Якобчук А. В. Основи медичної валеології

61(075.8)
Я46
Якобчук А. В.
     Основи медичної валеології : навч. посібник / А. В. Якобчук, О. Г. Курик. – 2-ге вид. – Київ : Ліра-К, 2015. – 244 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової навчальної програми та побудований на основних питаннях поточного та кінцевого контролю програми. Курс подано  у вигляді як основного, так і додаткового матеріалу з метою самостійного отримання та поглиблення знань у даній галузі охорони здоров’я. Розкриті основні принципи валеологічних знань з поглибленим поданням основних складових здоров’я і факторів, що його формують.
     Посібник призначений для викладачів, студентів вищих навчальних закладів, може становити інтерес науковцям, інтернам, а також буде корисним широкому колу читачів.

ЗМІСТ

Вступ
Тема І. Основи індивідуального здоров’я людини
1.1. Валеологія як наука
1.2. Предмет, мета, задачі, метод валеології
1.3. Місце валеології у структурі медичних знань
1.4. Стратегії досягнення здоров’я
1.5. Основні визначення здоров’я і його показники
1.6. Біологічна, соціальна та психологічна сутність здоров’я
1.7. Адаптація організму до зовнішніх факторів середовища
1.8. Профілактична спрямованість сфери охорони здоров’я в Україні
1.9. Фактори, що впливають на здоров’я людини
1.10. Навколишнє середовище
1.11. Вплив сонячної активності, фаз місяця на людину
1.12. Стратегія України в області охорони здоров’я на ХХІ століття
Тема ІІ. Валеологія способу життя
2.1. Основи здорового способу життя.
2.2. Фізіологічні засоби відновлення
2.3. Система потреб людини і соціологія способу життя
2.4. Складові соціальних факторів здоров’я
2.5. Валеометрія способу життя
2.6. Поняття та суть сімейної валеології
2.7. Оцінка якості життя й ризик втрати здоров’я
Тема ІІІ. Екологічна валеологія і психогігієна
3.1. Природне і соціальне у житті людини
3.2. Біосфера, антропоекологія і здоров’я
3.3. Визначення екологічних факторів здоров’я людини
3.4. Вплив радіації на здоров’я людини
3.5. Поняття про психогігієну, гігієна зору, профілактика порушень постави
3.6. Системний підхід до факторів ризику для здоров’я як ресурс покращання якості та збільшення тривалості життя людей
Тема ІV. Причини захворювань людини та їх профілактика
4.1. Здоров’я людей пенсійного віку в Україні та у світі
4.2. Коефіцієнт життєстійкості населення
4.3. Профілактика захворювань людини
Тема V. Людина – храм тіла та царство духа
5.1. Храм людини – її генетичний потенціал
5.2. Генетика
5.З. Генотип іфенотип.
5.4. Патологія генів. Мутації та геномодуляції. Наслідки пошкодження генів (спадкові та психосоматичні, або не спадкові), захворювання, старіння, рак, смерть
5.5. Генетичні захворювання
5.6. Темперамент, конституція люди
5.7. Спадкові хвороби людини. Медико-генетичні консультації
5.8. Значення ендокринної системи в здоров’ї людини
5.9. Генофонд і здоров’я популяції людини
5.10. Кількісна оцінка здоров’я та біологічного віку людини
5.11. Нормальне та прискорене старіння людини. Біологічний годинник
5.12. Образ духовного життя
5.13. Профілактика аномальних залежностей і моральний імунітет
Тема VІ. Психічне здоров’я людини
6.1. Людина як психосоматична система
6.2. Фізіологія і психологія праці
6.3. Загальні принципи традиційної терапії психосоматичних розладів
6.4. Етіологія неврозів та їх вплив на загальний стан здоров’я
6.5. Комунікативний стиль особи
6.6. Креативна психотерапія
6.7. Культура емоцій і психічне здоров’я людини
6.8. Рівні толерантності і поведінки людини
б.9. Психосоматичні захворювання та їх лікування
6.10. Психосоматичний детермінізм
6.11. Теоретичні основи психотерапії. Психічні захворювання людини
6.12. Моральний імунітет
Тема VІІ. Інтегральне управління здоров’ям людини
7.1. Сучасні проблеми харчування
7.2. Сучасне уявлення холестеринової хвороби
7.3. Лікувальне голодування і піст
7.4. Звільнення від шлаків окремі життєво важливих органів
7.5. Парна баня та її вплив на здоров’я людини
7.6. Воля як фактор самовиховання
Використані джерела

Залишити відповідь