Автоматизація виробничих процесів

62-52(075.8)
А22
Автоматизація виробничих процесів : підручник / І. В. Ельперін, О. М. Пупена, В. М. Сідлецький, С. М. Швед ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчових технологій. – Київ : Ліра-К, 2015. – 378 с.

Висвітлено загальні питання автоматизації виробничих процесів, описано автоматичний контроль технологічних параметрів, автоматизовані системи регулювання, технічні засоби автоматизації, основи проектування автоматизованих систем. Розглянуто основи автоматизації виробництва із застосуванням мікропроцесорних промислових контролерів і принципи побудови комп’ютерно-інтегрованих систем управління з використанням автоматизованих робочих місць оператора технолога.
Для студентів вищих навчальних закладів освіти І-IV рівнів акредитації, які спеціалізуються в галузі автоматизації виробництва, а також для студентів технологів, енергетиків, механіків і інших, які повинні мати знання для роботи в умовах комп’ютерно-інтегрованого автоматизованого виробництва і вміти сформулювати вимоги до впровадження нових і модернізації існуючих систем автоматизації.Може бути використаний також науково-технічними працівниками різних галузей промисловості.

ЗМІСТ
Вступ

Рoзділ1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СУЧАСНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ
1.1. Основні поняття і визначення
1.2. Принципи побудови сучасних систем автоматизації
1.3. Види забезпечень сучасних систем автоматизації
1.4. Інтегровані автоматизовані системи управління
Контрольні запитання до розділу 1
Розділ 2. АВТОМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ
2.1. Основи метрології
2.2. Засоби вимірювання
2.3. Державна система приладів та засобів автоматизації
2.4. Методи та засоби вимірювання тиску
2.4.1. Загальні положення
2.4.2. Рідинні прилади вимірювання тиску
2.4.3. Деформаційні манометри
2.4.4. Електричні манометри
2.5. Методи та засоби вимірювання температури
2.5.1. Загальні положення
2.5.2. Термометри розширення
2.5.3. Термоелектричні термометри
2.5.4. Термоперетворювачі опору
2.5.5. Пірометри випромінювання
2.6. Методи та засоби вимірювання кількості та витрати
2.6.1. Загальні положення
2.6.2. Лічильники
2.6.3. Витратоміри змінного перепаду тиску
2.6.4. Витратоміри постійного перепаду тиску
2.6.5. Витратоміри змінного рівня (щілинні витратоміри)
2.6.6. Електромагнітні витратоміри
2.6.7. Витратоміри Коріоліса
2.6.8. Вихрові витратоміри
2.6.9. Ультразвукові витратоміри
2.6.10. Теплові витратоміри
2.6.11. Автоматичні терези, дозатори, лічильники готової продукції
2.7. Методи та прилади вимірювання рівня
2.7.1. Загальні положення
2.7.2. Поплавкові рівнеміри
2.7.3. Гідростатичні рівнеміри
2.7.4. Ємнісні рівнеміри та сигналізатори рівня
2.7.5. Кондуктометричні сигналізатори рівня
2.7.6. Ультразвукові рівнеміри
2.7.7. Радарні (мікрохвильові) рівнеміри
2.7.8. Вібраційні сигналізатори рівня
2.8. Визначення властивостей та складу рідин і газів
2.8.1. Загальні положення
2.8.2. Прилади для вимірювання густини
2.8.3. Прилади для вимірювання вологості
2.8.4. Прилади для вимірювання величини рН рідин
2.8.5. Кондуктивнометричні концентратоміри
2.8.6. Автоматичні рефрактометри
2.8.7. Автоматичні поляриметри
2.8.8. Автоматичні віскозиметри
2.8.9. Автоматичні газоаналізатори
2.8.10. Вимірювання каламутності
2.9. Безконтактні датчики положення
2.9.1. Загальні положення
