Зовнішньоекономічні операції і контракти

ББК65.5я73
З-78
     Зовнішньоекономічні операції і контракти : навч. посіб. / В. В. Козик, Л. А. Панкова, О. Ю. Григор’єв, ін. – 3-тє вид., переробл. і допов. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 510 с. – (Вища освіта в Україні).

У третьому виданні навчального посібника в логічній послідовності розглянуто класифікацію, зміст та особливості зовнішньоекономічних операцій, методи їх техніка-економічною обґрунтування, митною оформлення. Значне місце відведено змісту зовнішньоторгових контрактів, описані обов’язки контрагентів то наведені необхідні документи для укладання угоди з урахуванням міжнародних норм і правил. Наведені у додатку зразки форм різних контрактів можуть бути основою під час розробки та укладання аналогічних реальних зовнішньоторгових контрактів. У кінці кожного розділу наводяться контрольні запитання для перевірки знань студентів. Навчальний посібник може бути використаний для студентів за напрямом «Міжнародна економіка» при вивченні дисциплін «Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємства», «Митнасправа», «Економіка міжнародної туристичної та інвестиційно-інноваційної діяльності» та за напрямом підготовки «Менеджмент» при вивченні дисциплін «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності», «Миша справа та міжнародні страхові послуги», «Технологія зовнішньоекономічних операцій та міжнародні інформаційні системи».
     Третє видання суттєво перероблене і доповнене з урахуванням змін та сучасного стану практики міжнародних економічних відносин. Перше видання (1998 р.) та друге видання (2004 р.) отримали схвальні відгуки фахівців і студентів.
     Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, усіх, кого цікавлять питання зовнішньоекономічної діяльності.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ  ЗДІЙСНЕННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ НА СВІТОВОМУ РИНКУ
1.1. Поняття та види комерційних операцій
1.2. Зовнішньоторгові операції
1.2.1. Експортно-імпортні операції
1.2.2. Реекспортні та реімпортні операції
1.2.3. Операції зустрічної торгівлі
1.2.4. Операції натурального обміну
1.2.5. Операції, які передбачають участь продавця в реалізації товарів, запропонованих покупцем
1.2.5.1. Комерційна компенсація
1.2.5.2. Зустрічні закупки
1.2.5.3. Авансові закупки
1.2.5.4. Угода типу «офсет», або джентльменська угода
1.2.5.5. Угоди типу «світч», або угоди з передаванням фінансових зобов’язань
1.2.6. Викуп застарілої продукції
1.2.7. Поставки на комплектацію
1.2.8. Операції на давальницькій сировині аботолинг
1.2.9. Операції зустрічної торгівлі у рамках промислового співробітництва
1.2.9.1.Прості компенсаційні угоди
1.2.9.2. Складні компенсаційні угоди
1.2.9.3. Виробниче кооперування
1.2.9.4. Франчайзинг товарів та послуг
12.10. Торги, біржі, аукціони
1.2.10.1. Міжнародні торги
1.2.10.2. Міжнародні біржі
1.2.10.3. Міжнародні аукціони
1.3. Орендні операції
1.4. Операції з міжнародної торгівлі науково-технічними знаннями і досвідом
1.5. Операції з торгівлі інженерно-технічними послугами
1.6. Консалтинговіоперації
1.7. Операції з технічного обслуговування і забезпечення запасними частинами машинотехнічної продукції
РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВИХ ОПЕРАЦІЙ
2.1. Підготування зовнішньоторгових операції
2.1.1. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку
2.1.1.1. Вивчення ринкового, підприємницького середовища на зовнішніх ринках
2.1.1.2. Вивчення вимог світового ринку або зовнішнього ринку до товару
2.1.1.3. Вивчення місткості та характеру зовнішнього ринку, еластичності попиту на ньому
2.1.1.4. Спостереження за рівнем світових цін та тенденціями їх зміни
2.1.1.5. Дослідження фірмової структури ринку та складу закордонних партнерів
2.1.1.6. Маркетинговий аналіз ступеню та характеру ринкової конструкції, методів маркетингової роботи конкурентів
2.1.1.7. Дослідження форм роботи, прийнятих у торговій практиці по даному товару на даному ринку та його сегментах
2.1.1.8. Визначення особливостей споживчих пріоритетів та психології поведінки покупців даного товару на ЗР
2.1.2. Пошук, вибір та встановлення контакту із закордонним партнером
2.1.2.1. Оферта
2.1.2.2. Замовлення
2.1.2.3. Запит
2.1.2.4. Комерційні листи
2.1.2.5. Участь у ярмарках та виставах
2.1.2.6. Рекламна кампанія
2.1.2.7. Інші способи встановлення контактів з контрагентом
