Акустичний текстурний аналіз тектонофацій метаморфічних порід Криворіжжя

551.2
А44
     Акустичний текстурний аналіз тектонофацій метаморфічних порід Криворіжжя : монографія / Г. Т. Продайвода, С. А. Вижва, Д. А. Безродний, І. М. Безродна. – Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2011. – 368 с.

Розглянуто на сучасному методологічному рівні теоретичні й методичні основи акустичного методу текстурного аналізу гірських порід, принципи статистичної симетрії текстур і математичний метод кількісної оцінки функціі розподілу орієнтації мінералів і мікротріщин. Детально розглядаються пряма і зворотна задачі акустики текстур.
     Досліджено акустичну і пружну анізотропію різних тектонофацій метаморфічних порід Криворіжжя. Наведено приклади практичною застосування методу для вирішення задач динамічного структурного аналізу докембрійських комплексів.
     Для студентів і аспірантів геологічних і геофізичної спеціальності геологічних факультетів університетів, а також фахівців і викладачів.

ЗМІСТ
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ТЕКСТУР ГІРСЬКИХ ПОРІД
1.1. Принципи системного аналізу
1.2. Геосистеми струкгуриого рівня текстур гірських порід
1.3. Тріщиино-поровий простір текстур гірських порід
1.4. Статистична симетрія текстур гірських порід
1.5. Математичний метод кількісної оцінки функції розподілу орієнтації мінералів і тріщин текстур гірських порід
2. ДЕФОРМАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТЕКСТУР ГІРСЬКИХ ПОРІД
2.1. Механічна поведінка мінералів і гірських порід під дією напруг
2.2. Пластична деформація мінералів і гірських порід
2.3. Пластичні деформації кристалів мінералів
2.4. Пластичні деформації текстур гірських порід
2.5. Рекристалізація
2.6. Катакласична течія
2.7. Кристалографічна орієнтація мінералів деформованих текстур гірських порід
3. ПРЯМА ЗАДАЧА АКУСТНЧНОГО МЕТОДУ ТЕКСТУРНОГО АНАЛІЗУ ГІРСЬКИХ ПОРІД
3.1. Загальні положення
3.2. Огляд методів визначення ефективних пружних постійних гірських порід
3.2.1. Загальна постановка задачі
3.2.2. Методи усереднення
3.2.3. Межі Хашина-Штрікмана
3.2.4. Метод віріального розвинения
3.2.5. Метод самоузгоджения
3.2.6. Метод регуляризаий’ структури
3.2.7. Методи стохастичних рівнянь
3.2.7.1. Метод лінеаризації
3.2. 7.2. Метод моментів
3.2.7.3. Метод кореляційного наближення
3.2.7.4. Одноточкове наближення
3.2.7.5. Методумовнихмоментів
3.3. Статичні ефективні пружні постійні геологічного середовища матричної структури
3.4. Статичні ефективні пружні постійні тріщинно-порового геологічного середовища
3.5. Узагальнений метод умовних моментних функцій
4. ОБЕРНЕНА ЗАДАЧА АКУСТИЧНОГО МЕТОДУ ТЕКСТУРНОГО АНАЛІЗУ ГІРСЬКИХ ПОРІД
4.1. Розв’язок оберненої задачі методом лінійної системи рівнянь
4.2. Розв’язок оберненої задачі акустичною методутекстурного аналізу методом інверсії азимутальної залежності швидкостей пружних хвиль
4.3. Задача інверсії
5. МЕТОДИКА ТА АПАРАТУРА АКУСТИЧНОГО МЕТОДУТЕКСТУРНОГО АНАЛІЗУ ГІРСЬКИХ ПОРІД
5.1. Принцип квазіоднорідиості
5.2. Визначення регулярних складових ефективного акустичного і пружного тензорів
5.3. Методика ультразвукових вимірювань фазових швидкостей пружних хвиль гірських порід
5.4. Вибір стандартної акустичної системи координат
5.5. Вибір розміру зразка
5.6. Апаратура ультразвукових вимірювань фазових швидкостей пружних хвиль
5.7. Оцінка точності вимірювання фазових швидкостейна зразках гірських порід
5.8. Обробка даних експериментальиих вимірюваньфазових швидкостей пружних хвиль
5.9. Автоматизована система акустичного аналізутектонофацій дислокаційних структур
6. СТРУКТУРНО-ТЕКТОНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНУ КРИВОРІЗЬКОЇ  НАДГЛИБОКОЇ СВЕРДЛОВИНИ ТА ЇЇ ПОЛІГОНУ
6.1. Центральна-Криворізька структура Кривбасу
6.2. Мінералого-петрографічна характеристика зразків гірських порід
6.3. Дослідження структури тріщинно-порового просторузразків гірських порід
6.4. Тектонофаціальний аналіззразків гірських порід
7. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АНІЗОТРОПІЇ АКУСТИЧНИХ І  ПРУЖНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТЕКТОНОФАЦІЙ МЕТАМОРФІЧНИХ ПОРІД
7.1. Математичні моделі тектонофацій
7.2. Теорія методу числових розрахунків анізотропії ефективних пружних властивостей
7.3. Числові результати моделювання акустичної й пружної анізотропії тектонофапій
8. АКУСТИЧНА І ПРУЖНА АНІЗОТРОПІЯ МЕТАМОРФІЧНИХ ПОРІД КРИВОРІЖЖЯ
8.1. Аналіз результатів експериметальних досліджень фазових швидкостей пружних хвиль метаморфічних порід Криворізької надглибокої свердловини та її полігону
8.2. Параметри акустичної й пружної анізотропії текстур гірських порід
8.2.1. Акустичні константи
8.2.2. Пружні постійні
8. 2.3. Параметри анізотропії фазових швидкостей об ‘ємних пружних хвиль
9. ТЕКТОНОФАЦІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТАМОРФІЧНИХ ПОРПД КРИВБАСУ ЗА ДАНИМИ АКУСТИЧНОГО ТЕКСТУРНОГО АНАЛІЗУ
9.1. Принципи визначення тектоиофаній метаморфічних порід Криворіжжя за даними акустичного текстурного аналізу
9.2. Тектоиофанії катазони
9.3. Тектонофапії мезозоин
9.4. Динамічний структурний аналіз залізистих кварцитів мікроскладки Криворіжжя
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Залишити відповідь