Погорілко В. Ф. Правознавство

ББК67я73
П43
Погорілко В. Ф.
     Правознавство : підручник / В. Ф. Погорілко, Г. А. Шпиталенко. – 3-тє вид., випр. і допов. – Київ : Каравела, 2013. – 592 с.

Відповідно до завдання навчальної дисципліни підручник сприятиме засвоєнню основних правових понять і категорій, теоретичних напрацювань з питань державотворення та функціонування системи права, дії механізму правового регулювання за такими галузями права як конституційне, адміністративне, фінансове, цивільне та цивільно-процесуальне, сімейне, господарське, трудове, житлове, екологічне,земельне, кримінальне та кримінально-процесуальне, право соціального захисту та охорони здоров’я, а також з основ правоохоронноі діяльності та міжнародного права. До кожної теми наведені запитання для самостійної перевірки знань. Матеріал підручника викладено в доступній для сприйняття формі
     Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, абітурієнтівюридичних закладів освіти, учителівта учнів загальноосвітніх шкіл,професійно-технічних училищ, ліцеїв.

ЗМІСТ
Розділ 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Глава І. Виникнення держави та права
§1. Загальна характеристика влади у додержавному суспільстві
§2. Виникнення держави і права
§3. Особливості виникнення державно-правових інститутіву різних народів
§4. Роль держави та права в організації суспільною життя людей
§5. Теорії походження держави
§6. Історичні типи держави
Глава ІІ. Основи теорії держави
§1. Поняття держави, її ознаки та функції
§2. Поняття форми держави. Форма державною правління
§3. Форма державного устрою
§4. Політичний режим
§5. Механізм та апарат держави
Глава ІІІ. Держава, особа і суспільство
§1. Особа і держава
§2. Громадянське суспільство і держава
§3. Правова соціальна держава
§4. Держава і політична система суспільства
Глава ІV. Основи теорії права
§1. Поняття, ознаки, суть і функції права
§2. Право – особливий вид соціальних норм
§3. Правові норми: поняття, ознаки, структура та види
§4. Джерела (форми) права та їхня класифікація
§5. Система права. Галузі та інститути права
§6. Поняття та загальна характеристика системи законодавства
§7. Систематизація законодавства
§8. Реалізація норм права
§9. Правовідносини: поняття, ознаки, структура
§10.Підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин
§11. Правомірна поведінка. Поняття і вили правопорушень
§12. Поняття і види юридичної відповідальності
§13. Законність і правопорядок. Юридичні гарантії законності
Використана та рекомендована література до розділу 1
Розділ 2. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАІНИ
Глава V. Найдавніші державні утворення на території сучасної України. Давньоруська держава – Київська Русь
§1 . Перші державні утворення на території України
§2. ДержаваіправоКиївської Русі (VІ – початокХІІст.)
§3. Галицько-Волинська держава та її право
Глава VІ. Держава і право України періоду польсько-литовської доби
§1. Держава та право Литовсько-Руської держави
§2. Держава та право на українських земляху складі Речі Посполитої
Глава VII. Держава і право козацької доби
§1. Держава і право Запорозької Січі
§2. Формування української націоншіьної державиу 1648-1657 рр
§3. Українська держава і право періоду наступу на автономію України
Глава VIII. Держава і право України у ХІХ – початку ХХ ст.
§1. Держава і право в українських землях у складі Російськоїімперії (ХІХ – початок ХХ ст.)
§2. Суспільно-політичний устрій і право в західноукраїнських землях
Глава ІХ. Українська державність і право періоду 1917-1920 рр.
§1. Держава і право Української Народної Республіки. Центральна Рада
§2. Держава і право періоду Гетьманату П. Скоропадського
§3. Держава і право УНР за часів Директорії
§4. Державне-правове будівництво в Західноукраїнській Народній Республіці
Глава Х. Радянське державне будівництво в Україні
§1. Формування радянської держави і права в Україні (1917-1920рр.)
§2. Утворення Союзу РСР. Правові засади входження України до СРСР
§3. Українська державність у 20-30-ті роки ХХ ст.