2.1.3. Аналіз та проробка конкурентних матеріалів, складання конкурентного листа, розрахунок експортних/ імпортних цін
2.1.3.1. Приклад конкретної ситуації «Складання конкурентного листа»
2.1.4. Проробка базисних умов контракту
2.1 .5. Проробка валютно-фінансових умов контракту
2.1.6. Техніко-економічне обґрунтування ЗТО
2.1.7. Підготовка проектуконтракту
2.1.7.1. Типові контракти
2.1.7.2. Торгові звичаї або узанси
2.2. Укладання зовнішньоторгових  контрактів
2.2.1. Проведення попередніх переговорів
2.2.2. Складання протоколу про наміри та попереднього контракту
2.2.3. Складання та підписання зовнішньоторгового контракту
2.3. Організація контролю, виконання та припинення зовнішньоторгового контракту
2.3.1. Виконання контрактних зобов’язань
2.3.2. Контроль за виконанням контрактних зобов’язань
2.3.3. Розгляд можливих претензій та рекламацій з експорту та подання таких з імпорту
2.3.3.1. Прострочка поставки або недопоставка товару у встановлений договором строк
2.3.3.2. Недостача або інша втрата товару при його поставці
2.3.3.3. Поставка товарів неналежної якості
2.3.3.4. Претензії та позови про відшкодування збитків від порушення  умов договору
2.3.4. Способи та порядок припинення ЗТК
РОЗДІЛ ІІІ. ЗОВНІШНЬОТОРГОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ
3.1. Документи із забезпечення виробництва експортного товару
3.2. Документи з підготовки товару до відвантаження
3.3. Комерційні документи
3.4. Документи з платіжно-банківських операцій
3.5. Страхові документи
3.6. Транспортні документи
3.7. Транспортно-експедиторські
3.8. Митні документи
РОЗДІЛ ІV. ЗОВНІШНЬОТОРГОВІ ДОГОВОРИ: ВИДИ, СТРУКТУРА, ЗМІСТ
4.1. Види зовнішньоторгових договорів
4.2. Структура, зміст та особливості оформлення ЗТК купівлі-продажу
4.2.1. Преамбула (визначення сторін)
4.2.2. Визначення та термінологія
4.2.3. Предмет контракту
4.2.4. Кількість (або ціна та кількість, або предмет та кількість)
4.2.5. Базисні умови поставок
4.2.6. Ціна та загальна сума контракту
4.2.7. Якість товару
4.2.8. Строк та дата поставки (або строк та умови поставки)
4.2.9. Умови платежу
4.2.10. Здавання-приймання товару
4.2.11. Гарантії. претензії щодо кількості та якості
4.2.12. Пакування та маркування товару
4.2.13. Відвантаження товару
4.2.14. Санкції
4.2.15. Страхування
4.2.16. Форс-мажор або обставини непереборної сили
4.2.17. Арбітраж
4.2.18. Інші умови
4.2.19. Юридичні адреси та рахунки (банківські реквізити) сторін
4.3. Типові помилки, що зустрічаються у ЗТК
РОЗДІЛ V.  МІЖНАРОДНІ КОМЕРЦІЙНІ РОЗРАХУНКИ
5.1. Визначення валютних умов зовнішньоторгового контракту
5.1.1. Визначення валюти ціни та валюти платежу
5.1.2. Визначення курсу перерахунку валюти ціни у валюту платежу при їх неспівпадінні
5.1 .3. Визначення захисних валютних застережень проти ризику валютних втрат у випадку зміни курсу валют
5.2. Визначення фінансових умов зовнішньоторгового контракту
5.2.1. Визначення видів платежу
5.2.1. Розрахунки готівкою або негайний платіж
5.2. 1 .2. Розрахунки з платежем на виплату або у кредит
5.2.1.3. Комбінований платіж
5.2. 1 .4. Кредит з опціоном негайного платежу
5.2.2. Визначення форм розрахунку
5.2.2. 1. Авансовий платіж
5.2.2.2. Банківський переказ
5.2.2.3. Акредитивна форма розрахунків
5.2.2.4. Інкасова форма розрахунків
5.2.2.5. Розрахунок у формі відкритого рахунку
5.2.3. Визначення засобів розрахунку
5.2.3.1. Розрахунки за допомогою векселів
5.2.3.2. Розрахунки за допомогою чеків
5.2.4. Використання банківських гарантій у міжнародних розрахунках
5.2.5. Факторингові операції
5.2.6. Форфейтингові операції
РОЗДІЛ VІ. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ
6.1. Завдання обґрунтування
6.2. Принципи і методи техніко-економічної оцінки ЗЕО та міжнародних проектів
6.2.1. Врахування особливостей функціонування світових ринків
6.2.2. Зміст і послідовність ТВО міжнародного промислового проекту
6.2.3. Показники фінансово-економічної оцінки проекту
6.2.4. Валютні показники проекту
6.3. Форми прояву ефекту ЗЕО
6.3.1. Зовнішньоторговельний ефект
6.3.2. Науково-технічний ефект
6.3.3. Ефект спеціалізації та кооперування
6.3.4. Ефект виграшу в часі
6.3.5. Ефект подолання дефіциту
6.3.6. Ефект збереження ресурсів на майбутнє
6.4.Суть і особливості визначення ефекту та ефективності ЗЕО
6.4.1. Врахуванняумовконвертаціїнаціональноївалюти
6.4.2. Валютнаефективністьекспортутаімпорту
6.4.3. Показникиефектуекспортутаімпорту
