2021

ДАРУВАЛЬНИКИ

Лапшин Олександр Олександрович, доктор технічних наук, професор кафедри охорони праці та цивільної безпеки.

Інженерні рішення

Інженерні рішення з охорони праці при розробці дипломних проектів інженерно-будівельних спеціальностей : підручник / М-во освіти і науки України, Державний вищій навчальний заклад “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури” ; під заг. ред. А. С. Бєлікова. – 2-ге вид. – Дніпро : Журфонд, 2020. – 366 с. – ISBN 978-966-934-263-8.

У підручнику викладено методичні рекомендації до змісту і оформленню розділу “Охорона праці” при розробці дипломних проектів інженерно-будівельних спеціальностей.

Підручник для студентів вищих навчальних закладів та інженерно-технічних працівників.

Теорія горіння

Теорія горіння та вибуху : практикум для студ. спец. 263 “Цивільна безпека” / М-во освіти і науки України, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури ; Є В. Доронін та ін. – Дніпро : Середняк Т.К., 2018. – 147 с. – ISBN 978-617-7599-76-9.


У виданні стисло викладені основні положення курсу “Теорія горіння та вибуху” за навчальною програмою для студентів, які навчаються за спеціальністю 263 “Цивільна безпека”. Надано методичні поради, алгоритми і приклади розв’язання типових задач. Наведено умови задач для практичних і контрольних робіт, питання для самоконтролю та довідковий матеріал.


Напишіть відгук