Підготовка проектних пропозицій із чистої енергії

620.9
П32
     Підготовка проектних пропозицій із чистої енергії : практичний посібник / [під заг. ред. Р. Ю. Тормосова, О. П. Романюк, К. Р. Сафіуліної]. – Київ : Поліграф плюс, 2015. – 174 с.

У посібнику, розробленому ключовими фахівцями Інституту місцевого розвитку в рамках Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні», підготовка проектів із чистоі енергії для Планів дій зі сталого енергетичного розвитку міст (ПДСЕР) розглядається на засадах системного підходу: від постановки завдання до техніко-економічного обґрунтування, екологічної оцінки і визначення конкретних джерел фінансування. Виконано аналіз обмежень технічного, екологічного, фінансового та соціального характеру, які гальмують ефективне впровадження проектів із чистої енергії. Запропоновано низку проектів із чистої енергії у найбільш доцільних, з огляду на зменшення енергоспоживання та скорочення викидів СО2, сферах міського господарства. Надано детальні рекомендації із підготовки техніко-економічного обґрунтування проектів із чистоі енергії для визначення найбільш економічно, соціально або екологічно доцільних. Висвітлено реалії та перспективи українських міст щодо пошуку джерел фінансування для впровадження проектів із чистої енергії, передбачених ПДСЕР, у тому числі на засадах державно-приватного партнерства, співфінансування мешканців тощо. Розглянуто ключові принципи та методологію розрахунків викидів вуглекислого газу для визначення базового кадастру викидів.
     Посібник стане у нагоді всім, хто має наміри сприяти зменшенню викидів парникових газіа у довкілля як шляхом розроблення та втілення в життя Плану дій зі сталого енергетичного розвітку, так і за допомогою впровадження енергоефективних захоців у повсякденному житті: на роботі та вдома.

