Шевчик Б. М. Григорій Башнянин: внесок у розвиток економічної науки та бібліографічний покажчик праць

330
Ш37
Шевчик Б. М. Григорій Башнянин: внесок у розвиток економічної науки та бібліографічний покажчик праць: присвячується 65-річчю з дня народження, 40-річчю діяльності Г. І. Башнянина та 200-річчю з часу заснування Львівського торговельно-економічного університету / Б. М. Шевчик. – Львів : Ліга-Прес, 2017. – 1564 с.

Подається науково-популярна характеристика всіх наукових досягнень Г. І. Башнянина й оцінюється його внесок у розвиток економічної науки, зроблений ним упродовж останніх сорока років. Г. І. Башнянин розглядається як фундатор трьох-чотирьох найфундаментальніших новітніх версій економічної науки: економічної метаметодології як надметодології і надточної методології економічного аналізу та альтернативи традиційній методології; метаекономії або метатеоретичної економії як загальної теорії економічних систем, надтеорії і надточної версії економічної науки та альтернативи традиційній політичній економії; економічної метрології та метрологічної економії як загальної теорії економічного вимірювання, теорії кількісно-якісного (метрологічного) аналізу в економіці, надтеорії і надточної версії економетричної науки та альтернативи традиційній економетрії і математичній економії.
Для наукових і практичних працівників, студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, а також усіх, хто цікавиться найфундаментальнішими проблемами розвитку економічної науки.

Залишити відповідь