2.9.2. Оптичні датчики положення
2.9.3. Індуктивні датчики положення
2.9.4. Ємнісні датчики положення
Контрольні запитання до розділу 2
Розділ 3. АВТОМАТИЧНІ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ
3.1. Загальні положення
3.2. Основні принципи регулювання
3.3. Стабілізувальне, програмне та слідкувальне регулювання
3.4. Стійкість і якість процесів регулювання
3.5. Основні властивості об’єктів регулювання
3.6. Автоматичні регулятори
Контрольні запитання до розділу 3
Розділ 4. ВИКОНАВЧІ МЕХАНІЗМИ І РЕГУЛЮЮЧІ ОРГАНИ
4.1.Виконавчі механізми
4.2.Регулюючі органи
4.3. Перетворювачі частоти
Контрольні запитання до розділу 4
Розділ 5. МІКРОПРОЦЕСОРНІ ЗАСОБИ АВТОМАТИЗАЦІЇ
5.1. Основи мікропроцесорної техніки
5.1.1. Історія розвитку
5.1.2. Структура мікропроцесорної системи
5.1.3. Способи подання інформації для МПС
5.2. Основні напрями розвитку мікропроцесорних засобівавтоматизації
5.3. Напрями розвитку мікропроцесорних засобів промислової автоматизації
Контрольні запитання до розділу 5
Розділ 6. ІІРОМИСЛОВІ МІКРОПРОЦЕСОРНІ КОНТРОЛЕРИ
6.1. Основні принципи побудови мікропроцесорних контролерів
6.1.1. Структура мікропроцесорних контролерів
6.1.2. Огляд промислових мікропроцесорних контролерів
6.1.3. Вибір і конфігурування ПЛК
6.2. Розробка програми користувача для ПЛК
6.2.1. Змінні ПЛК та їх типи
632. Робочий цикл виконання програми користувача
6.2.3. Розробка програми користувача ПЛК
6.2.3.1. Програмування алгоритмів логіко-командного управління
6.2.3.2. Програма користувача на мові LadderDiagram
6.233. Мова структурованого тексту (Structured)
6.2.3.4. Програмування на мові Grafcet
6.2.3.5. Програмування з використання мовифункціональних блоків FBD
6.231». Програмування систем автоматичногорегулювання
Контрольні запитання до розділу 6
Розділ 7. ЛЮДИННО-МАШИННИЙ ІНТЕРФЕЙС АВТОМАТИЗОВАНОГО
РОБОЧОГО МІСЦЯ ОПЕРАТОРА-ТЕХНОЛОГА
7.1. Загальні положення
7.2. Засоби розробки автоматизованих робочих місць
7.3. Функціональні можливості середовищ виконання SCADA/HMI
7.3.1. Перелік функцій SCADA/HMI
7.3.2. Загальний вигляд графічного ЛМІ
7.3.3. Способи та елементи відображення стану процесу
7.3.4. Способи та елементи вводу (зміни значення змінних)
7.3.5. Тривоги та події
7.3.6. Реєстрація та відображення даних у вигляді трендів
7.3.7. Формування звітів
7.3.8. Управління рецептами
7.3.9. Планувальники
7.3.10. Система розмежування доступу
7.3.11. Мережні архітектури
7.3.12. Інтеграція з іншими рівнями управління
7.4. Основні принципи розробки АРМ оператора на базі SCADA/HMI
Контрольні запитання до розділу 7
Розділ8. ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ
8.1. Загальні положення
8.2. Призначення схем автоматизації та загальні принципи їх виконання
8.3. Виконання схем автоматизації
8.3.1. Графічне зображення технологічного устаткування та комунікацій на схеміавтоматизації
8.3.2. Графічне зображення засобів технічних засобів автоматизації
8.4. Розташування зображень приладів та засобів автоматизації на схемі автоматизації
8.5. Позиційні позначення на схемах автоматизації
8.6.Вимоги до оформлення та приклади виконання схем автоматизації
технологічних процесів
8.7. Приклади оформлення контурів контролю і управління на схемах автоматизації
8.8. Приклад розробки схеми автоматизації технологічних процесів та формування вимог до АРМу оператору
Контрольні запитання до розділу 8
Список скорочень
ЛІТЕРАТУРА

Залишити відповідь