрохімічного оброблення
3.12.1. Типові технологічні операції електрохімікогідравлічного оброблення
3.12.2. Типові технологічні операції електрохімікомеханічного оброблення
3.13. Будова та системи функціонування верстатів для електрохімічного розмірного оброблення
3.14. Сучасні технології та обладнання електрохімічного оброблення матеріалів
Частина 4. Ультразвукове оброблення металів
4.1. Історична довідка
4.2. Теоретичні основи ультразвукового оброблення
4.3. Технологічні показники ультразвукового оброблення
4.3.1. Вплив технологічних і акустичних параметрів на ультразвукове розмірне оброблення (УРО)
4.3.2. Вплив структури та стану абразивноі суспензіі на технологічні показники УРО
4.3.3. Точністъ ультразвукового розмірного оброблення
4.3.4. Якість поверхні
4.3.5. Продуктивністъ ультразвукового розмірного оброблення
4.4. Типові технологічні операції ультразвукового розмірното оброблення
4.4.1. Ультразвукове розмірне оброблення заготовок із твердих крихких матеріалів абразивними зернами
4.4.2. Контурно-вирізне ультразвукове оброблення
4.4.3. Очищення і змащения поверхні шліфувального круга
4.4.4. Ультразвукове зміцнення4
4.4.5. Ультразвукове оброблення дрібних деталей вільним абразивом
4.5. Основні методи інтенсифікаці’і процесів механічного оброблення заготовок з використанням енергії ультразвукового поля
4.5.1. Механізм дії ультразвукових коливань на різальний інструмент або заготовку під час оброблсння різанням
4.5.2. Формування властивостей поверхневого шару заготовок, обробленнх із застосуванням енергії ультразвукового поля
4.5.2.1. Мастильна дія MOP
4.5.2.2. Охолоджувальна дія MOP
4.6. Обладнання для отримання ультразвукових коливань
4.6.1. Ультразвукові випромінювачі
4.6.2. Ультразвукові генератори
4.6.3. Компонування ультразвукових верстатів
Частина 5. Лазерна технологія оброблення матеріалів
5.1. Історична довідка
5.2. Фізичні основи лазерного оброблення. Явище когерентності монохроматичнос’ті
5.3. Будова та принцип роботи оптичного квантового генератора (ОКГ)
5.4. Класифікація лазерів
5.5. Принцип роботи твердотілого лазера
5.6. Принцип роботи газового лазера
5.7. Інші отичні квантові генератори
5.8. Область застосування промислових лазерів
5.9. Типові технологічні операці’і’
5.9. Типові технологічні операці’і’ лазерного оброблення
5.9.1. Оброблення поверхонь малих та надмалих розмірів
5.9.2. Контурно-променеве різання матеріалів
5.9.3. Лазерне зварювання матеріалів
5.9.4. Лазерне маркування та гравіювання виробів
5.9.5. Лазерна зміцнювальна технологія
5.9.6. Спеціальні операціі’ лазерного оброблення
5.10. Сучасне лазерне технологічне обладнання
5.10.1. Лазерннй вирізний верстат моделі ЛС-1200
5.10.1. Лазерний вирізний верстат моделі ЛС-1200
5.10.2. Лазерний розкрійний комплекс моделі G3015
5.10.3. Лазерний технологічний комплекс моделі LRS-A
Чистки: 6. Електронно-променеве оброблення
6.1. Історична довідка
6.2. Фізичні основи електронно-променевого оброблення
6.3. Принцип роботи електронно-променевої установки
6.4. Область застосування електронно-променевої технології
6.5. Основні технологічні операції електронно-променевого оброблення
6.5.1. Електронно-променеве плавлення матеріалів
6.5.2. Електронно-променеве зварювання матеріалів
6.5.3. Розмірне оброблення електронним променем
6.5.4. Термічне оброблення та іонне легування деталей
6.6. Обладнання для електронно-променевого оброблення
Частина 7. Плазмове оброблення матеріалів
7.1. Історична довідка
7.2. Фізичні характеристики та властвості плазми
7.2.1. Ступінь іонізації плазми
7.2.2. Квазінейтральність плазми
7.2.3. Температура плазми
7.2.4. Ентальпія плазми
7.3. Генератори плазми
7.4. Типові технологічні операціі’ плазмового оброблення матеріалів
7.4.1. Плазмове різання листових матеріалів
7.4.2. Плазмово-механічне оброблення
7.4.3. Нанесення іонно-плазмових покритів на матеріал
7.4.4. Плазмове зварювання деталей
7.4.5. Отримання нанодисперсних порошків металів і їхніх сполук для потреб порошкової металургії
7.4.6. Недоліки плазмових методів оброблення
7.5. Сучасне обладнання плазмового оброблення
Частина 8. Гідроабразивне оброблення металів
8.1. Історична довідка
8.2. Фізичні основи методу гідроабразивного оброблення
8.3. Технологічні можливості методів гідроабразивного оброблення матеріалів
8.4. Область застосування
8.5. Принцип роботи установки гідроабразивного оброблення матеріалів
8.6. Основні правила підготовки креслень для гідроабразивного різання
Частина 9. Електровибухове оброблеиня металів
9. 1. Технологічні особливості електровибухового оброблення
9.2. Фізичні основи електровибухового оброблення
9.2.1. Формоутворення під дією електричного розряду у рідині
9.2.2. Процеси, що перебігаюгъ y розрядному ланцюзі
9.3. Типові технологічні операціі’ електровибухового оброблення
9.3.1. Елекфогідравлічне штампування деталей
9.3.2. Очищення виробів
9.3.3. Одержавня нероз’ємних з’єднаиь електрогідравлічним способом
9.3.4. Подрібнення матеріалів електрогідравлічним способом
9.3.5. Нанесення покриттів матеріалів електрогідравлічним способом
9.3.6. Зміцнення і наклеп деталей електрогідравлічним способом
9.3.7. Спікання і ущільнення відходів механічного оброблення елекгрогідравлічним способом
Частина 10. Магнітно-імпульсне формоутворення деталей
10.1. Технологічні особливості магнітно-імпульсного оброблення
10.2. Фізичні основи магнітно-імпульсного оброблення
Література

Залишити відповідь