6.4.4. Взаємозалежністьефектівекспортутаімпорту
6.5. Дисконтування в зовнішньоекономічнихрозрахунках
6.6. Вплив умов платежу на розрахунок показників ефекту і ефективності
6.7. Вплив на ефективність експорту та імпорту зміни валютних курсів
6.8. Ефективність створення експортних виробництв
6.8.1. Співвідношення виробництва на внутрішньому та зовнішньому ринках
6.8.2. Напрями підвищення конкурентоспроможності експортної продукції
6.8.3. Послідовність розрахунку показників ефекту та ефективності експорту продукції
6.8.4. Формулювання альтернативних
6.9. Ефективність придбання і використання імпортного обладнання
6.9.1. Вимоги до ТЕО імпортних операцій
6.9.2. Послідовність розрахунку ефективності та ефекту імпорту машин і обладнання
6.9.3. Вартісна оцінка імпортного обладнання
6.9.4. Оцінка альтернатив
6.9.5. Обґрунтування імпортної ціни товару
6.9.6. Підвищення ефективності використання імпортного обладнання за рахунок факторів внутрішнього ринку
6.10. Економічна оцінка міжнародного науково-технічного обміну
6.10.1. Поняття міжнародного науково-технічного обміну
6.10.2. Правові засади міжнародної передачі технології
6.10.3. Передумови та доцільність міжнародної передачі технології
6.10.4. Доцільність міжнародної передачі технології
6.10.5. Форми та канали міжнародної передачі технології
6.10.6.Вартісна оцінка технології на світових ринках
6.10.6.1. Принципи ціноутворення на науково-технічну продукцію
6.10.6.2. Методи цінових розрахунків
6.10.6.3. Послідовність цінових
6.10.6.4. Визначення верхньої ціни продажу технології
6.10.6.5. Визначення можливої ціни продажу технології
6.10.7. Ефективність торгівлі ліцензіями
6.10.7.1 Розрахунок ефекту та ефективності експорту ліцензій
6.10.7.2. Розрахунок ефекту та ефективності імпорту ліцензій
6.11. Економічна оцінка міжнародних лізингових операцій
6.12. Ефективність міжнародної спеціалізації та кооперування виробництва (МСКВ)
6.12.1. Розрахунок економічною ефекту МСКВ
6.12.2. Розрахунок економічноїефективності МСКВ
РОЗДІЛ VII. РЕЄСТРАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
7. 1. Реєстрація підприємства як суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності
7.2. Реєстрація зовнішньоекономічних договорів
РОЗДІЛ VIII. МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
8.3. Визначення митної вартості
8.3.1. Суть митної вартості та її функції
8.3.2. Методи визначення митної вартості
8.3.2.1. Визначення митної вартості товару за ціною угоди з ввезеними
товарами (метод 1)
8.3.2.2. Визначення митної вартості за ціною угоди з ідентичними та подібними товарами (методи 2 і 3)
8.3.2.3. Визначення митної вартості на основі розрахунку вартості (метод 4)
8.3.2.4. Визначення митної вартості на основі додавання вартості (метод 5)
8.3.2.5. Визначення митної вартості резервним методом (метод 6)
8.3.2.6. Визначення митної вартості у разі встановлення цінових обмежень на товари
8.4. Схема проходження вантажу через митний кордон України (митне оформлення)
8.5. Митний контроль
8.5.1. Сутність, значення і правила митного контролю
8.5.2. Об’єкти митного контролю
8.5.3. Суб’єкти митного контролю
8.5.4. Основні заходи митного контролю
8.5.5. Функції митного контролю
8.5.6. Принципи митного контролю
8.5.7. Форми митного контролю
8.5.8. Організація та служби митного контролю в Україні
8.5.9. Основні напрями організації митного контролю і митного оформлення
8.5.10. Попередні рішення при здійсненні митного контролю
8.5.11. Пункти пропуску і технологічна схема митного контролю
8.5.12. Декларування як складова митного контролю
8.5.13. Технічні засоби митного контролю
8.5.14. Операції після завершення митного оформлення товару
8.6. Основні митні документи
Література
Додатки
Додаток А. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від  квітня І980 року
Додаток Б. Договір купівлі-продажу
Додаток В. Приклад алгоритму проведення операції купівлі-продажу
Додаток Г. Факторинг
Додаток Д. Методичні рекомендації з надання комерційними банками факторингових послуг підприємствам та організаціям
Додаток Е. Угода про надання кредитів для проведення розрахункових операцій через факторинг
Додаток Є. Угода про проведення факторингових операцій
Додаток Ж. Дисконтбанк ДГ. Договір про факторинг
Додаток И. Типові правила страхування ризику невиконання зобов’язань за договором факторингу
Додаток І. Документи для факторингових операцій з валютою

Залишити відповідь