Історія України ХІХ – ХХІ століть

ББК63.3(4Укр)
І-90
     Історія України ХІХ – ХХІ століть : практикум / В. Є. Голубко, Р. В. Лаврецький, А. Ф. Лозинський та ін ; за ред. Р. В. Лаврецького. – Київ : Знання, 2015. – 376 с.

Пропонований практикум підготовлено авторським колективом науково-педагогічних працівників кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. У практикумі висвітлено основну частину програмного курсу історії України (ХІХ-ХХІ ст.), яка відведена на семінарські заняття і для самостійної роботи студентів. У ньому читач знайдедокладні наукові відповіді на складні питання вітчизняної історії.
     Запропоновані тези відповідей та уривки в історичних документівдоповнюють лекційний курс з історії України, допомагають розвинути навички роботи з різними типами джерел, формують творчей неупереджене історичне мислення студентів.
     Практикум призначений для належної підготовки студентів вищихнавчальних закладів з історії України, поглибленого вивчення історіїрідного краю. Буде корисним усім, хто цікавиться політичною і соціальною історією України, її культурою, бажає заглибитися у подіїминулого завдяки історичним документам.

ЗМІСТ
Передмова
Тема 1. Соціально-економічне та громадське-політичне життя в українських землях, підвладних Російській імперії (кінець ХУІІІ – початок ХХ ст.)
План
Рекомендовані теми рефератів
Тези відповіді
Рекомендована література
Документи та матеріали
Хронологічна таблиця
Запитання та завдання
Тема 2. Західноукраїнські землі у складі імперії Габсбургів (кінець ХУІІІ – початок ХХ ст.)
План
Рекомендовані теми рефератів
Тези відповіді
Рекомендована література
Документи та матеріали
Хронологічна таблиця
Запитання та завдання
Тема 3. Наддніпрянська Україна: від гетьманату П. Скоропадського до остаточного утвердження радянської влади
План
Рекомендовані теми рефератів
Тези відповіді
Рекомендовані джерела та література
Документи та матеріали
Хронологічна таблиця
Запитання та завдання
Тема 4. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях у 1918-1920 рр.
План
Рекомендовані теми рефератів
Тези відповіді
Рекомендовані джерела та Література
Документи та матеріали
Хронологічна таблиця
Запитання та завдання
Тема 5. Радянська Україна наприкінці 20-30-х роківХХ ст.: політика великого терору
План
Рекомендовані теми рефератів
Тези відповіді
Рекомендовані джерела та література
документи та матеріали
Хронологічна таблиця
Запитання та завдання
Тема 6. Радянсько-німецька війна: нацистська окупація і Рух Опору. Визволення України
План
Рекомендовані теми рефератів
Тези відповіді
Рекомендовані джерела та література
Документи та матеріали
Хронологічна таблиця
Запитання та завдання
Тема 7. УРСР в умовах “відлиги” (1953-1964)
План
Рекомендовані теми рефератів
Тези відповіді
Рекомендовані джерела та література
Документи та матеріали
Хронологічна таблиця
Запитання тазавдання
Тема 8. Політичний та соціально-економічний розвиток УРСР у роки “застою”
План
Рекомендовані теми рефератів
Тези відповіді
Рекомендовані джерела та література
Документи та матеріали
Хронологічна таблиця
Запитання та завдання
Тема 9. Формування багатопартійної системи та падіння комуністичного режиму в УРСР (кінець 80-х початок 90-хроків ХХст.)
План
Рекомендовані теми рефератів
Тези відповіді
Рекомендовані джерела та література
Документи та матеріали
Хронологічна таблиця
Запитання та завдання
Тема 10. Політичний та соціально-економічний розвиток України в роки незалежності
План
Рекомендовані теми рефератів
Тези відповіді
Рекомендовані джерела та література
Документи та матеріали
Хронологічна таблиця
Запитання та завдання
Іменний покажчик

Залишити відповідь