Антошкіна Л. І. Методологія економічних досліджень

330(075.8)
А72
Антошкіна Л. І. Методологія економічних досліджень : підручник / Л. І. Антошкіна, Д. М. Стеченко. – Київ : Знання, 2015. – 312 с.

У підручнику розкрито основи науково-дослідної роботи як головного джерела набуття, примноження, оновлення людських знань, продуктивної сили, що суттєво впливає на соціально-економічний розвиток країни. Висвітлено найважливіші підходи до формування особистості вченого та використання наукових знань. Значне місце відведено основам методології досліджень, підходам, типології і сутності методів наукового пізнання, розкриттю основних способів і прийомів емпіричного й теоретичного дослідження на різних рівнях, технологіям їх практичного використання у науковій діяльності. Книга містить інформаційно-аналітичні, довідкові, навчально-методичні матеріали та глосарій.
Для студентів, що навчаються за програмою магістрів, аспірантів, викладачів економічних дисциплін та науковців.

ЗМІСТ

ВСТУП
Розділ 1. НАУКА ЯК ПРОДУКТИВНА СИЛА
1.1. Предмет і сутність науки та її головна функція
1.2. Класифікація видів наукової діяльності
1.3. Функція науки у формуванні економіки знань
1.4. Науково-технічний потенціал України
1.5. Наукові кадри та їхня зайнятість
1.6. Організаційно-функціональна трансформація науково-технічного потенціалу
2. ФОРМУВАННЯ ВЧЕНОГО ЯК НОСІЯ НАУКОВИХ ЗНАНЬ
2.1. Середовище формування вченого і використання знаннєвого ресурсу
2.2. Розвиток творчих здібностей та особистісні риси працівника науки
2.3. Особливості розумової праці та її організації
3. ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ЗНАНЬ
3.1. Наука як система знань
3.2. Структура економіко-теоретичного знання
3.3. Визначальні фактори становлення економіки знань
3.4. Функції інтелектуального потенціалу суспільства
3.5. Наукові знання в забезпеченні економічного зростання
Розділ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
4.1. Визначальні форми організації та етапи дослідження
4.2. Вибір проблеми та вимоги до економічного дослідження
4.3. Організаційна систематизація методів економічних досліджень
4.4. Основи методики шанування економічного дослідження
Розділ 5. ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
5.1. Роль інформації в економічних дослідженнях і класифікація наукових документів
5.2. Структура і призначення наукових документів
5.3. Принципи збирання інформаційною матеріалу
Розділ 6. ОСНОВНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
6.1. Місце теорії в економічних дослідженнях
6.2. Методологія і методи наукового пізнання
6.3. Діалектичні положення в економічних дослідженнях
Розділ 7. НАУКОВІ ПІДХОДИ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
7.1. Проблемний підхід у науці
7.2. Концептуальний підхід
7.3. Програмно-регіональний підхід
7.4. Системний підхід
7.5. Інші підходи економічних досліджень
Розділ 8. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
8.1. Основні групи загальних методів
8.2. Логічні закони і правила
8.3. Правила аргументації
Розділ 9. СПЕЦІАЛЬНІ МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
9.1. Методи збирання та узагальнення інформації
9.1.1. Методи спостереження та збирання даних
9.1.2. Методи вибіркового спостереження
9.1.3. Методи групування
9.1.4. Таблично-графічні методи
9.2. Методи за видами економічного аналізу
9.2.1. Методи інформаційно-логічного аналізу
9.2.2. Методи детермінованого (функціонального) факторного аналізу
9.2.3. Методи стохастичного (кореляційного) факторного аналізу
9.3. Нормативний метод
9.3.1. Система соціально-економічних норм і нормативів та принципи їх розрахунку
9.3.2. Схема визначення основних параметрів нормативного планування соціальної інфраструктури
9.3.3. Економіко-екологічні норми та нормативи державного регулювання природокористування
9.4. Методи прогнозування
9.5. Методи моделювання
9.6. Сітьовий метод
9.7. Програмно-цільовий метод
9.8. Евристичніметоди
Розділ 10. МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР ЕКОНОМІКИ
10.1. Чинники і принципи створення організаційних структур економіки
10.2. Методи проектування організаційних структурекономіки
10.3. Методи управління організаційними структурами регіональногорозвитку
10.4. Методи комплексної економічної оцінкирегіонального розвитку
10.4.1. Методи визначення рівнів економічногоі соціального розвитку регіонів
10.4.2. Методи визначення комплексності, спеціалізації,структурних зрушень регіонального розвитку
10.5. Програмно-цільовий метод у прогнозномуобґрунтуванні регіонального розвитку
10.6. Метод прогнозування регіонального розвитку
10.7 . Оцінювання трудового потенціалу регіону
10.8. Балансовий метод
10.9. Метод циклів
10.10. Форми і методи управління природокористуванням
10.1 1. Картографічний метод у дослідженні економіки регіону
10.12. Метод експертизи
ДОДАТКИ
ДодатакА. Приклади обґрунтування теми наукових досліджень
Додаток Б. Правила оформлення результатів науковихдосліджень
Додаток В. Приклади оформлення бібліографічного опису
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
Програма навчальноїдисципліни
Робоча програма дисципліни
Зміст лекций
Плани семінарських та практичних занять
Індивідуальна робота
Самостійнароботастудентів
Тести з курсу «Методологія економічних досліджень»
ЛІТЕРАТУРА

Залишити відповідь