Бакка М. Т. Аналіз точності маркшейдерських мереж

622.1(075.8)
Б19
Бакка М. Т.
     Аналіз точності маркшейдерських мереж : навч. посібник / М. Т. Бакка, В. О. Назаренко. – Житомир : ЖДТУ, 2007. – 146 с.

В навчальному посібнику розглянуті загальні уяви про вимірювання і їх точність, види вимірювань і їх похибки розпляиута структурна схема похибок. Детально висвітлені рівноточні вимірювання, властивості випадкових похибок, принцип арифметичноі середини. Дана оцінка точності рівноточних вимірювань, охарактеризовані середньоквадратичні похибки функцій виміряних величин. Оцінена сумісна дія декількох незалежних джерел похибок.
     Охарактеризовані відносні похибки та похибки округлення. Розглянуті нерівно точні вимірювання і їх точність, загальна арифметична середина і вага нерівно точних вимірювань. Ретельно виконаний аналіз точності маркшейдерських зйомок, особлива увага приділена точності кутових і лінійних вимірів. Значна увага приділена аналізу точності орієнтувально-з’єднувальних зйомок, геометричного і тригонометричного нівелювання в підземних полігонах.

ЗМІСТ
Вступ
Глава 1. Загальні відомості про вимірювання та їх похибки
1.1. Загальні уяви про вимірювали
1.2. Види вимірювань
13. Похибки вимірювань і їх класифікації
1.4. Предмет теорії похибок і способу найменших квадратів
Контрольні запитання
Глава 2. Рівноточні вимірювання
2.1. Властивості випадкових похибок вимірювань
2 2. Принцип арифметичної середини
2.3. Оцінка точності результатів вимірювань. Середня квадратична похибка
2.4. Середня : ймовірна похибки
2.5. Середні квадратичні похибки функцій
2.6. Сумісна дія декількох незалежних джерел похибок
2.7. Відносні похибки
2.8. Середня кнадратична похибка арифметичної середини
2.9. Відхилення вимірів від арифметичної середини, іх властивості та визначення за ними середньої квадратичної похибки
2.10. Визначення середньої квадратичноі похибки за результатами однорідних двойних вимірів
2.11. Середня квадратична похибка округлення
Контрольні запитання
Глава 3. Нерівноточні вимірювання
3.1. Нерівноточні вимірювання і іх вага
3.2. Загальна арифметична середина і її вага
3.3. Оцінка точності при нерівноточних вимірюваннях. Похибка одиниці ваги
3.4. Середня квадратична похибка загальної арифметичної середини
3 5. Ухилення від загальнї: арифметичноїсередини і іх властивості. Вираження по ним похибки одиниці ваги
3.6. Ваги функцій виміряних величин
3.7. Оцінка точності за результатами однорідних двойних нерівно точних вимірів
Контрольнізапитання
Глава 4. Аналіз точності маркшейдерських зйомок
4.1. Точність і методи побудови маркшейдерських мереж
4.2. Загальні положення аналізу точності маркшейдерських мереж
4.3. Оцінка точності положення пунктів планової мережі
4.4. Точність кутових і лінійних вимірювань в підземних виробках
4.5. Похибка визначення дирекційного кута гіроприладами
4.6. Похибка вимірювання довжин сторін підземних полігонів
Контрольнізапитання
Глава 5. Аналіз точності орієнтувально-з’єднувальних зйомок
5.1. Загальні відомості
5.2. Фактори, що впливають на точність проектування
5.3. Кутова похибка проектування
5.4. Аналіз точності при примиканні з’єднувальними трикутниками
5.5. Аналіз точності орієнтування через два вертикальних шахтних ствола
Контрольнізапитання
Глава 6. Аналіз точності маркшейдерських робіт при проведенні гірничих виробок зустрічними вибоями
6.1. Загальні відомості
6.2. Основні типи збоєк
6.3. Визначення очікуваної похибки змикання вісей збойки, яка проводиться в межах однієї шахти
6.4. Визначення очікуваної похибки змикання вісей збойки, яка проводиться з різних шахт
6.5. Визначення похибки змикання вибоїв по висоті
Контрольнізапитання
Глава7. Похибка нівелювання
7.1. Загальні відомості
7.2. Середня похибка геометричного нівелювання
7.3. Середня похибка тригонометричного нівелювання
Контрольні запитання
Література
Зміст

Залишити відповідь