Безверхий К. В. Непрямі витрати в системі управління промислових підприємств

657
Б39
Безверхий К. В.
     Непрямі витрати в системі управління промислових підприємств: обліково-контрольний аспект  : монографія / К. В. Безверхий. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 276 с.

У монографії обґрунтовано пропозиції з удосконалення методики та організації обліку і контролю непрямих витрат промислових підприємств. Розкрито економічну сутність категорії витрат і поняття непрямих витрат. Удосконалено класифікацію та склад непрямих витрат промислових підприємств відповідно до потреб управління. Виокремлено організаційно-технологічні особливості діяльності підприємств приладобудування та проаналізовано ступінь їх впливу на побудову обліку і контролю непрямих витрат.
     Удосконалено систему документального оформлення господарських операцій з обліку і контролю непрямих витрат промислових підприємств, що сприятиме посиленню обліково-контрольної інформації для потреб управління. Наведено авторське бачення та внесено пропозиції щодо вдосконалення побудови синтетичною та аналітичного обліку непрямих витрат. Визначено механізм бюджетування непрямих витрат промислових підприємств як ефективний інструмент управління ними.
     Розроблено модель внутрішньогосіполарського контролю непрямих промислових підприємств, що враховує елементи підсистеми внутрішньогосподареького контролю непрямих витрат як складової системи внутрішньогоспоцарського контролю промислового підприємства в цілому. Розроблено загальну методику і комплексний підхід до оцінки ефективності внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат промислових підприємств. Монографія може бути корисною для викладачів, наукових співробітників, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вузів, фахівців з бухгалтерського обліку та контролю, керівників підприємств та осіб, які здійснюють наукові дослідження у сфері бухгалтерського обліку та контролю.

ЗМІСТ

ВСТУП
Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ НЕПРЯМИХ ВИТРАТ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
1.1. Економічна сутність категорії витрат та поняття непрямих витрат
1.2. Класифікація та склад непрямих витрат.
1.3. Організанійно-технологічні особливості діяльності підприємств приладобудування та їх вплив на побудову обліку та контролю непрямих витрат
Висновки до розділу 1
Розділ 2. НЕПРЯМІ ВИТРАТИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В ОБЛІКОВО- УПРАВЛІНСЬКОМУ АСПЕКТІ
2.1. Організація первинного обліку непрямих витрат промислових підприємств
2.2. Побудова синтетичного та аналітичного обліку непрямих витрат підприємства як передумова вдосконалення фінансової звітності
2.3. Бюджетування як засіб ефективного управління непрямими витратами промислових підприємств
2.4. Концептуальні підходи щодо розподілу непрямих витрат промислових підприємств для визначення повної собівартості продукції
Висновки до розділу 2
Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИ КА ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ НЕПРЯМИХ ВИТРАТ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
3.1. Внутрішньогосподарський контроль непрямих витрат в системі управління промисловим підприємством.
3.2. Моделювання процесу внутрішньогосподарського контролю та економічного аналізу непрямих витрат промислових підприємств.
3.3.Оцінка ефективності внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат промислових підприємств
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Залишити відповідь