Караман С. О. Українська мова за професійним спрямуванням

811.161.2
К21
Караман С. О. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закладів] / С. О. Караман, О. А. Копусь, В. І. Тихоша. – Київ : Літера ЛТД, 2013. – 544 с.

У навчальному посібнику «Українська мова за професійним спрямуванням» висвітлено основні закономірності фонетичної і граматичної систем української мови, проаналізовано відповідно до сучасних наукових принципів питання лексикології та фразеології, проблеми перекладу та редагування наукових текстів, теоретичні засади термінознавства, описано норми професійного мовлення, обґрунтовано правила ведення ділової документації у різних сферахдіяльності, запропоновано завдання і вправи проблемно-наукового характеру.
Для студентів ВНЗ, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами розвитку й функціонування сучасної української літературної мови, вивчає основи культури ділового (фахового) мовлення, українську мову професійного спрямування.

ЗМІСТ
Передмова
Розділ 1. Мова – явище суспільне
1. Мова – найважливіший засіб пізнання, спілкування і впливу. Функції мови
2. Сучасна українська літературна мова як вища форма існування національної мови. Формування літературної мови
Етика ділових паперів. Вимоги до оформлення й змісту документа
Культура мовлення
Розділ 2. Українська мова – мова професійного спілкування
3. Стилістична система сучасної української літературної мови. Стилістичне редагування тексту
4. Мова і мовлення. Мова і спілкування
5. Культура мовлення. Основні вимоги до культури мовлення. Мовні норми. Мовний суржик
Етика ділових паперів. Реквізити документа
Культура мовлення
Розділ 3. Фонетичні й орфоепічні норми професійного мовлення
6. Фонетична система мови. Голосні та приголосні звуки української мови. Транскрипція і транслітерація
7. Український наголос
8. Склад. Складоподіл
Етика ділових паперів. Документи щодо особового складу
Заява
Автобіографія
Резюме
Характеристика
Культура мовлення
Розділ 4. Орфографічні норми сучасної української літературної мови
9. Графіка. Орфографія
10. Вживання великої літери
11. Вживання м’якого знака та апострофа
12. Правопис букв на позначення голосних звуків
13. Правопис букв на позначення приголосних звуків
14. Правопис слів іншомовного походження
15. Правопис складних слів
Етика ділових паперів. Інформаційні документи
Довідка
Доповідна та пояснювальна записки
Протокол
Витяг з протоколу
Культура мовлення
Розділ 5. Лексичні норми професійного спілкування
16. Слово в лексико-семантичній системі української мови. Особливості
вживання слів з переносним значенням
5 17. Вживання синонімів для уникнення невиправданих повторів слів
і як засобу зв’язку речень у тексті
18. Склад української лексики за походженням
19. Лексика української мови з погляду сфер уживання
20. Лексичні норми, важливість їх дотримання у науковому та діловому мовленні
21. Словники української мови
Етика ділових паперів. Інформаційні документи
Лист
Різновиди службових листів
Культура мовлення
Розділ 6. Фразеологія
22. Типи фразеологічних одиниць, джерела української фразеології
23. Уживання фразеологізмів у різних стилях мовлення
Етика ділових паперів. Інформаційні документи
Прес-реліз
Оголошення
Культура мовлення
Розділ 7. Термінологія як система
24. Теоретичні засади термінознавства. Загальнонаукова, міжгалузеваі вузькоспеціальна термінологія
25. Способи творення термінів
26. Нормування, кодифікація і стандартизація термінів. Українські електронні термінологічні словники
Етика ділових паперів. Інформаційні документи
Телеграма
Телефонограма
Факс
Культура мовлення
Розділ 8. Самостійні іменні частини мови. Іменник. Прикметник.
Числівник. Займенник. Морфологічні норми професійного мовлення
27. Іменник як частина мови. Рід і число іменників. Запобігання помилкам у визначенні роду окремих іменників
28. Правильне вживання відмінкових закінчень іменників
29. Прикметник. Правильне використання форм прикметників у професійному мовленні
30. Числівник. Правильне вживання відмінкових форм іменників при числівниках
31 . Займенник. Вживання займенників для зв’язку речень у тексті
Етика ділових паперів. Інформаційні документи
Анотація
Відгук
Рецензія
Бібліографія
Культура мовлення
Розділ 9. Самостійні частини мови. Дієслово. Дієслівні форми. Прислівник
32. Дієслово. Особливості словозміни в системі дієслова
33. Особливості вживання дієслівних форм у різних стилях мовлення
34. Прислівник. Використання прислівників для увиразнення мовлення
Етика ділових паперів. Інформаційні документи
Звіт
Культура мовлення
Розділ 10. Службові частини мови
35. Прийменник як службова частина мови
36. Сполучник як службова частина мови
37. Частка як службова частина мови
Етика ділових паперів. Документи з організаційних питань
Інструкція
Правила
Вказівка
Культура мовлення
Розділ 11. Дотримання синтаксичних норм у професійному спілкуванні
38. Усне ділове мовлення, його синтаксичні норми, інтонування речень різних типів
39. Класифікація словосполучень. Типи підрядного зв’язку. Запобігання
порушенню синтаксичних норм при утворенні словосполучень.
Координація форм підмета і присудка
40. Доцільне вживання синонімічних двоскладних і односкладних речень
41. Правильна побудова речень з дієприкметниковим і прикметниковим
зворотами
42. Використання звертань і вставних слів для передачі ставлення до
адресата
43. Складні речення. Синоніміка складних речень зі спопучниками, без
сполучників і простих речень у мовленні майбутнього фахівця
44. Пряма і непряма мова. Синоніміка різних способів передачі прямої мови
Етика ділових паперів. Розпорядчі документи
Постанова
Наказ
Культура мовлення
Розділ 12. Пунктуаційні норми сучасної української мови
45. Принципи української пунктуації. Система розділових знаків
46. Особливості реалізації принципів пунктуації
Етика ділових паперів. Розпорядчі документи
Ухвала
Розпорядження
Культура мовлення
Розділ 13. Проблеми перекладу і редагування наукових текстів
47. Перекладознавство як наука. Форми і види перекладу
48. Вибір слова із синонімічного ряду під час перекладу
49. Переклад термінів науково-технічних та гуманітарних текстів
50. Способи передачі власних та географічних назв
51. Навчання перекладу
Етика ділових паперів. Організаційні документи
Положення
Статут
Культура мовлення
Література
Додатки
1. Складні випадки наголошування
2. Складні випадки перекладу словосполучень
3. Короткий фразеологічний словник
4. Російсько-український міні-словник найбільш уживаних слів та сталих словосполучень

Залишити відповідь