§4. Система судових та правоохоронних органів в УРСР у 20-30-ті роки
§5. Основні риси українського радянського права у 20-ті роки
§6. Загальна характеристика українською законодавства30-х років
§7. Державний лад на захішюукраїнськюс землях у 20-30-х роках
§8. Держава і право України в умовах воєнного часу(1941-1945 роки). Окупаційний режим. Спроби
національно-державного будівництва
§9. Держава і право України у повоєнні рокита в період десталінізації
§10. Держава і право України у 70-80-ті роки
Глава ХI. Державна-правовий розвиток в період утвердженнянезалежності України
§1. Держава і право Української РСР періоду перебудови (1985-1991 рр.)
§2. Держава і право України періоду незалежності
Використана та рекомендована література
Розділ 3. ОКРЕМІ ГАЛУЗІ ПРАВА УКРАЇНИ
Глава ХІІ. Основи конституційного права
§1. Поняття, предмет і система конституційного права України
§2. Конституція України – Основний Закон держави
§3. Основні етапи становлення Конституції України
§4. Характеристика загальних засад конституційною ладуУкраїни
§5. Правовий статус мов в Україні
§6. Конститунійно-правовнй статус людини і громадянинав Україні
§7. Громадянство України
§8. Правовий статус національних меншин в Україні
§9. Конституційно-правовий статус об’єднань громадян. Громадські організації та політичні партії
§10. Правовий статус релігійних організацій
§11. Народовладдя в Україні
§12. Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої владив Україні
§13. Президент України – глава держави
§14. Виконавча влада в Україні. Правовий статус Кабінету Міністрів України
§15. Територіальний устрій України. Правовий статус Автономної Республіки Крим
516. Місцеве самоврядування в Україні. Нормативні акти
Використана та рекомендована література
Глава ХІІІ. Основи адміністративною права
§1. Поняття адміністративною права
§2. Система і джерела адміністративною права
§3. Поняття та види адміністративних правопорушень
§4. Адміністративна відповідальність
§.5 Державна служба в Україні
Нормативні акти
Рекомендована література
Глава ХІV. Основи цивільного права
§1. Поняття цивільною права і цивільних правовідносин
§2. Суб’єкти цивільних правовідносин. Фізичні особи
§3. Поняття юридичної особи
§4. Об’єкти цивільних правовідносин
§4. Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків. Правочини
§5. Представництво у цивільному праві
§6. Захист цивільних прав. Позовна давність
§7. Правове регулювання власності в Україні. Захист права власності
§8. Право інтелектуальної власності в Україні
§9. Основи зобов’язального права
§10. Цивільно-правовий договір: поняття, види, порядок укладання
§11. Найпоширеніші види договірних зобов’язань
§12. Поняття цивільно-правової відповідальності
§13. Основи спадкового права
Нормативні акти та література
Глава ХV. Основи фінансового права
§1. Поняття фінансової діяльності та фінансового права України
§2. Бюджет і бюджетна система України
§3. Основи податковою права України
§4. Правові основи банківської діяльності в Україні
§5. Правові основи страхування
Нормативні акти
Рекомендована література
Глава ХVІ. Основи сімейного права
§1. Поняття сімейного права. Шлюб і сім’я
§2. Порядок укладання шлюбу
§3. Підстави та порядок припинення шлюбу
§4. Шлюбний договір
§5. Особисті немайнові права та обов’язки подружжя
§6. Майнові права та обов язки подружжя
§7. Права та обов язки батьків і дітей
§8. Опіка і піклування
§9. Правові основи усиновлення
Нормативні акти та література
Глава ХVІІ. Основи господарського права
§1. Основні засади здійснення господарської діяльності в Україні
§2. Підприємництво в Україні
§3. Суб’єкти господарювання
§4. Підприємства в Україні
§5. Майнова основа господарювання
§6. Господарські зобов язання: поняття, підстави виникнення, порядок виконання
§7. Господарські договори
§8. Порядок визнання суб’єкта господарювання банкрутом
§9. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання
§10. Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання
§11. Засади правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності
§12. Спеціальні режими господарювання в Україні
