Драпіковський О. І. Оцінка нерухомості

658(075.8)
Д73
Драпіковський О. І.
     Оцінка нерухомості : навч. посіб. / О. І. Драпіковський, І. Б. Іванова, Ю. В. Крумеліс. – Київ : [Тов. СІК ГРУП Україна], 2015. – 424 с.

Викладено теоретичні та практичні питання оцінки нерухомого майна, методичні та організаційно-правові аспекти здійснення оціночної діяльності.
Призначено для студентів вищих учбових закладів, які навчаються за спеціальностями «Оціночна діяльність» та «Оцінка землі та нерухомого майна», та слухачів спеціалізованих курсів, які навчаються за програмами базової підготовки оцінювачів, а також на усіх, хто вивчає навчальну дисципліну «Оцінка нерухомості».

ЗМІСТ
Передмова
Частина І. Основні поняття та принципи оцінки нерухомості
Розділ 1. Оцінка нерухомості як вид професійної діяльності
     1.1. Призначення і функції оцінки нерухомості
     1.2. Правові засади оцінки нерухомості та здійсненняпрофесійної оціночної діяльності
     1.3. Державне та громадське регулювання оцінки
     1.4. Методичне забезпечення оціночної діяльності. Міжнародні національні стандарти оцінки
     1.5. Етичні норми професійної оціночної діяльності
Розділ 2. Визначення та класифікація нерухомого майна
     2.1. Особливості нерухомого майна як об’єкту оцінки
     2.2. Поняття нерухомої речі та нерухомого майна
     2.3. Види прав, інтересів і зобов’язань у нерухомому майні
     2.4. Класифікація об’єктів нерухомості
Розділ 3. Види вартості
     3.1. Вартість як економічна категорія
     3.2. Вартість та її взаємозв’язок з ціною, витратами і ринком
     3.3. Ринкова вартість
     3.4. Види вартості, відмінні від ринкової вартості
     3.5. Бази оцінки та особливості їх застосування
Розділ 4. Принципи оцінки нерухомості
     4.1. Принципи, засновані на уявленні користувача
     4.2. Принципи, пов’язані з природою нерухомості
     4.3. Принципи, пов’язані з ринковим середовищем
     4.4. Принцип найбільш ефективного використання
Розділ 5. Процес оцінювання
     5.1. Підготовчий етап
     5.2. Оціночний етап
     5.3. Післяоціночний етап
Розділ 6. Ринок нерухомості
     6.1. Основні риси ринку нерухомості
     6.2. Процедура дослідження ринку нерухомості
     6.3. Активність ринку
Розділ 7. Аналіз місця розташування
     7.1. Фізичні характеристики земельноїділянки
     7.2. Юридично дозволене використання земельної ділянки
     7.3. Характеристика району розташування земельної ділянки
Розділ 8. Характеристика земельних поліпшень
     8.1. Техніко-економічні показники будівлі
     8.2. Конструктивні вирішення будівель
     8.3. Капітальність будинків
     8.4. Архітектурні стилі будівель
Розділ 9. Вибір найбільш ефективного використання
     9.1. Мета і завдання вибору найбільш ефективного використання
     9.2. Найбільш ефективне використання землі як вакантної
     9.3. Найбільш ефективне використання поліпшеноїнерухомості
     9.4. Особливі ситуації при виборі найбільш ефективного використання
Частина ІІ. Способи оцінювання нерухомого майна
Розділ 10. Оціночні підходи
     10.1. Підходи до оцінки
     10.2. Порівняльний (ринковий) підхід
     10.3. Дохідний підхід
     10.4. Витратний підхід
Розділ 11. Порівняльний (ринковий) підхід. Зіставлення продажів
     11.1. Загальні засади порівняльного (ринкового) підходу
     11.2. Оцінка нерухомого майна за ступенем подібності
     11.3. Техніка побудови таблиць коректувань
     11.4. Техніка побудови системи лінійних рівнянь
Розділ 12. Порівняльний підхід. Статистичний аналіз ринку
     12.1. Метод статистичного аналізу ринку
     12.2. Моделі парної лінійної регресії
     12.3. Моделі множинної лінійної регресії
Розділ 13. Дохідний підхід. Пряма капіталізація
     13.1. Загальні засади дохідного підходу
     13.2. Аналіз регулярних доходів і витрат
     13.3. Способи визначення показників рівня дохідності
     13.4. Застосування прямої капіталізації в інвестиційному методі
     13.5. Застосування прямої капіталізації в методі зисків
Розділ 14. Дохідний підхід. Дисконтування грошових потоків
     14.1. Сутність техніки дисконтованих грошових потоків
     14.2. Застосування функцій складною відсотку для визначення вартості грошових потоків
     14.3. Вимоги до побудови моделі грошових потоків
     14.4. Визначення ставки дисконтування
     14.5. Застосування дисконтованих грошових потоків в інвестиційному методі
     14.6. Застосування дисконтованих грошових потоків у методі зисків
Розділ 15. Витратний підхід. Методи оцінки землі
     15.1. Загальні засади оцінки землі
     15.2. Методи оцінки вакантних земельних ділянок
          метод капіталізації земельної ренти
          інвестиційний метод
          метод зіставлення продажів
          метод розвитку поділом (об’єднанням)
          метод статистичного аналізу ринку
     15.3. Методи оцінки землі як складової поліпшеної нерухомості
          метод екстракції (економічний метод)
          метол розвитку (передбаченого використання)
          метод співвіднесення
          метод залишку для землі
          метод розподілення доходу
Розділ 16. Витратний підхід. Способи визначення вартості земельних поліпшень
     16.1. Сутність витратного підходу
     16.2. Визначення відновної вартості поліпшень
          розрахунок кошторисної вартості будівництва
          розрахунок з використанням вартості одиничного
          показника будівельного аналога
          метод визначення вартості по укрупненим конструктивним елементам чи видам робіт
          метод розбивки по компонентам
          метод об’єктів-аналогів
          прибуток підрядника і забудовника
          урахування супутніх витрат
     16.3. Оцінка знецінення земельних поліпшень метод розбивки метод строку життя
     16.4. Розрахунок залишкової вартості поліпшень і загальної вартості нерухомості
Розділ 17. Оцінювання часткових прав
     17.1. Види прав у нерухомому майні
     17.2. Право оренди оцінка інтересу орендодавця та орендаря
     17.3. Право іпотеки: оцінка інтересу заставодержателя та заставодавця
     17.4. Оцінювання права постійного та тимчасового користування землею
     17.5. Оцінка об’єкту сервітуту
Розділ 18. Документування результатів оцінки
     18.1. Загальні вимоги до змісту звіту
     18.2. Форма і структура звіту про оцінку
     18.3. Рекомендації до розділів звіту
Рекомендована література
Додаток
Основні символи

Залишити відповідь