Управління ризиками в логістиці

ББК65.9(2)я73
У67
     Управління ризиками в логістиці  : [навч. посіб.] / В. М. Гончаров, Р. Р. Ларіна, О. В. Балуєва та ін. – Львів : Магнолія 2006, 2012. – 252 с. – (Вища освіта в Україні).

У навчальному посібнику висвітлено питання управління ризиками при здійсненні логістичної діяльності. Викладено основи оцінки рівня ризику, засоби його зниження, в тому числі розглянуто питання як  зовнішнього, так і внутрішньою страхування від ризиків.
     Навчальний посібник складено відповідно до навчальної програми дисципліни «Управління ризиками в логістиці». До того ж, цей посібник може бути використаним при вивченні та викладенні таких листів, як: «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків», «Страхування».
     Посібник призначений для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, працівників логістичних організацій і страхових компаній.

ЗМІСТ

ВСТУП
ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРІЯ РИЗИКІВ В ЛОГІСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 1. СУТНІСТЬ  ХАРАКТЕРИСТИКИ РИЗИКУ В ЛОГІСТИЧНІИ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1. Сутність ризику в ринковій економіці
1.2. Прийняття рішень за умов ризику і невизначеності економічного середовища
1.3. Загальна класифікація ризиків
1.4. Специфічні ризики при здійсненні логістичної діяльності
1.5. Питання і тести за темою
1.6. Рішення задач за темою
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ РИЗИКІВ
2.1. Система управління ризиками
2.2. Принципи аналізу ризиків і втрат від їх дії
2.3. Напрями аналізу ризиків
2.4. Якісний аналіз ризиків
2.5. Загальні підходи і методи кількісної оцінки ризиків
2.6. Зони економічною ризику
2.7. Крива ризику
2.8. Питання ітести за темою
2.9. Рішення задач затемою
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ
3.1. Загальні засади управління ризиками
3.2. Загальна схема процесу управління ризиками
3.3. Стратегія і тактика управління ризиками
3.4. Fuzzu- технологія в ризик-менеджменті
3.5. Психологічні аспекти управління ризиками
3.6. Питання і тести за
3.7. Рішення задач за темою
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. НАПРЯМИ І МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
4.1. Напрями управління ризиками
4.2. Методи зниження рівня економічного ризику
4.3. Питання і тести за темою
4.4. Рішення задач за темою
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. ХЕДЖУВАННЯ РИЗИКІВ
5.1. Сутність і особливості хеджування
5.2. Питання і тести за темою
5.3. Рішення задач за темою
ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 3. СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ  В ЛОГІСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6. СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ
6.1. Сутність страхування
6.2. Страховий ринок
6.3. Види страхування
6.4. Питання і тести за темою
6.5. Рішення задач за темою
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7. СТРАХУВАННЯ ВАНТАЖІВ У СФЕРІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
7.1. Сутність страхування вантажів
7.2. Морське страхування вантажів
7.3. Питання і тести за темою
7.4. Рішення задач за темою
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8. СТРАХУВАННЯ ПЕРЕВІЗНИКА
8.1. Морське та авіа страхування відповідальності
8.2. Страхування цивільної відповідальності власників
транспортних засобів
8.3. Медичне страхування працівників ризикових професій під час
логістичної діяльності
8.4. Питання і тести за темою
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ  9. СТРАХУВАННЯ МИТНИХ  ПРОЦЕДУР
9.1. Страхування діяльності митних брокерів
9.2. Страхування відповідальності експедитора
9.3. Питання і тести за темою
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
ДОДАТКИ

Залишити відповідь