Важкі метали: надходження в ґрунти, транслокація у рослинах та екологічна безпека

50
В12
     Важкі метали: надходження в ґрунти, транслокація у рослинах та екологічна безпека / В. М. Гришко, Д. В. Сищиков, О. М. Пісковата ін. – Донецьк : Донбас, 2012. – 304 с.

Обговорено сучасний стан атмосферного повітря у промислових містах, забруднення ґрунтів сполуками важких металів і особливості їх акумуляції та міграції в системі “ґрунт-рослина”. Оцінена стійкість рослин до підвищеного рівня важких металів та можливість використання регуляторів росту і стимуляторів адаптогенів для зниження токсичної дії на рослини. Висвітлені питання небезпеки забруднення довкілля важкими металами сприятимуть підвищенню суспільної свідомості та вдосконаленню державних програм поліпшення соціальної сфери у промислових центрах та мінімізації екологічних ризиків для населення.
     Для фахівців з екології, ґрунтознавства, біогеохімії, фізіології рослин, ботаніки, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, а також спеціалістів державних управлінь з екології та природних ресурсів і садово-паркового хозяйства.

ЗМІСТ

Передмова
РОЗДІЛ 1. РІВЕНЬ НАДХОДЖЕННЯ НАЙПОШИРЕНІШИХАТМОСФЕРНИХ ПРОМИСЛОВИХ ВИКИДІВ У ЕКОСИСТЕМИМІСТ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБНИХ ПЛОЩАДОК ДАЯМОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
1.1. Стан забруднення атмосферного повітря у деяких крупнихпромислових центрах України
1.2. Характеристика пробних площадок для моніторинговихдосліджень
РОЗДІЛ 2. ВАЖКІ МЕТАЛИ В ГРУНТАХ: ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ, ВМІСТ В ГРУНТАХ, ЗМІНИ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГРУНТІВ ЗА ЇХ НАДЛИШКОВОГО НАДХОДЖЕННЯ
РОЗДІЛ З. ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ РІЗНИХ ЗА РУХОМІСТЮ ФОРМ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В ЕДАФОТОПАХ КРИВОГО РОГУ ТА В ДЕЯКИХ ПРИРОДНИХ ГРУНТАХ
3.1. Уміст валових форм важких металів в ґрунтах
3.2. Особливості акумуляції рухомих форм важких металів вґрунтах центральної та північної частин міста Кривий Ріг
3.3. Акумуляція важких металів в чорноземі звичайному підрізними видами та гібридами тополі
РОЗДІЛ 4. АКУМУЛЯЦІЯ ТА ТРАНСЛОКАЦІЯ ВАШИХ МЕТАЛІВ В СИСТЕМІ “ГРУНТ-РОСЛИНА”
4.1. Деякі особливості надходження до рослин важких металів заумов забруднення довкілля
4.2. Фітотоксичність компонентів промислових викидів у звязку зїх поглинанням табіотрансформацією
4.3. Поминання важких металів рослинами гіперакумуляторамив системі “ґрунт-рослина” та деякі бар’єрні механізми, якіобумовлюють толерантність рослиндо дії важких металів
РОЗДІЛ 5. НАКОПИЧЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ДЕРЕВНИМИ РОСЛИНАМИ
5.1. Сезонна динаміка акумуляції важких металів деревнимирослинами під впливом промислових викидів “АрселорМітталКривий Ріг” та Криворізького сурикового заводу
5.2. Акумуляція та транслокація важких металів видами тагібридами тополь в умовах промислових майданчиків
РОЗДІЛ 6. ОСОБАИВОСТІ ТРАНСЛОКАЦІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ УСИСТЕМІ “ГРУНТ-РОСЛИНА” В МОДЕЛЬНИХ ДОСЛІДАХ
6.1. Поглинання та транслокація важких металів видами ігібридами тополь при різному рівні забруднення ґрунту
6.2. Ефективність функціонування бар’єрної системи коренівквітниково-декоративних та деревне-чагарникових рослинщодо поглинання з ґрунту і накопичення важких металів
6.3. Особливості транслокації елементів-забруднювачів в органиасиміляції рослин за сумісної дії важких металів
РОЗДІЛ 7. ОЦІНКА СТІЙКОСТІ РОСЛИН ДО ПІДВИЩЕНОГО РІВНЯ ВАЖКИХ МЕТАЛЛІВ
7.1. Особливості росту видів і гібридів роду PopulusL. призабрудненні довкілля викидами підприємств гірничорудноїпромисловості
7.2. Оцінка стійкості видів і гібридів тополь в умовах діїрудозбагачувальних підприємств
7.3. Встановлення металотолерантності деяких квітниково=декоративних рослин
7.4. Вплив регуляторів росту та стимуляторів-адаптогенів назниження токсичної дії важких металів
7.5. Стійкість квітниково-декоративних та деревне-чагарниковихрослин до надлишкового вмісту важких металів у ґрунтах
Підсумки
Заключение
СоnсІusіоn
Список літератури

Залишити відповідь