ЗМІСТ
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
1 СПЕЦИФІКА ПРОЕКТІВ ІЗ ЧИСТОЇ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТА
1.1 Термінологія та визначення у сфері чистої енергії
1.2 Особливості та обмеження для впровадження проектних пропозиційіз чистої енергії в основних секторах міського госпоцарства
1.2.1 Технічні обмеження
1.2.2 Фінансові обмеження
1.2.3 Екологічні обмеження
1.2.4 Людський чинник: обмеження соціального характеру.
Список використаних та рекомендованих джерел до розділу 1
2 ВИБІР ЕФЕФКТИВНИХ ПРОЕКТІВ ІЗ ЧИСТОЇ ЕНЕРГІЇ У СЕКТОРАХ МІСЬКОГОГОСПОДАРСТВА
2.1 Сектор житлових і громадських будинків
2.1.1 Підвищення теплозахисту зовнішніх непрозорих і прозорих огороджень
2.1.2 Реконструкція інженерних систем будинку
2.1.3 Впровадження енергозберігаючих заходів у системах вентиляції,газопостачання та гарячого водопостачання житловихі громадських будинків
2.2 Заходи зі збереження енергіїпри генеруванні, транспортуванніі реалізації теплової енергії
2.3 Проекти з упровадження альтернативних та відновлювальнихджерел енергії
2.3.1 Використання джерел вітрової енергії
2.3.2 Використання сонячної енергії
2.3.3 Використання біомаси для отримання енергії
2.3.4 Використання енергетичного потенціалу полігонів твердих побутовихвідходів (ТПВ).
2.3.5 Використання енергетичного потенціалу стічних вод, мулового осадута технологічних процесів. Теплові насоси
2.4 Енергоефективні заходи у водопровідно-каналізаційному секторі міста
2.4.1 Енергоефективність у системах водопостачання
2.4.2 Скорочення витрат енергії у системах водовідведення
2.5 Енергоефективні проекти в транспортній сфері міста
2.5.1 Енергозбереження в секторі міського електротранспорту.
2.5.2 Енергозбереження в секторі міського пасажирського та комунальноготранспорту
2.5.3 Розробка заходів зі скорочення енергоспоживання автомобільнимтранспортом
2.6 Зменшення споживання енергії у сфері вуличного освітлення
2.6.1 Проведення реконструкції мереж освітлення 3 упровадженням енергоощадних джерел світла
2.6.2 Впровадження систем автоматизованого управління та моніторингу освітлювальних систем
2.6.3 Використання альтернативних джерел електроенергії
Список використаних та рекомендованих джерел до розділу 2
3 РЕКОМЕНДАЦІЇ ІЗ ПІДГОТОВКИ ТЕХНИКО-ЕКОНМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТІВ З ЧИСТОЇЕНЕРГІЇ
3.1 Особливості та зміст техніко-економічного обґрунтування проектів із чистої енергії
3.2 Опис проекту
3.3 Технічний аналіз проекту
3.4 Організаційно-правові та функціональні рішення
3.5 Фінансово-економічний аналіз проекту
3.6 Аналіз та управління ризиками
З.7 Соціальні та екологічні наслідки впровадження проектів із чистої енергії
Список використаних та рекомендованих джерел до розділу 3
4 ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ IЗ ЧИСТОЇ ЕНЕРГІЇ
4.1 Джерела фінансування інвестиційних проектів
4.2 Загальні рекомендації щодо використання джерел фінансування
4.3 Особливості фінансування проектів за рахунок власних коштівпідприємств житлово-комунальної сфери (амортизації та прибутку).
4.4 Приватні інвестиції для впровадження проектів із чистої енергії
4.4.1 Залучення приватних інвестицій на умовах державно-приватного партнерства
4.4.2 Залучення приватних інвестицій на умовах перфоманс-контракту: модель ЕСКО
4.4.3 Залучення коштів мешканців багатоповерхових будинків, де створено ОСББ, до реалізації проектів із чистої енергії у житловому секторі
4.5 Огляд джерел та інструментів фінансування проектів із чистої енергії
Список використаних та рекомендованих джерел до розділу 4
5 ЕКОЛОГІЧНИЙ ЕФЕКТ ВІД УПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ ІЗ ЧИСТОЇ ЕНЕРГІЇ
5.1 Ключові принципи
5.2 Методологія визначення кількості вуглекислого газу
5.3 Розрахункові залежності для визначення викидів СО2
Список використаних та рекомендованих джерел до розділу 5
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
Додаток А Екологічні обмеження та наслідки, які потрібно враховувати під час планування проектів із використання відновлювальних та нетрадиційних джерел енергії
Додаток Б Рисунок Б.1 Зони інтенсивності сонячної радіації на території України
Рисунок Б.2 Вітроенергетичний потенціал України
Таблиця Б.1 Собівартість вироблення енергії із різних джерел
Додаток В Таблиця В.1 Вихідні дані для складання прогнозу: ціни на енергоносії для одного з міст України станом на 12.01.2015 р.
Таблиця В.2 Показники прогнозу цін на енергоносії
Таблиця В.З Розрахунки чистих грошових потоків (netcashflow)за проектом
Таблиця В.4 Розрахунок дисконтованого терміну окупності інвестиційногопроекту для ЕСКО-компанії
Таблиця В.5 Розрахунок чистої поточної вартості інвестиційного проектудля ЕСКО-компанії
Таблиця Г.1 Перелік інституцій, які можна розглянути для залучення коштів на фінансування проектів із чистої енергії
Рисунок Г.1 Схема реалізації концесійної уг0ди в сфері впровадження проектів із чистої енергії
Рисунок Г.2 Порівняльний аналіз моделей, що можуть бути застосовані для реалізації проектів із чистої енергії
Таблиця Г.2 Переваги та недоліки застосування моделі концесії, що укладається відповідно до спеціального законодавства
Таблиця Г.3 Переваги та недоліки застосування моделі концесії, щоукладається відповідно до закону про ДПП
Таблиця Д.1 Перерахунок витрат палива у вироблену теплову енергію (теплоту згорання палива)- Кn
Таблиця Д. 2 Коефіцієнти викидів СО₂, перераховані на одиницю теплоти (КВТ) і одиницю маси палива згідно із МГЕЗК 2006 (КВП)
Таблиця Д. З Стандартні коефіцієнти викидів СО₂ і ОЖЦ коефіцієнти викидів на одиницю теплової енергії (КВТ) для найбільш поширених видів палива у т СО₂ / МВт год
Таблиця Д. 4 Національні коефіцієнти викидів МГЕЗК і ОЖЦ в Україні для електроенергії згідно з методикою розрахунків РКИК ООН, 2012 (Інструменти для обрахування КВ для енергосистеми) і даними про національне споживання енергії (НКВЕ)

Залишити відповідь