Нормативні акти та література
Глава ХVІІІ. Основи трудового права
§1. Поняття трудового права України
§2. Колективний договір
§3. Поняття трудового договору, його сторони і зміст
§4. Порядок укладання трудового договору
§5. Підстави припинення трудового договор. Припинення трудового договору з ініціативи працівника
§6. Порядок припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
§7. Контракт як особливий вид трудового договору
§8. Робочий час працівників
§9. Час відпочинку працівників
§10. Особливості праці неповнолітніх
§11. Поняття трудовї дисципліни. Порядок застосуваннядисциплінарних стягнень
§12. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору
§13. Порядок розгляду індивідуальних і колективнихтрудових спорів
Нормативні акти та література
Глава ХІХ. Основи житловою права
§1.Поняття житлового права України. Житлові правата обов’язки громадян
§2. Житловий фонд. Порядок надання жилих приміщеньв будинках державною і громадською житлових фондів
§3. Порядок користування жилими приміщеннями
§4. Приватизація державного житлового фонду
Нормативні акти та література
Глава ХХ. Основи екологічного права
§1. Поняття екологічного права
§2. Екологічні права та обов’язки громадян України
§3. Правове регулювання використання природних ресурсів
§4. Природні території та об’єкти, що підлягають особливійохороні. Природне-заповідний фонд України
§5. Правова охорона атмосферного повітря
§6. Правова охорона рослинного і тваринною світу
Нормативні акти та література
Глава ХХІ. Основи земельного права
§1. Поняття земельною права України. Земельні відносини
§2. Право власності на землю
§3. Право землекористування
§4. Гарантії права на землю
§5. Підстави набуття права власності та права землекористуваннягромадянами та юридичними особами
§6. Управління земельним фондом
§7. Відповідальність за порушення земельною законодавства
Нормативні акти та література
Глава ХХII. Правові основи соціального захистута охорони здоров’я
§1. Поняття права соціального захисту та соціальноюзабезпечення
§2. Правові основи загальнообов’язкового державногосоціального страхування
§3. Пенсійне забезпечення в Україні
§4. Державна соціальна підтримка сім’ї, материнства й дитинстваінших категорій громадян
§5. Право на охорону здоров’я та йою реалізація в Україні
§6. Правові основи соціального захисту громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Нормативні акти та література
Глава ХХІІІ. Основи кримінального права
§1. Поняття кримінального права. Загальна характеристикаКримінального кодексу України
§2. Злочин: поняття та ознаки, види, склад
§3. Кримінальна відповідальність
§4. Кримінальне покарання та його види
§5. Підстави для звільнення від кримінального покарання
§6. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх
Нормативні акти та література
Глава ХХІV. Основи міжнародного права
§1. Поняття міжнародного права та міжнародно-правовихвідносин
§2. Поняття права зовнішніх зносин
§3. Право міжнародних договорів
§5. Право міжнародних організацій
Нормативні акти та література
Розділ 4. ПРАВООХОРОННА ТА ПРАВОЗАХИСНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ
Глава ХХV. Правосуддя в Україні
§1. Судова система України. Конституційні принципи здійсненнправосуддя
§2. Конституційне судочинство. Конституційний Суд України
§3. Адміністративне судочинство в Україні
§4. Основи цивільного процесуального права
§5. Основи кримінального судочинства в Україні
Нормативні акти та література
Глава ХХVІ. Основи правоохоронної діяльності
§1. Поняття правоохоронного органу. Прокуратура в Україні
§2. Органи внутрішніх справ в Україні
§3. Служба безпеки України
§5. Система органів податкової служби України
Нормативні акти та література
Глава ХХVІІ. Правозахисна діяльність в Україні
§1. Поняття правозахисної діяльності
§2. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
§3. Юстиція в Україні
§4. Державна виконавча служба
§5. Нотаріат в Україні
§6. Адвокатура в Україні
Нормативні акти та література
Нормативні акти
Список використаної та рекомендованої літератури

Залишити відповідь